Tiedote tutkimuksesta: Tilan ja turvallisuuden kokemus nuoren näkökulmasta osallistuvan kaupunkisuunnittelun avulla

Pyyntö osallistua tutkimukseen
Teitä/ huollettavaanne pyydetään mukaan tutkimukseen, jossa tutkitaan mitä tilallisia toiveita,
tarpeita ja ideoita nuorilla on nuorisotaloa ajatellen Pukinmäen alueella. Olemme arvioineet, että
sovellutte tutkimukseen, koska olette nuorisopalveluiden asiakas. Tämä tiedote kuvaa tutkimusta
ja teidän osuuttanne siinä. Perehdyttyänne tähän tiedotteeseen teille järjestetään mahdollisuus
esittää kysymyksiä tutkimuksesta, jonka jälkeen teiltä pyydetään ilmoittamaan erillisellä
ilmoituksella, jos ette halua huollettavan osallistuvan tutkimukseen.
Lisätietoa ja ilmoitukset: Rosa Autio, +358401838532, rosa.autio@hel.fi

Vapaaehtoisuus
Tutkimukseen osallistuminen on täysin vapaaehtoista. Kieltäytyminen ei vaikuta oleskeluunne
nuorisopalveluiden tilassa ja yhteiseen toimintaan osallistumiseen.
Voitte myös keskeyttää tutkimuksen koska tahansa syytä ilmoittamatta. Mikäli keskeytätte
tutkimuksen tai peruutatte suostumuksen, keskeyttämiseen ja suostumuksen peruuttamiseen
mennessä kerättyjä havaintoja voidaan käyttää osana tutkimusaineistoa.

Tutkimuksen tarkoitus
Tämän tutkimuksen tarkoituksena on havainnoida nuorten tila- ja turvallisuuden kokemusta osana
avointa ja ryhmämuotoista nuorisotalotoimintaa, sekä ideoida ja kartoittaa nuorten kanssa
Pukinmäen alueen kehittämistyötä osallistavan kaupunkisuunnittelun näkökulmasta. Työn tuloksia
voi hyödyntää uutta nuorisotaloa suunnitellessa ja osallistavan kaupunkisuunnittelun tukena.

Tutkimuksen toteuttajat
Tämän tutkimuksen toimeksiantajaorganisaatio on Malmin nuorisotyöyksikkö, Nuorisopalvelut,
Helsingin kaupunki. Tämän työn vastuututkija on Rosa Autio, Pukinmäen nuorisotalon nuorisoohjaaja
(kulttuurinen nuorisotyö), teatteri-ilmaisun ohjaaja (amk) ja yhteisöpedagogiopiskelija
(Ylempi AMK). Tämä työ on osana Humanistisen Ammattikorkeakoulun, Humakin Yhteisöpedagogi
YAMK -tutkintoa ja toimii opinnäytetyönä.

Tutkimusmenetelmät ja toimenpiteet
Tutkimuksessa käytetään pääosin osallistuvaa havainnointia osana luovaa ja osallistavaa toimintaa
avoimessa ja ryhmämuotoisessa nuorisotalotoiminnassa. Kaikki havaittu aineisto anonymisoidaan,
säilytetään vain oppilaitoksen tietoturvallisessa ympäristössä ja poistetaan opinnäytetyön
valmistumisen jälkeen 30.11.2023.

Osana Pukinmäen nuorisotalon avointa ja ryhmämuotoista nuorisotalotoimintaa:
• Majanrakennus ja tilakokemuksen osallistuva havainnointi
• Miellekartat Pukinmäen alueesta,
• Pienoismalli ”Unelmien Pukinmäki”,

Erillinen toiminta Pukinmäen nuorisotalolla (osallistujille toimitetaan erillinen tutkittavan
informointi ja tutkittavan suostumuslomake):
• Moniaistiset kokemuskävelyt
• Tulevaisuustyöpaja I
• Tulevaisuustyöpaja II

Tutkimus toteutetaan keväällä 2023 huhti -toukokuussa, sekä syys- lokakuussa 2023.

Kustannukset ja niiden korvaaminen
Tutkimukseen osallistuminen ei maksa teille mitään. Osallistumisesta ei myöskään makseta erillistä
korvausta.

Tutkimustuloksista tiedottaminen
Kyseessä on opinnäytetyö, joka julkaistaan avoimesti Theseus-tietokannassa.

Tutkimuksen päättyminen
Myös tutkimuksen suorittaja voi keskeyttää tutkimuksen tilanteen mukaisesti. Osallistujille
ilmoitetaan tutkimuksen tuloksista ja kehittämistyön etenemisestä. Lisätietoja saa tutkimuksen
suorittajalta.

Lisätiedot
Pyydämme teitä tarvittaessa esittämään tutkimukseen liittyviä kysymyksiä tutkimuksen
suorittajalle tai opinnäytetyön ohjaajalle.

Yhteystiedot:
Tutkimuksen suorittaja (opinnäytetyön tekijä)
Nimi: Rosa Autio
Puh. +358401838532
Sähköposti: rosa.autio@hel.fi

Opinnäytetyön ohjaaja
Titteli: Yliopettaja
Nimi: Tarja Nyman
Humanistinen Ammattikorkeakoulu / Järjestötyö
Puh. +358400349257
Sähköposti: tarja.nyman@humak.fi

Tutkimuksen tietosuojaseloste: Henkilötietojen käsittely tutkimuksessa
Tässä tutkimuksessa noudatetaan voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä
(EU:n yleinen tietosuoja-asetus, 679/2016 ja voimassa oleva kansallinen lainsäädäntö).
Tutkimuksessa / opinnäytetyössä ei tarvita tietosuojaselostetta, mikäli tiedonkeruu suoritetaan täysin
anonyymisti: Anonymisoituja tietoja ei enää katsota henkilötiedoiksi eikä niihin näin sovelleta
tietosuojasäännöksiä.

Avainsanat