Saavutettavuusseloste

Tämä saavutettavuusseloste koskee Helsingin kaupungin Nuorten Helsinki -verkkosivustoa. Sivuston osoite on https://nuorten.hel.fi. 

Kaupungin tavoite

Digitaalisten palveluiden saavutettavuudessa Helsingin tavoitteena on pyrkiä vähintään WCAG-ohjeiston mukaiseen AA- tai sitä parempaan tasoon, mikäli se on kohtuudella mahdollista.

Vaatimustenmukaisuustilanne

Tämä verkkosivusto täyttää lain asettamat kriittiset saavutettavuusvaatimukset WCAG 2.1 -tason AA mukaisesti seuraavin havaituin puuttein.

Ei-saavutettava sisältö

Jäljempänä mainittu sisältö ei vielä täytä kaikkia lain asettamia saavutettavuusvaatimuksia.

Havaitut puutteet

 • Sivuston sisältöä on muotoiltu <br>-, <strong>- ja <em>merkinnöillä. (1.3.1 Informaatio ja suhteet)
 • Sivustolla on puutteellisesti kuvattuja ja virheellisesti toteutettuja linkkejä. (2.4.4 Linkin tarkoitus (kontekstissa), 2.4.6 Otsikot ja nimilaput, 4.1.2 Nimi, rooli, arvo)
 • Joistain sivuston upote-elementeistä puuttuu title-määritys. (4.1.2 Nimi, rooli, arvo)
 • Sivustolla on kuvia, joissa on informaatiota, joka ei välity avustavalle teknologialle. (1.1.1 Ei-tekstuaalinen sisältö, 1.3.1 Informaatio ja suhteet)
 • Sivustolla on aikasidonnaista mediaa (esimerkiksi videoita ja podcasteja), jolle ei ole tarjottu tekstivastinetta. (1.2.1 Pelkkä audio tai pelkkä video (tallennettu), 1.2.2 Tekstitys (tallennettu), 1.2.3 Kuvailutulkkaus tai mediavastine (tallennettu), 1.2.5 Kuvailutulkkaus (tallennettu))
 • Sivustolla on painikkeita, jotka on toteutettu puutteellisesti. (4.1.2 Nimi, rooli, arvo)
 • Sivustolla on sisältöä, jolle ei ole annettu asiaankuuluvaa lang-attribuuttia. (3.1.2 Osien kieli)
 • Sivustolla navigointi voi olla hankalaa joillain sivuilla puuttuvien navigointilinkkien vuoksi. (2.4.5 Useita tapoja)
 • Sivustolla on elementtejä, jotka ovat epäinteraktiivisia, mutta joihin voi kohdistaa. (4.1.1 Jäsentäminen)
 • Sivustolla on elementtejä, joiden käyttö on vaikeaa responsiivisessa näkymässä. (1.4.4 Tekstin koon muuttaminen, 1.4.10 Responsiivisuus)
 • Sivustolla on linkkejä, joilla on sama linkkiteksti, mutta jotka johtavat eri kohteisiin. (2.4.4 Linkin tarkoitus (kontekstissa))
 • Sivustolla on elementtejä (esimerkiksi listoja), joita ei ole merkitty teknisesti oikein tai niille ei ole annettu nimitietoa. (1.3.1 Informaatio ja suhteet)
 • Sivuston jotkin kuvat sisältävät tekstiä, joka ei välity avustavalle teknologialle. (1.4.5 Tekstiä esittävät kuvat)
 • Sivustolla on linkkejä, jotka avaavat varoittamatta esimerkiksi pdf-, excel- tai word-tiedoston. (3.2.4 Johdonmukainen merkitseminen)
 • Sivustolla on kuvalinkkejä, joilla ei ole alt-määritystä. (1.1.1 Ei-tekstuaalinen sisältö, 2.4.4 Linkin tarkoitus (kontekstissa))
 • Sivustolla esiintyy joitain kontrastivirheitä. Esimerkiksi joidenkin linkkien tekstin ja taustan välinen kontrastiero ei ole riittävä. (1.4.3 Kontrasti (minimi))
 • Sivuston hakutoiminnot ovat osittain saavuttamattomia. Hakutoiminnon suodatus ja hakukenttään liittyvän pudotuslistan käyttö voi olla vaikeaa ruudunlukijaa käyttäville. (2.4.3 Kohdistusjärjestys, 2.4.7 Näkyvä kohdistus, 2.5.3 Nimilappu nimessä, 4.1.2 Nimi, rooli, arvo, 4.1.3 Tilasta kertovat viestit)
 • Nuorten Chat-palvelussa on painikkeita, joiden toimintaa on kuvailtu vain värin perusteella. (1.3.3 Aistinvaraiset ominaispiirteet)
 • Nuorten Chat-palvelun käyttö voi olla vaikeaa mobiiliruudunlukijaa käytettäessä kohdistusongelmien vuoksi. Aloitusnäkymän tekstikappaleelle on annettu virheellinen aria-label-attribuutti, jonka johdosta tekstiä ei lueta oikein. (2.4.3 Kohdistusjärjestys, 4.1.2 Nimi, rooli, arvo)
 • Sivustolla on painikkeita, joiden kohdistus ei ole näkyvä. (2.4.7 Näkyvä kohdistus)
 • Nuorten Chat-palvelussa on painikkeita, jotka on toteutettu teknisesti virheellisesti. (4.1.2 Nimi, rooli, arvo)
 • Nuorten Chat-toiminnon sulkemisen yhteydessä ilmestyvän vahvistusmodaalin sisältöä ei voi lähentää tai muokata visuaalisesti. Joillain selaimilla sisältöä ei lueta ruudunlukijaa käytettäessä. (1.3.1 Informaatio ja suhteet, 1.4.4 Tekstin koon muuttaminen, 1.4.12 Tekstin välistys)
 • Kaikki Nuorten Chat-palvelun tapahtumat eivät välity ruudunlukijaa käyttävälle. (4.1.3 Tilasta kertovat viestit)

