Information för yrkesfolk


Avsikten med det uppsökande ungdomsarbetet är att sträva efter att nå unga i åldern 16–28, som är i behov av hjälp, och hänvisa dem till tjänster eller annat stöd som främjar deras utveckling och självständighet samt tillträde till utbildning och arbetsmarknaden.

Uppsökande ungdomsarbete inleds i första hand utifrån information som den unga själv har gett och utgående från hens egen bedömning av sitt stödbehov. Vi agerar alltid med den ungas samtycke, även om någon annan än den unga skulle kontakta oss. Tystnadsplikten förbinder det uppsökande ungdomsarbetet.

Utlämnande av ungas kontaktuppgifter till uppsökande ungdomsarbetet i Helsingfors:

 • Myndigheten utlämnar identifikations- och kontaktuppgifter på unga Helsingforsare i behov av det uppsökande ungdomsarbetets stöd elektroniskt via Enter-systemet.
 • Kontaktuppgifter till aktörer samt anställda inom det uppsökande ungdomsarbetet
 • Vår postadress är: De uppsökande ungdomsarbetarna i Helsingfors / enheten för det uppsökande ungdomsarbetet i Helsingfors, PB 13455, 00099 Helsingfors
 • Frågor? Vår e-post etsivanuorisotyo@hel.fi och vår telefontjänst (040 1843175, vardagar kl. 9–15) hjälper dig i svåra situationer

Samarbetet mellan andra stadiets läroanstalter och det uppsökande ungdomsarbetet i Helsingfors:

Ladda ned informationspaketet om samarbetet mellan läroanstalten och uppsökande ungdomsarbetarna i Helsingfors, kontaktpersonerna och verksamhetsmodellerna (på finska): Stadin etsivät – info opiskelijahuollolle, kevät 2020

Obs! Studerande som söker efter praktikplats:

 1. Vi uppsökande ungdomsarbetare i Helsingfors får många kontaktförfrågningar gällande högskolepraktik. Praktikplatserna för hösten 2021 är upptagna. Vi tar emot nya praktikanter år 2022. Detta är välkommet och vi tar alltid gärna emot praktikanter till vår enhet när det är möjligt.
 2. Det är möjligt att genomföra praktik i det uppsökande ungdomsarbetet ännu under detta år.

Det uppsökande ungdomsarbetet i ungdomslagen

1285/2016 10 §, Uppsökande ungdomsarbete

 • Identifierings- och kontaktuppgifter för det uppsökande ungdomsarbetet får lämnas ut på elektronisk väg.
 • Inom ramen för det uppsökande ungdomsarbetet får uppgifter som inkommit i samband med uppdraget samköras eller annars behandlas i syfte att identifiera unga som är i behov av stöd och för skötseln av uppgifter inom det uppsökande ungdomsarbetet.
 • Vid behandlingen av ett ärende som gäller en enskild ung person inom ramen för det uppsökande ungdomsarbetet registreras den som har anmält den unges kontakt- och identifieringsuppgifter, beslut om fortsatta åtgärder samt information om vilka uppgifter om den unge som lämnats ut och till vem.
 • Kommunen är registeransvarig vid behandlingen av personuppgifter

När kommunen ordnar uppsökande ungdomsarbete ska den till ansvarig för verksamheten utse en kommunal tjänsteinnehavare eller en person som står i arbetsavtalsförhållande till kommunen. Den som arbetar inom uppsökande ungdomsarbete ska ha tillräcklig utbildning och erfarenhet av arbete bland unga. Uppsökande ungdomsarbete kan ordnas av en kommun eller av flera kommuner tillsammans. Kommunen kan ordna uppsökande ungdomsarbete också genom att skaffa tjänster hos en sammanslutning som producerar tjänster för unga. I detta fall ansvarar kommunen för att de tjänster som den har skaffat ordnas på det sätt som avses i denna lag.

Uppsökande ungdomsarbete inleds i första hand utifrån information som den unge själv har gett och utgående från den unges egen bedömning av sitt stödbehov. Uppsökande ungdomsarbete kan också inledas på basis av information från andra myndigheter.

11 §, Utlämnande av uppgifter för uppsökande ungdomsarbete

För att uppgifter ska få lämnas ut för det uppsökande ungdomsarbetet krävs den ungas samtycke, om inte något annat föreskrivs i denna lag eller någon annanstans.

