Boka användningstur

Användningsturer för lokaler som förvaltas av enheten för ungdomsarbete inom miljöverksamheten söks med ungdomstjänsternas blanketter och i framtiden via Varaamo. ​

Vid utdelningen av användningsturer har ungdomsorganisationer och ungdomsgrupper i Helsingfors förtur. I andra hand beviljas turer till övriga grupper och skolor i Helsingfors. Lokalerna är avgiftsfria för aktörer med verksamhet i Helsingfors. För företag och religiösa samfund tillämpas hyror som godkänts av kultur- och fritidsnämnden.


För innevarande år 2024 måste enskilda bokningar av våra lokaler begäras direkt från den specifika platsen.

Du kan hitta ungdomsenhetens lägercentrumspresentation här.

Ansöknings tidtabell och beskrivningar

 • Läger- och kurstillfällen ansöks via ett elektroniskt formulär 1.8.-15.9. Ansökningsperioden slutar 15.9. kl. 23.59.
 • Lokalerna bokas för lägerverksamhet för nästa kalenderår (1.1.-31.12.).
 • Behandlingstiden för rumsbokningar är 16.9.-15.10. Sökande får information om sin bokning senast 16.10. via e-post: ymparistotoiminta@hel.fi.
 • Den kompletterande ansökningsperioden för rumsbokningar öppnar 2.1.2025. Instruktioner för kompletterande ansökningar kommer att uppdateras på denna sida i november 2024.
 • Daglägerbokningar görs på samma sätt som läger- och kurstillfällen.
 • För säsongsverksamhet, dvs. för följande höst- och vårsäsonger, bokas lokaler årligen i april.
 • Beroende på platsen bokas tillfällena antingen via ett elektroniskt formulär eller genom Varaamo.

Beskrivningar av bokningar

 • Läger- eller kurstillfälle: En bokning för cirka 1-7 dagar åt gången för läger- eller kursverksamhet.
 • Daglägertillfälle: En bokning för cirka 3-7 dagar åt gången för daglägerverksamhet (lokalen kan ha olika användare på kvällarna).
 • Säsongs- eller regelbundet tillfälle: En bokning för regelbunden verksamhet som upprepas, till exempel, varje vecka under hela året.
 • För innevarande år (2024) kan enskilda tillfällen (2-10 timmar/tillfälle) begäras direkt från platserna.

Prislista

Per e-post:
ymparistotoiminta@hel.fi

Per post:
Användningsturer / verksamhetsställets namn
PB 84404
00099 Helsingfors stad

 • Man kan ansöka om turer för nästa år av läger- och kurscentrumen fram till 15.9 (om datumet är en lördag eller en helg, avslutas ansökan den föregående vardagen).
 • Man kan ansöka om dagläger i ungdomslokaler för nästa år fram till 15.9 (om datumet är en lördag eller en helg, avslutas ansökan den föregående vardagen).
 • Reguljära tider för ungdomslokaler för höst-vårsäsongen ansöks fram till den sista vardagen i april.

Prislista

Användningen av lokaler och tjänster indelas i avgiftsfri och avgiftsbelagd användning.

Avgiftsfri användning

 • Verksamhet inom registrerade organisationer och föreningar i Helsingfors. ​ ​
 • Självständig gruppverksamhet och medborgarverksamhet för invånare och samfund i Helsingfors. ​
 • Eftermiddagsverksamhet för skolelever enligt lagen om grundläggande utbildning, undervisning i grupp och individuellt inom den grundläggande konstundervisningen och gruppverksamhet som främjar integration. Läroanstalternas verksamhet för personer under 29 år är alltid avgiftsfri. ​
 • Verksamhet som ordnas av Helsingfors stads sektorer och stadskansliet. ​ ​

Avgiftsbelagd användning

 • Verksamhet som ordnas av företag och religiösa samfund. ​ ​
 • Verksamhet som ordnas av invånare och samfund i andra kommuner. ​ ​
 • Verksamhet som ordnas av andra aktörer. ​ ​
 • Privata tillställningar (som familjefester och födelsedagskalas) 

Meriharju naturhus och lägercentrum 

 

Meriharju naturhus och lägercentrums bokningsformulär 2025 (publiceras 1.8.2024)

Östersundom lägercentrum

 

Östersundoms bokningsformulär 2025 (publiceras 1.8.2024)

Äventyrshuset

 

Äventyrhusets bokningsformulär 2025 (publiceras 1.8.2024)

Mäntyniemen leirikeskus

 

Mäntyniemi lägercentrums bokningsformulär 2025 (publiceras 1.8.2024)

 

Nybondas hydda

 

Nybondas hydda bokningsformulär 2025 (publiceras 1.8.2024)

Villa Furubacka (Vårdö lägerområde)

 

Villa Furubackas (Vårdö lägerområde) bokningsformulär 2025 (publiceras 1.8.2024)

Granö lägerområde

 

Granö lägerområdes bokningsformulär 2025 (publiceras 1.8.2024)

Ätbara Parken

 

Ätbara Parkens bokningsformulär 2025 (publiceras 1.8.2024)

Bengtsårs lägergård 

 

Bengtsårs lägergårds bokningsformulär 2025 (publiceras 1.8.2024)

 • Observera att varje lokals utrustning, användningsområde och tillgängliga tjänster varierar, se lägercentrumspresentationen här. Användningen av sommarens lokaler påverkas också av väderförhållandena. Mer information finns på lokalerna egna webbsidor. Bruksanvisningar för lokalerna finns här.

Efter att du har fått en bokning, kontakta verksamhetsstället minst tre veckor före din bokning börjar och arrangera nyckelöverlämning, introduktion till lokalen och vid lägeröar även eventuella transporttjänster.

Partnerbrevet, understöd och ungdomstjänsternas övriga lokaler

Helsingfors stad har ungdomsgårdar och andra lokaler runtom i staden. Organisationer och grupper kan ansöka om användningsturer i dem för till exempel daglägersverksamhet.

Information om ungdomstjänsternas andra lokaler finns här.

I det elektroniska partnerbrevet, som ges ut fyra gånger om året, får föreningar och ungdomsgrupper information om understöd, andra tjänster, och aktuella nyheter inom ungdomstjänsterna.

Partnerbrevet hittar du här.

Varje år stöder Helsingfors stadens föreningar för yngre ungdomar och ungdomar, föreningars sektioner för yngre ungdomar och ungdomar, och ungdomsgrupper. Understödsformerna är: årliga understöd, dvs. verksamhets-, löne- och lägerunderstöd under skollovstider, och projektunderstöd som kan sökas året om.

Mer information om understöden för ungdomsverksamhet finns här.

Nyckelord

Ärligt talat