Tillgänglighetsförklaring

Denna tillgänglighetsförklaring gäller för Helsingfors stads webbplats Nuorten Helsinki för ungdomar. Webbplatsen finns på adressen https://nuorten.hel.fi.

Stadens mål

Visavi tillgängligheten till digitala tjänster har Helsingfors stad målet att uppnå minst nivå AA eller bättre enligt WCAG-rekommendationerna, såvida det rimligen är möjligt.

Fullgörandestatus

Denna webbplats uppfyller kritiska tillgänglighetskrav enligt lag och är förenlig med riktlinjerna WCAG 2.1 AA med följande noterade brister.

Icke-tillgängligt innehåll

Innehållet nedan uppfyller ännu inte alla krav på tillgänglighet enligt lag.

Observerade brister

 • Webbplatsens innehåll är formaterat med <br>-, <strong>- och <em>-element. (1.3.1 Information och relationer)
 • Webbplatsen har bristfälligt beskrivna och felkonstruerade länkar. (2.4.4 Länkens syfte (i kontext), 2.4.6 Rubriker och namnlappar, 4.1.2 Namn, roll, värde)
 • Vissa inbäddade element saknar title-bestämning. (4.1.2 Namn, roll, värde)
 • Webbplatsen har bilder med information, som inte förmedlas till assistiv teknologi. (1.1.1 Icke-textuellt innehåll, 1.1.1 Information och relationer)
 • Webbplatsen har tidsbundna medier (t.ex. videor och podcaster), som inte erbjuds i motsvarande textform. (1.2.1 Blott audio eller blott video (lagrad), 1.2.2 Textning (lagrad), 1.2.3 syntolkning eller mediemotsvarighet (lagrad), 1.2.5 Syntolkning (sparad))
 • Webbplatsen har otillräckligt utförda knappar. (4.1.2 Namn, roll, värde)
 • Webbplatsen har innehåll som saknar relevant lang-attribut. (3.1.2 Delarnas språk)
 • Det kan vara svårt att navigera på webbplatsen på grund av bristande navigeringslänkar på vissa sidor. (2.4.5 Flera sätt)
 • Webbplatsen har element som är icke-interaktiva, men dit man kan rikta. (4.1.1 Disposition)
 • Webbplatsen har element som är svåra att använda i responsiva vyer. (1.4.4 Ändring av textstorlek, 1.4.10 Responsivitet)
 • Webbplatsen har länkar med samma länktext, men som leder till olika platser. (2.4.4 Länkens syfte (i kontext))
 • Webbplatsen har element (t.ex. listor) som inte markerats tekniskt rätt eller så saknar de namndata. (1.3.1 Information och relationer)
 • Vissa bilder på webbplatsen innehåller texter som inte förmedlas till assisterande teknologi. (1.4.5 Bilder som visar text)
 • Webbplatsen har länkar, som utan varning öppnar till exempel pdf-, excel-, eller wordfiler. (3.2.4 Konsekvent markering)
 • Webbplatsen har bildlänkar utan alt-bestämning. (1.1.1 Icke-textuellt innehåll, 2.4.4 Länkens syfte (i kontext))
 • Webbplatsen har vissa kontrastfel. Kontrasten mellan text och bakgrund i vissa länkar är inte tillräcklig. (1.4.3 Kontrast (minimum))
 • Sökfunktionerna på webbplatsen är delvis otillgängliga. Filtreringen i sökfunktionen och användningen av rullgardinslistan för sökfältet kan vara svår för dem som använder skärmläsare. (2.4.3 Allokeringsordning, 2.4.7 Synlig allokering, 2.5.3 Namnlapp i namn, 4.1.2 Namn, roll, värde, 4.1.3 Meddelanden om status)
 • Tjänsten Nuorten Chat har knappar vars funktion endast har beskrivits på basis av färgen. (1.3.3 Sensoriska särdrag)
 • Användningen av Nuorten Chat kan på grund av allokeringsproblem vara svår vid användning av skärmläsare. Textstycket i startvyn har getts fel aria label-attribut med följd att texten inte läses rätt. (2.4.3 Allokeringsordning, 4.1.2.Namn, roll, värde)
 • Webbplatsen har knappar med allokering, som inte syns. (2.4.7 Synlig allokering)
 • Tjänsten Nuorten Chat har knappar av fel teknisk konstruktion. (4.1.2 Namn, roll, värde)
 • Innehållet i bekräftelsemodalen vid stängning av funktionen Nuorten Chat kan inte tillnärmas eller modifieras visuellt. Vid användning av skärmläsare kan innehållet inte läsas med vissa webbläsare. (1.3.1 Information och relationer, 1.4.4 Ändring av textstorlek, 1.4.12 Text kerning)
 • Alla evenemang i tjänsten Nuorten Chat förmedlas inte till dem som använder skärmläsare. (4.1.3 Meddelanden om status)

Åtgärdande av brister

Vi strävar efter att åtgärda observerade brister så att det senast i början av augusti 2022 blir möjligt att använda webbplatsen med skärmläsare och assisterande teknologi. Allt efter att bristerna korrigeras strävar vi efter att uppdatera förteckningen över tillgänglighetsbristerna i denna redogörelse.