Oberoende av bestämmelserna om sekretess ska en ung persons identifierings- och kontaktuppgifter med tanke på det uppsökande ungdomsarbetet lämnas ut till den unges hemkommun enligt följande:

 1. undervisningsanordnare ska lämna ut uppgifter om unga som har avslutat sin grundläggande utbildning men inte har placerat sig i utbildning efter den grundläggande utbildningen,
 2. utbildningsanordnare ska lämna ut uppgifter om unga som avbryter sina yrkes- eller gymnasiestudier,
 3. försvarsmakten och civiltjänstcentralen ska lämna ut uppgifter om unga som befrias från sin värnplikts- eller civiltjänstgöring för att de inte är tjänstdugliga eller som avbryter sin tjänstgöring.

Om en undervisningsanordnare, en utbildningsanordnare, försvarsmakten eller civiltjänstcentralen med stöd av tillgänglig information och med beaktande av en i 2 mom. avsedd ung persons situation och stödbehov som helhet bedömer att den unge inte är i behov av i 10 § avsedda tjänster och övrigt stöd, behöver denna aktör inte lämna ut uppgifter om den unge.

Också andra myndigheter än de som nämns ovan i denna paragraf och Folkpensionsanstalten får oberoende av sekretessbestämmelserna lämna ut en ung persons identifierings- och kontaktuppgifter till den unges hemkommun för det uppsökande ungdomsarbetet, om myndigheten eller Folkpensionsanstalten med stöd av information som den fått i sitt uppdrag samt med beaktande av den unges situation och stödbehov som helhet bedömer att han eller hon utan dröjsmål är i behov av tjänster och annat stöd.

Om registrerade föreningar eller stiftelser som arbetar med unga eller andra sammanslutningar som erbjuder fritidsaktiviteter för unga bedömer att en ung person är i behov av uppsökande ungdomsarbete, kan de med uttryckligt samtycke av den unge eller vårdnadshavaren för en minderårig lämna ut den unges identifierings- och kontaktuppgifter till det uppsökande ungdomsarbetet.

Den som lämnar ut uppgifter som avses i denna paragraf ska på förhand på lämpligt sätt underrätta den unge och vårdnadshavaren för en minderårig om att uppgifter om den unge kan lämnas ut för det uppsökande ungdomsarbetet i situationer som avses i 2 och 4 mom.

Bestämmelser om att göra barnskyddsanmälan och föregripande barnskyddsanmälan finns i 25 och 25 c § i barnskyddslagen (417/2007). Bestämmelser om kontakt med socialvården för bedömning av stödbehovet finns i 35 § i socialvårdslagen (1301/2014). Om den som är anmälningspliktig enligt dessa bestämmelser har kontaktat den myndighet som ansvarar för socialvården, behöver det inte på basis av samma uppgifter göras en anmälan till det uppsökande ungdomsarbetet.

12 §, Behandling av uppgifter om unga i det uppsökande ungdomsarbetet

Identifierings- och kontaktuppgifter för det uppsökande ungdomsarbetet får lämnas ut på elektronisk väg. Inom ramen för det uppsökande ungdomsarbetet får uppgifter som inkommit i samband med uppdraget samköras eller annars behandlas i syfte att identifiera unga som är i behov av stöd och för skötseln av uppgifter inom det uppsökande ungdomsarbetet. Vid behandlingen av ett ärende som gäller en enskild ung person inom ramen för det uppsökande ungdomsarbetet registreras den som har anmält den unges kontakt- och identifieringsuppgifter, beslut om fortsatta åtgärder samt information om vilka uppgifter om den unge som lämnats ut och till vem. Kommunen är registeransvarig vid behandlingen av personuppgifter.

De uppgifter om en ung person som inkommit i samband med det uppsökande ungdomsarbetet får lämnas vidare till andra myndigheter endast med den unges samtycke. Om den unge är minderårig, krävs också vårdnadshavarens samtycke. En minderårig ung person får dock besluta om utlämnandet av uppgifter om honom eller henne själv enligt sin utvecklingsnivå. Uppgifterna ska förstöras genast när de inte längre är nödvändiga för skötseln av uppgiften.

Den som arbetar med uppsökande ungdomsarbete får inte utan den unges samtycke för utomstående röja vad han eller hon i samband med skötseln av uppgifter som avses i denna lag har fått veta om den unges personliga förhållanden, hälsotillstånd eller ekonomiska situation eller om förmåner eller stödåtgärder som den unge åtnjuter. Om den unge är minderårig, krävs också vårdnadshavarens samtycke.

Ärligt talat