Puutteiden korjaus

Kaikki havaitut puutteet pyritään korjaamaan siten, että̈ sivuston käyttö̈ ruudunlukijalla sekä̈ avustavilla tekniikoilla, on mahdollista kevään 2022 aikana. Tässä selosteessa havaittujen saavutettavuuspuutteiden listausta pyritään päivittämään sen mukaan, kun puutteita saadaan korjattua. 

Tiedon saanti saavutettavassa muodossa 

Mainittujen puutteiden takia saavuttamatta jäävää sisältöä voi pyytää tämän sivuston ylläpitäjältä. 

Helsingin kaupunki
Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala 
Puhelinvaihde 09 310 1060 on avoinna arkisin kello 8.00–16.00.
Kaupungin yleisneuvonta Helsinki-info palvelee numerossa 09 310 11111 ma–to klo 9.00–16.00 ja pe klo 10.00–15.00. 

Saavutettavuusselosteen laatiminen

Tämä seloste on laadittu 12.04.2021 ja sitä on päivitetty 16.12.2021.

Saavutettavuuden arviointi

Saavutettavuuden arvioinnissa on noudatettu Helsingin kaupungin työohjetta ja menetelmiä, jotka pyrkivät varmistamaan sivuston saavutettavuuden kaikissa työvaiheissa.  

Saavutettavuus on tarkistettu ulkopuolisen asiantuntijan suorittamana auditointina sekä itsearviona.  

Saavutettavuus on tarkistettu käyttäen ohjelmallista saavutettavuustarkistusta sekä sivuston ja sisällön manuaalista tarkistusta.  

Arviointityökalujen raportoimat epäkohdat on tarkastettu ja tarvittaessa korjattu. 

Ulkopuolisen asiantuntija-auditoinnin on suorittanut Palvelukeskus Helsinki. 

Saavutettavuusselosteen päivittäminen 

Sivuston saavutettavuudesta huolehditaan jatkuvalla valvonnalla tekniikan tai sisällön muuttuessa sekä määräajoin suoritettavalla tarkistuksella. Tätä selostetta päivitetään sivuston muutosten ja saavutettavuuden tarkistusten yhteydessä. 

Palaute ja yhteystiedot 

Sivuston saavutettavuudesta vastaa  
Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala.

Puhelinvaihde 09 310 1060 on avoinna arkisin kello 8.00–16.00. 
Kaupungin yleisneuvonta Helsinki-info palvelee numerossa 09 310 11111 ma–to klo 9.00–16.00 ja pe klo 10.00–15.00. 

Ilmoittaminen ei-saavutettavasta sisällöstä 

Mikäli käyttäjä kokee, etteivät saavutettavuuden vaatimukset kuitenkaan täyty, voi tästä tehdä ilmoituksen sähköpostilla helsinki.palaute@hel.fi tai palautelomakkeella www.hel.fi/palaute.

Tietojen pyytäminen saavutettavassa muodossa

Mikäli käyttäjä ei koe saavansa sivuston sisältöä saavutettavassa muodossa, voi käyttäjä pyytää näitä tietoja sähköpostilla helsinki.palaute@hel.fi tai palautelomakkeella www.hel.fi/palaute. Tiedusteluun pyritään vastaamaan kohtuullisessa ajassa.

Saavutettavuuden oikeussuoja, täytäntöönpanomenettely 

Mikäli henkilö kokee, ettei hänen ilmoitukseensa tai tiedusteluunsa ole vastattu tai vastaus ei ole tyydyttävä, voi asiasta tehdä ilmoituksen Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. Etelä-Suomen aluehallintoviraston sivulla kerrotaan tarkasti, miten asia käsitellään. 

Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Saavutettavuuden valvonnan yksikkö 
www.saavutettavuusvaatimukset.fi
saavutettavuus@avi.fi 
Puhelinvaihde: 0295 016 000 
Avoinna: ma-pe klo 8.00–16.15 

Helsingin kaupunki ja saavutettavuus 

Kaupunki edistää digitaalisten palveluiden saavutettavuutta yhdenmukaistamalla julkaisutyötä ja järjestämällä saavutettavuuteen keskittyvää koulutusta henkilökunnalleen.  

Sivustojen saavutettavuuden tasoa seurataan jatkuvasti sivustoja ylläpidettäessä. Havaittuihin puutteisiin reagoidaan välittömästi. Tarvittavat muutokset pyritään suorittamaan mahdollisimman nopeasti. 

Vammaiset ja avustavien teknologioiden käyttäjät

Kaupunki tarjoaa neuvontaa ja tukea vammaisille ja avustavien teknologioiden käyttäjille. Tukea on saatavilla kaupungin sivuilla ilmoitetuilta neuvontasivuilta sekä puhelinneuvonnasta.  

Saavutettavuusselosteen hyväksyntä

Tämän selosteen on hyväksynyt 16.4.2021 
Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala 
Helsingin kaupunki