Tunnetko nuorten oikeudet?

Suomen perustuslain mukaan ketään ei saa syrjiä, vaan kaikkia ihmisiä pitää kohdella yhdenvertaisesti. Tämä tarkoittaa, että kohteluun ei saa vaikuttaa sukupuoli, ikä, alkuperä, kieli, uskonto, vakaumus, mielipide, terveydentila, vammaisuus tai muu henkilökohtainen ominaisuus. Aikuisten tehtävänä on varmistaa, että lapset ja nuoret tuntevat oikeutensa ja että oikeudet toteutuvat ihan kaikkien nuorten elämässä.

Helsinki on sitoutunut edistämään yhdenvertaisuutta, tasa-arvoa ja ihmisoikeuksia kaikessa toiminnassaan. Stadin tavoitteena on olla kaupunki, jossa kaikki elämäntavat ja mielipiteet voivat olla sopusoinnussa. Arjessa ihmisoikeuksien toteutuminen näkyy muun muassa terveyspalveluina, ilmaisena kouluruokana, äänioikeutena vaaleissa, mahdollisuutena osoittaa mieltä ja toimeentulon tukena.

YK:n lapsen oikeuksien sopimus korostaa lasten ja nuorten erityistä asemaa

Lasten ja nuorten oikeuksien edistämiseksi on laadittu oma kansainvälinen ihmisoikeussopimuksensa, YK:n lapsen oikeuksien sopimus. Sopimuksessa tunnistetaan, että vielä kehittyvinä ihmisinä lapsilla ja nuorilla on oikeus erityiseen suojeluun ja huolenpitoon.

Lapsen oikeuksien sopimuksessa lapsella tarkoitetaan kaikkia alle 18-vuotiaita. YK:n lapsen oikeuksien sopimus määrittelee nuorten oikeudet neljän periaatteen mukaan:

  • Nuorta ei saa syrjiä
  • Nuoren etu pitää ottaa huomioon
  • Nuorella on oikeus elämään ja kehittymiseen
  • Nuoren näkemystä pitää kunnioittaa

Aikuisten tehtävänä on varmistaa, että nuoret tuntevat oikeutensa ja että oikeudet toteutuvat kaikkien elämässä. Suomessa sopimuksen toteutumista edistää ja seuraa esimerkiksi lapsiasiavaltuutettu. Suomi ja muut sopimuksessa mukana olevat valtiot raportoivat säännöllisesti YK:n lapsen oikeuksien komitealle.

Helsinki haluaa olla lapsiystävällinen kunta

Helsinki on mukana YK:n lastenjärjestö Unicefin Lapsiystävällinen kunta -mallissa. Malli kannustaa ja auttaa kaupunkeja ja kuntia toimimaan nuorten ja lasten hyväksi. Lapsiystävällinen kunta on sellainen, jossa nuorten ja lasten oikeudet toteutuvat mahdollisimman hyvin ihan kaikkien nuorten elämässä ja nuorilla on mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa itselleen tärkeisiin asioihin.

Vuosina 2022–2024 keskitytään erityisesti seuraaviin asioihin:

  • Koulutetaan lasten ja nuorten parissa työtä tekeviä ammattilaisia lasten ja nuorten oikeuksista
  • Arvioidaan paremmin lapsiin ja nuoriin kohdistuvien päätösten vaikutusta
  • Kerärään palautetta lapsilta ja nuorilta ja käytetään sitä paremmin hyödyksi
  • Ehkäistään kiusaamista ja edistetään yhteisöllisyyttä lapsille ja nuorille suunnatuissa palveluissa

Lisäksi edistetään lasten ja nuorten tunne- ja vuorovaikutustaitoja ja vahvistetaan heidän turvallisuuden kokemustaan kaupunkitilassa. Tähän pyritään muun muassa laatimalla kouluissa turvallisemman yhteisön pelisääntöjä.