Resultaten av enkäten Hälsa i skolan publicerade – Helsingfors egen rapport utkommer i oktober

Resultaten för den nationella enkäten Hälsa i skolan 2023 har publicerats. Resultaten finns fritt tillgängliga på webbplatsen för Institutet för hälsa och välfärd. Helsingfors sammanfattande rapport som behandlar resultaten utkommer vecka 43.

I Institutet för hälsa och välfärds resultattjänst är indikatorerna i enkäten Hälsa i skolan grupperade i sju ämnesområden, som till exempel välfärd, delaktighet och fritid, uppväxtmiljöns trygghet, och skolgång och studier. Informationen gäller elever i årskurs 4–5 och 8–9 och studeranden i årskurs 1–2 vid gymnasier och yrkesläroanstalter. Det är möjligt att granska resultatet med avseende på geografiskt område, utbildningsnivå och kön. Läget i de geografiska områdena kan jämföras med läget i andra kommuner och landskap eller hela landet. För vissa av indikatorerna finns uppföljningsuppgifter från och med 1996.

Resultaten från enkäten Hälsa i skolan finns avgiftsfritt tillgängliga för alla i den elektroniska resultattjänsten på webbplatsen för Institutet för hälsa . Resultaten för de olika specifika läroanstalterna är lösenordsskyddade. De är alltså inte fritt tillgängliga på nätet. En länk och ett lösenord till den specifika läroanstaltens resultat för 2023 skickas till läroanstalternas rektorer i september.

Helsingfors egna sammanfattande rapport behandlar de kommunspecifika resultaten mer exakt

Helsingfors stad gör en separat kommunspecifik rapport av resultaten för enkäten Hälsa i skolan. Rapporten utkommer vecka 43. I den omfattande sammanfattningen behandlas till exempel välfärd, hobbyer, skolgång, upplevd trygghet i uppväxtmiljön och levnadsvanor hos barn och unga i Helsingfors mer exakt. I publikationen lyfter man fram viktiga positiva och oroväckande faktorer när det gäller välfärden och hälsan hos barn och unga i Helsingfors. Publikationen innehåller också trenduppgifter över lång tid för hur de olika indikatorerna har utvecklats.

Baserat på preliminära granskningar av resultaten kan man konstatera att en stor del av barnen och ungdomarna i Helsingfors är nöjda med sina liv och trivs bra i skolmiljön. Ändå är utmaningar med den mentala hälsan fortsättningsvis vanliga: till och med mer än en tredjedel av flickorna i årskurs 8 och 9 upplever medelmåttig eller svår ångest. På motsvarande sätt upplever 15 procent av eleverna i årskurs 8 och 9 ofta ensamhet. Andelen i fråga är lägre än i den föregående mätningen, men fortfarande högre än i de föregående mätningarna före coronatiden. Dessa och andra fenomen som rör barn och välfärd granskas mer exakt i Helsingfors resultatpublikation.

Resultaten för Helsingfors presenteras med virtuellt morgonkaffe

Resultaten för Helsingfors presenteras och diskuteras gemensamt under ett virtuellt morgonkaffeevenemang som ordnas av Främjande av hälsa och välfärd den 27 oktober kl. 9–10. Evenemanget riktar sig till alla som är intresserade av resultatet. Du kan delta i evenemanget genom den här länken https://hyte.hel.fi/stadin-hyte-virtuaaliaamukahvit/

Ärligt talat