Erhållande av data i tillgänglig form

Innehåll som på grund nämnda brister inte är tillgängligt kan fås från den som upprätthåller den här webbplatsen.

Helsingfors stad
Kultur- och fritidssektorn
Telefonväxeln 09 310 1060 har öppet vardagar kl. 8.00–16.00.
Stadens allmänna rådgivning Helsinki info betjänar på tfn 09 310 11111 mån–tors kl. 9.00–16.00 och fre kl. 10.00–15.00.

Upprättande av tillgänglighetsförklaringen

Denna förklaring utarbetades 12.04.2021 och uppdaterades 16.12.2021.

Bedömning av tillgänglighet

Vid bedömningen av tillgänglighet har man följt Helsingfors stads arbetsanvisning och metoder, som strävar efter att säkerställa webbplatsens tillgänglighet i alla arbetsskeden.

Tillgängligheten har kontrollerats genom revision av en extern expert samt genom självvärdering.

Tillgängligheten har kontrollerats med hjälp av automatisk tillgänglighetsgranskning samt manuell kontroll av webbplatsen och innehållet.

Missförhållanden som rapporterats av bedömningsverktygen har kontrollerats och de har vid behov korrigerats.

Den externa expertauditeringen har utförts av Servicecentralen Helsingfors.

Uppdatering av tillgänglighetsförklaringen

Webbplatsens tillgänglighet upprätthålls genom kontinuerlig tillsyn när tekniken eller innehållet förändras samt med regelbundna kontroller. Denna förklaring uppdateras vid ändringar av webbplatsen och kontroller av tillgängligheten.

Respons och kontaktuppgifter

Kultur- och fritidssektorn ansvarar för webbplatsens tillgänglighet.

Telefonväxeln 09 310 1060 har öppet vardagar kl. 8.00–16.00.
Stadens allmänna rådgivning Helsinki info betjänar på tfn 09 310 11111 mån–tors kl. 9.00–16.00 och fre kl. 10.00–15.00.

Anmälan om icke-tillgängligt innehåll

Om användaren upplever att tillgänglighetskraven trots allt inte uppfylls, kan hen göra en anmälan per e-post till helsinki.palaute@hel.fi eller med responsformuläret på www.hel.fi/respons.

Begäran om uppgifter i tillgänglig form

Om användaren upplever sig inte få webbplatsens innehåll i tillgänglig form, kan hen begära uppgifterna per e-post helsinki.palaute@hel.fi eller med responsformuläret på www.hel.fi/respons. Vi strävar efter att besvara förfrågningar inom en rimlig tid.

Rättsskydd för tillgänglighet, verkställighetsförfarande

Om en person upplever att hen inte får svar på sin anmälan eller förfrågan, eller om svaret inte är tillfredsställande, kan ärendet anmälas till regionförvaltningsverket i Södra Finland. Webbplatsen för regionförvaltningsverket i Södra Finland innehåller detaljerade uppgifter om hur ärendet behandlas.

Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Enheten för tillgänglighetstillsyn 
www.tillgänglighetskrav.fi
webbtillganglighet@rfv.fi
Telefonväxel: 0295 016 000
Öppet: mån–fre kl. 8.00–16.15

Helsingfors stad och tillgänglighet

Staden främjar tillgängligheten av digitala tjänster genom att förenhetliga publiceringsarbetet och ordna utbildning om tillgänglighet för sin personal.

Tillgänglighetsnivån för webbplatser kontrolleras kontinuerligt när webbplatserna underhålls. Observerade brister hanteras omedelbart. Vi strävar efter att genomföra nödvändiga ändringar så snabbt som möjligt.

Personer med funktionsvariationer och användare av assisterande teknologi

Staden erbjuder rådgivning och stöd för personer med funktionsvariationer och hjälpmedelsanvändare. Stöd kan fås på de rådgivningssidor som anges på stadens webbplats och hos telefonrådgivningen.

Godkännande av tillgänglighetförklaringen

Denna förklaring godkändes 16.4.2021
Kultur- och fritidssektorn
Helsingfors stad

Ärligt talat