Olika former av våld

Det kan vara svårt att själv känna igen våld som sker i nära relationer. Våldet kan börja med en gärning som för en själv känns liten, och förövaren kan be om förlåtelse. Våldet som förekommer i en nära relation är ofta mångsidigt och det kan innefatta olika former av våld i människorelationens olika skeden.

Psykiskt våld ingår i alla former av våld, eftersom våld alltid handlar om att styra över en annan och utöva makt. Informationen om de olika formerna av våld kan ändå hjälpa till med att känna igen situationerna.

Psykiskt våld

Psykiskt våld kan till exempel vara:

 • skymfning, nedvärdering eller förlöjligande
 • skuldbeläggning, förtryck eller utpressning
 • isolering från andra människor och närstående
 • kontroll till exempel gällande åsikter, klädsel eller utevistelse
 • hot av fysiskt våld eller självmord

Det kan vara svårt att känna igen psykiskt våld. Meningsskiljaktigheterna tillhör människorelationer, men det borde finnas möjlighet till att säga sin egen åsikt under bråk. Rädslan hör ihop med det psykiska våldet. En person som upplever psykiskt våld kan till exempel känna sig ensam, skuldbelägga sig själv för sitt eget beteende eller lämna saker ogjorda eller osagda, eftersom hen är rädd för följderna.

Även svartsjuka kan få former av psykiskt våld, och det kan framträda som kontinuerliga anklagelser, misstankar och observation av den andras ärenden. Det är vanligt att personen som utövar våld nekar eller nedvärderar våldet hen utövar. Hen kan även beskylla den andra parten för våld..

Fysiskt våld

Fysiskt våld kan till exempel bestå av följande:

 • skuffande, slag eller tillklappning
 • fasthållande eller vridning
 • skrapande, bitande, rivande i hår
 • kastande av föremål
 • hot av fysiskt våld eller självmord

Med fysiskt våld avses alla de gärningar, som sårar en annans fysiska orördhet. Fysiskt våld behöver inte lämna märken på kroppen, men det är ändå alltid fel, eftersom våldet sker mot en annans vilja.

Sexuellt våld

Fysiskt våld kan till exempel bestå av följande:

 • påtryckning eller tvång till sex
 • påtryckningar till sådana sexuella gärningar som den andra inte vill
 • sexuellt ofredande, så som ångestskapande beröring
 • fotografering eller publicering av bilder utan tillstånd
 • vägrande av preventivmedelsanvändning eller uteslutande av preventivmedel utan den andras tillstånd
 • våldtäkt eller försök till våldtäkt

Med sexuellt våld avses alla de gärningar, som sårar människans sexuella självbestämmanderätt och kroppsliga integritet. Sexuellt våld handlar inte alltid om fysiska gärningar, utan det kan även handla om att till exempel utsättas för sexuellt material eller ångestskapande förslag och antydanden. Även i nära människorelationer har var och en rätt att bestämma över hur och när hen berörs. I en trygg människorelation ska det alltid vara möjligt att kunna vägra eller avbryta en situation utan att behöva vara rädd för vad som kommer att hända.

Ekonomiskt våld

Ekonomiskt våld kan till exempel bestå av följande:

 • kontroll av penningaffärer, så som användning av egendom eller pengar utan den andras tillstånd
 • påtryckningar i penningaffärer
 • begränsning för användning av konto eller bankkort

I en jämlik människorelation kan man vid behov tillsammans diskutera och komma överens om användningen av pengar. Parterna i relationen borde ha en möjlighet till att själva bestämma över den egna användningen av pengar. Påtryckningar vid penningaffärer kan vara väldigt diskreta. Till exempel betalandet av fakturor kan läggas på enbart en persons ansvar, och kan just då kännas som om man inte kan neka sysslan. Även påtryckningar om att låna pengar och olika hot i dessa situationer räknas som våld. Med ekonomiskt våld strävar man efter att begränsa och kontrollera en annan persons liv och möjligheter att agera självständigt. Ibland strävar man även efter att dra ekonomisk nytta av den andra.

Digitalt våld

Digitalt våld kan till exempel bestå av följande:

 • smygläsning av meddelanden
 • spridande av oönskat material på webben
 • observation av den andras rörelser med hjälp av en GPS
 • kontroll av eller inloggning på konton i sociala medier
 • kontinuerligt och störande sändande av meddelande och ringande

Smarta apparater, den utvecklade teknologin och sociala medier möjliggör ett nytt sätt att kontrollera och utöva makt även i nära människorelationer. Med digitalt våld avses situationer, där personen använder teknologi, såsom smarta apparater eller sociala medier, för att kontrollera, följa eller skämma ut den andra. Det digitala våldet lindar sig starkt in i det psykiska våldet.

Hedersvåld

Hedersvåld kan till exempel bestå av följande:

 • kontroll och begränsning, så som begränsning av rörelse och kontroll av klädsel och penningaffärer
 • hot
 • tvång
 • isolering

Vilken som helst form av våld, som utövas inom familjen, släkten eller ett samfund genom att yrka på samfundets hedersnormer, kan räknas som hedersvåld. Samfundets syn på ett godkänt beteende tillhör hedersvåldet. Avvikelse från dessa normer som godkänts av samfundet skapar skam för samfundet och till exempel släkten eller familjen. Man strävar efter att hindra denna skam genom att kontrollera beteendet hos medlemmarna i samfundet.

Konflikten uppstår i en situation, där man misstänker att samfundets medlem brutit dessa normer. Rädslan för att hedersreglerna förolämpas eller en situation som redan skett, där hedersreglerna blivit förolämpade, kan vara orsaken till våldet.

Våld som har att göra med heder kan uppträda som psykiskt eller fysiskt våld. Även vägran till våld, så som till exempel kontroll av familjemedlemmar eller deltagande i misshandel kan leda till följder för hen som vägrar dessa. Våld som hör ihop med heder förekommer inom olika slags samfund och är inte bunden till en specifik religion eller etnisk grupp.

Mer information om och stöd vid konflikter och våld som hör ihop med heder finns i Loisto Setlementtis Sopu-arbete.

Olaga förföljelse

Olaga förföljelse kan till exempel bestå av:

 • återkommande förföljelse och observation
 • oönskad och återkommande kontakt
 • hot
 • svartmålning

Med olaga förföljelse avses upprepade, icke-önskade sätt att närma sig, följa och skrämma någon annan. Olaga förföljelse kan innefatta hotande antydanden eller till exempel svartmålning eller ofredande som sker via sociala medier. Olaga förföljelse hör ofta ihop med skilsmässosituationer. Ofta har utövandet av våld kunnat börja redan under parförhållandet.

Vid skilsmässosituationer kan även barnen råka ut för olaga förföljelse eller bli offer för föräldrarnas maktutövning. Det är alltid fel att följa, observera eller hota den före detta partnern via barnet. Barn och unga borde uppleva trygghet även under skilsmässosituationer. Det vore viktigt att diskutera med en pålitlig vuxen om känslor och erfarenheter, om den unga upplever rädsla eller motstridigheter i dessa situationer, eller blir tvungen att vara varsam.

Ärligt talat