Seikkailukasvatus

Mitä: Seikkailukasvatus on menetelmä, jossa pyritään tuottamaan ihmisenä kasvua tukevia kokemuksia seikkailun avulla.  Siinä opitaan taitoja ja edellytyksiä toimia yhteisön jäsenenä itsensä haastamisen kautta.

Seikkailukasvatukseen kuuluu vahvasti osallistujan tukeminen osallisuuteen tavoitteiden ja toiminnan määrittämisessä sekä vastuunottamisessa omasta ja yhteisestä toiminnasta.

Ryhmän jäsenillä on tärkeä rooli vertaisina tai oppimisen tukijoina, jotka tarjoavat peilauspintaa itsetuntemukseen ja omien oivallusten ja ratkaisujen löytämiseen. Seikkailukasvatuksessa korostuu prosessimaisuus, reflektiivisyys, dialogisuus ja keskittyminen osallistujan voimavaroihin.

Missä: Seikkailukasvatusta toteutetaan usein aidossa luontoympäristössä retkeillen, meloen tai kiipeillen, mutta se voi olla yhtä hyvin pimeäkävelyä marraskuisessa metsässä tai sisätiloissa tapahtuvaa toimintaa.

Miten: Seikkailukasvatus eroaa vapaasta seikkailusta siten, että se on aina ohjattua, tavoitteellista ja turvallista. Ammattimaisesti toteutettu seikkailukasvatus on suunniteltu osallistujille sopivan haastavaksi. Mukavuusalueelta poistutaan, mutta ei liiaksi.

Toiminnassa on aina tavoite. Seikkailukasvatus on kokonaisvaltaista, ottaen huomioon ihmisen fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen turvallisuuden. Kokemukset puretaan jälkikäteen reflektoiden. 

Miksi: Seikkailukasvatuksen on todettu kehittävän erityisesti fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista itsetuntemusta sekä vahvistavan yhteistyötaitoja, oma-aloitteisuutta, vastuun ottamista, identiteetin rakentumista ja rohkeutta.

(Lähde: snk.fi)

Lisätietoja: snk.fi/seikkailukasvatus https://www.snk.fi/seikkailukasvatus/menetelma/

Avainsanat