Työnantajat

Kesäseteli kannustaa yrityksiä tarjoamaan työtä nuorille, vahvistaa nuorten työelämätaitoja ja tarjoaa positiivisen kuvan työelämästä.

Kesäseteli on nuorten, yrittäjien ja Helsingin kaupungin yhteinen hanke. Kaupunki korvaa 325 euroa työnantajalle, joka palkkaa Kesäseteliin oikeutetun nuoren töihin 1.6.–15.8.2023 välisenä aikana.

Kesätyön vähimmäisvaatimuksina ovat 60 tunnin työaika ja 400 euron palkka.

Työnantajalta vaaditaan suomalainen y-tunnus ja yrityksen tiedot tarkistetaan verovelkarekisteristä. Työnantajana ei voi toimia yksityinen henkilö, kunta tai valtio.

Työnantajien antama palaute nuorista kesätyöntekijöistä ja Kesäsetelijärjestelmästä on vuosien varrella ollut lähes poikkeuksetta positiivista.

Kesäseteli mahdollisti meidän yrityksen ensimmäisen kesätyöntekijän.

Mark, Y4 Works

Käyttöehdot

 • Kesäsetelillä työtunteja tehdään vähintään 60 tuntia.
 • Viikkotyöajan on oltava vähintään 18 tuntia/viikko
 • Nuoren bruttopalkka on vähintään 400 euroa 60 työtunnilta. Summa pitää sisällään lomakorvauksen. Lisäksi työnantaja maksaa normaalit työnantajamaksut. HUOM! nuoren ikä vaikuttaa työnantajamaksuihin. Tästä linkistä voit laskea palkan sivukulut
 • Työnantaja voi palkata nuoret myös tuntimäärältään pidemmäksi ajaksi. Tällöin 60 h ylittävältä ajalta kesätyöntekijälle tulee maksaa vähintään alan työehtosopimuksen mukainen vähimmäispalkka.
 • Työskentely voi jakautua useammalle jaksolle Kesäsetelin voimassaoloaikana (1.6.–15.8.2023)
 • Työnantaja voi halutessaan palkata useita Kesäsetelin omaavia nuoria kesän aikana.

Kaupunki suosittaa työnantajaa käyttämään palkkauksen periaatteina alan työehtosopimusta ja edellyttää työnantajaa noudattamaan Vastuullinen kesäduuni 2022-kampanjan periaatteita mm. laatimalla kirjallisen työsopimuksen (Lataa sopimuspohja) ja työtodistuksen nuorelle (Lataa työtodistuspohja).

Kesäseteli palautetaan vuonna 2023 sähköisesti

 1. Nuori välittää sähköpostilla saamansa Kesäsetelin työnantajalle työsuhteen alussa.
 2. Kun työsuhde on päättynyt, työnantajan tulee täyttää sähköiseen järjestelmään huolellisesti tarvittavat tiedot. Suurin osa työnantajan tiedoista tulee Yritystietojärjestelmästä. Muut tarvittavat tiedot, esim. yhteyshenkilö ja tilitiedot täytetään järjestelmään ja liitteet (palkkatodistus ja työsopimus) tulee lisätä järjestelmään viimeistään 31.10.2023 Liitteiksi vaaditaan palkkatodistus ja kirjallinen työsopimus.
 3. Tarkistuksen jälkeen Kesäsetelirahat (325 euroa) maksetaan työnantajan tilille. Huom! Jos Kesäseteliä ei palauteta määräaikaan mennessä, pyydetyt liitteet puuttuvat tai Kesäsetelin ehdot eivät täyty (esimerkiksi työsuhteen vähimmäistuntimäärä ei täyty tai palkkaa on maksettu liian vähän), Kesäseteli-korvausta EI makseta.
 4. Jos kirjautuessanne suomi.fi tunnuksilla järjestelmään ja yritystänne ei tule valikkoon – tämä tarkoittaa, ettei teillä ole tarvittavaa valtuutusta toimia yrityksen puolesta. Valtuus, jonka tarvitse on Avustushakemuksen tekeminen.
 5. Ohje valtuuksien hakemiseen: https://www.suomi.fi/ohjeet-ja-tuki/tietoa-valtuuksista/yrityksen-tai-yhteison-puolesta-asiointi

Lisätietoja

kesaseteli@hel.fi
Puh. 040 485 7713

Nuoret työntekijöinä

Nuoriin eli alle 18-vuotiaisiin työntekijöihin sovelletaan nuorista työntekijöistä säädettyä lakia ja asetusta. Nuorilla teetetyt työt eivät saa vaatia suurempaa ponnistusta kuin nuoren ikään ja voimiin nähden on kohtuullista. Työnantajan on aina ohjattava ja perehdytettävä nuorta työntekijää erityisen huolellisesti.

Nuoren työntekijän vuorokautinen työaika ei saa ylittää yhdeksää tuntia eikä viikkotyöaika 48 tuntia. 15 vuotta täyttäneen työaika on sijoitettava kello 6.00–22.00 väliseen aikaan. Alle 18-vuotiaalle on annettava vähintään 38 tunnin yhtäjaksoinen viikkolepo. Työsuojelulaki