Känner du till dina rättigheter?

Mänskliga rättigheter tillhör alla, inklusive alla barn. Som barn betraktas människor under 18 år.

Vad innebär FN:s konvention om barnets rättigheter? År 1989 antog Förenta nationerna (FN) en konvention om barnets rättigheter. I Finland trädde konventionen i kraft år 1991. I konventionen om barnets rättigheter finns totalt 54 artiklar. De handlar om saker som statens och kommunernas beslutsfattare samt alla vuxna ska sköta.

Alla barn har lika värde

Ett barns rättigheter påverkas inte av barnets eller en förälders ålder, hudfärg, språk, förmögenhet, religion, handikapp eller sjukdom. Ingen får diskrimineras eller mobbas.

Alla barn har rätt till ett bra liv

Ett barn ska få vara sig själv. De vuxna ska stödja barnens möjligheter att växa och utvecklas i lugn och ro i sin egen takt.

Barnets åsikter

De vuxna ska fråga om och lyssna på barnens åsikter och ta dem på allvar. Barnen ska ges tillfälle att påverka sin vardag.

Barnets bästa

Barnets bästa ska komma i främsta rummet i alla beslut som rör barnen. Föräldrar och myndigheter ska alltid tänka på hur deras beslut påverkar barnen. De vuxna ska söka lösningar som är förenliga med barnens bästa. Man ska motivera besluten på ett sätt som barnen förstår.

Läs mer om barnets rättigheter i barnombudsmannens broschyr Känner du till barnens mänskliga rättigheter?

Nyckelord

Ärligt talat