3. Insikter

Ungdomarna som besöker ungdomsgårdarna vet redan mycket om miljöfrågor. De har pratats om sedan lågstadiet och har varit framme mycket i medier.

Med miljöfostran i ungdomsarbetet gör man det möjligt att uppleva miljökunskaperna som blivit lärda i skolan i sitt eget liv.

Hur angår det här mig? Genom att delta i ungdomsgårdens miljöverksamhet och diskussioner kan de unga få stora insikter om sig själva som en del av hela livet på jorden.

Ungdomsledarens roll är att få de unga att reflektera över, diskutera och bli medvetna om bakgrunden till betydelserna av de handlingar som påverkar miljön. Ofta sker detta genom handling.

En bra grund för diskussioner med de unga finns i de fyra livsuppehållande processerna som presenteras i Utbildning om jorden. Det är viktigt att fråga hur man ska leva för att dessa processer ska förbli funktionella.

Fyra ekologiska processer:

Texten grundar sig huvudsakligen på Steve van Matres verk (se lästips längst ner på sidan).

1. Energiflödet

Solen är källan till jordens energi. Gröna växter omvandlar energin från solljuset till näring. Växtätare tar samma solenergi i användning genom att äta växter. När köttätare äter andra djur, äter de också energi som ursprungligen fåtts från solen. När solenergin på detta sätt flödar i näringskedjan, spenderas den största delen på funktionen och tillväxten för varje del av kedjan. De flesta näringskedjor innehåller många växter, men färre växtätare och ännu färre köttätare.

Fossila bränslen är också solenergi. De är växter eller djur som har lämnat cykeln. Fossila bränslen är kol som lagras av naturen, vilka vi frigör tillbaka till naturens cykel. Problem följer av att vi frigör för mycket fossila bränslen.

2. Ett ämnes kretslopp

Livets grundläggande byggämnen är väte, kol, syre, kväve, fosfor och svavel. Alla djur, växter och till och med livlös natur – egentligen allt på jorden – består av samma grundläggande byggämnen. Det finns ett begränsat antal av dessa ämnen på jorden, så de återanvänds ständigt.

Under miljontals år har organismer tagit ämnen från jordmånen, vattnet och luften och sedan lämnat tillbaka dem. Dessa ämnen har funnits sett ur människans perspektiv redan i en evighet. Ämnet ändrar sin form. Växter får de näringsämnen de behöver för att växa från jordmånen. Näringsämnena återvänder till jordmånen efter att organismen dör. Alla organismer på jorden kommer från jorden och återvänder till jorden.

Vattnet är jordens livsvätska, som solens värme cirkulerar i sitt eget enorma kretslopp. Vatten avdunstar som vattenånga från älvar, sjöar och hav. Vattenånga stiger upp till himlen och kondenseras till moln och faller tillbaka till marken som regn, snö, snöblandat regn eller hagel. Vattnet kan också ta en omväg genom en organism. Avdunstningen och jordmånens filtreringsverksamhet är viktiga renare av vattnets kretslopp.

En del av luften runt jorden återanvänds ständigt. Djur andas ut koldioxid som växter behöver för att tillverka socker, och som en biprodukt produceras det syre som djuren behöver. Så här garanterar luftens kretslopp utbytet av de ämnen som är nödvändiga för växternas och djurens liv.

3. Interaktionsförhållanden

Enligt vissa forskares beräkningar finns det cirka 11 miljoner arter på jorden. Många av dem försvinner innan de ens identifieras. Varje organism är resultatet av kombinationen av solljus, luft, vatten och jord, och var och en av dem är unik.

Organismer bildar samhällen såväl som växt- och livsplatser (habitat). I samhället har varje organism sin egen funktion, sitt eget ekologiska fack. Organismerna konkurrerar med varandra om energi och ämnen, men de samarbetar också mycket. Ofta gynnar de varandra genom sin existens och är därmed kopplade till varandra. Allt på jorden är på något sätt kopplat till allt annat. Ingen livsform skulle kunna existera ensam.

Flödet av solenergin och ämnenas kretslopp förenar allt levande och icke-levande med varandra. Ibland beskrivs denna växelverkan som livets nät, där varje trådkorsning har en organism. En organism är ansluten till alla andra organismer i nätet genom trådarna, och när den slutligen dör flyter dess byggämnen längs trådarna så att de kan användas av andra organismer. Människan själv är en sammanslutning av mer än fyra miljarder ömsesidigt beroende mikroorganismer, som hålls ihop av deras samarbete.

4. Ständig förändring

Livet stannar aldrig på stället. Med tiden skapas nya livsformer vars egenskaper och beteenden anpassas till rådande förhållanden. Livets kontinuitet och hållbarhet beror på mutation. Mutation säkerställer att det alltid finns någon form av organism som drar nytta av de förändringar som sker i miljön. Allt på jorden är i ett tillstånd av ständig förändring. Livet och döden för växter och djur, liksom tidvatten och vindar, och rörelserna i jordens inre, berättar om planetens ständigt föränderliga natur.

Källor:

van Matre, Steve: Maakasvatus… uusi alku
Rakennusalan kustantajat
Rak: Jyväskylä, 1998.

Nyckelord

Ärligt talat