Storyn om att välja

Storyn om att välja är en metod inom rusmedels- känslo- och trygghetsfostran. I Storyn diskuteras alkohol, snus, val, känslor och trygghetskunskap angående egna gränser. Syftet är att väcka elevens egna tänkande och utmana till nya insikter.

Eleverna bekantar sig med temat genom att spela ett digitalt spel tillsammans med läraren, efter det deltar eleverna i ett Story tillfälle, som oftast genomförs på en ungdomsgård. Diskussionen fortsätter efteråt i klassen under lärarens ledning. Föräldrarna informeras om Storyn om att välja, och det ordnas föräldrakvällar el. dyl. ifall det finns intresse.

Metoden förverkligas som ett samarbete. Story tillfället leds av professionella som arbetar med barn och unga på fältet som genomgått en introduktion till metoden (bl.a. kuratorer och ungdomsledare tillsammans med studerande och vänelever). Storyn om att välja har uppskattats som metod av unga och vuxna. Eleverna har upplevt att de genom Storyn får en möjlighet att tala om känslor, egna gränser och rusmedel tillsammans med vuxna och andra ungdomar.

Metoden är utvecklad av Klaari Helsingfors och Storyn om att välja arbetsgruppen. Arbetsgruppen bestod av Esbo stads ungdomsväsen, Vanda förebyggande rusmedelsarbete och Befolkningsförbundet. Även Narrin näyttämö och deras unga, kulturarenan Gloria, ungdomsledare, skolkuratorer och elever från åk 6 och högklasser har varit med och utveckla metoden.

Till lärare

Storyn om att välja är en metod inom rusmedels-, känslo- och trygghetsfostran. I Storyn diskuteras alkohol, snus, val, känslor och trygghetskunskap angående egna gränser. Delarna som innefattar känslor och trygghetsfostran är gjorda enligt Befolkningsförbundets trappa för åldersenlig, barnanpassad sexualfostran. På Storyn om att välja tillfället och uppföljande lektionen är det också möjligt att behandla nätmobbning och trakasserier.

Storyn om att välja helhetens verkan baserar sig på metoder som bygger på växelverkan och upprepning. Eleverna introduceras till olika teman som behandlas på introlektionen i klassen och leds av läraren innan själva Storyn om att välja tillfället. På uppföljande lektionen fortsätter läraren med diskussioner kring något av ämnen som behandlats på Storyn om att välja tillfället på ungdomsgården. Storyn om att välja metodhelhetens målsättning är att sporra elevens eget tänkande och att utmana till nya insikter.

Läraren kan påverka innehållet av helheten

Läraren har möjlighet att påverka innehållet så att det motsvarar klassens behov.

 • läraren kan i förväg bestämma om hen vill fokusera på något specifikt ämne för sin klass i Storyn om att välja.
 • på introlektionen kan läraren gå in på ett ämne genom att ställa frågor om ett på förhand valt tema.
 • läraren kan berätta till koordinerande instans, som tar emot bokningar om det finns något tema som är aktuellt för klassen eller om hen önskar fokus på något tema på själva tillfället. Önskemålen tas i beaktande på storyn om att välja tillfället.
 • läraren väljer tema för uppföljande lektion

Till ledare

På den här sidan hittar du material som hjälper dig i att leda ett lyckat Story tillfälle. För att leda tillfället behöver du Storyn om att välja videon och handboken för ledare.

Alla ledare skall bekanta sig ordentligt med handboken för ledare och videomaterialet. Detta sker enklast genom en gemensam introduktion som ordnas av den koordinerande instansen. Material till läraren inklusive introduktion och uppföljande lektion hittar du under balken Till lärare.

Målsättningar för Story tillfället är Del 1:

 • att bekanta sig med personerna i Storyn
 • att värma upp inför diskussionen
 • att skapa en trygg atmosfär

Del 2:

 • att förstå betydelsen av rusmedelsrelaterade val och deras inverkan och följder
 • att tänka på olika tillvägagångssätt och val i svåra situationer

Del 3:

 • att öka sina trygghetskunskaper relaterad till de egna gränserna
 • att öka förståelsen för känslor och sambandet mellan beteende, orsak och verkan
 • att öva på att agera i olika situationer
 • att väcka tankar om att välja och om hur valen inverkar på en själv och andra

Nyckelord

Ärligt talat