Helsingin Saksalaisen koulun lukio

Esittely

Helsingin Saksalainen koulu on yksityinen koulu, jossa perehdytään saksan ja suomen kieleen sekä molempien maiden kulttuuriin. Opetussuunnitelmassa on otettu huomioon sekä saksalaisen gymnasiumin että suomalaisen peruskoulun tavoitteet ja sisällöt. Opetuksessa painottuvat saksan lisäksi muut kielet, matematiikka ja luonnontieteet sekä musiikki. Koulussa on kaksi linjaa: saksalainen ja suomalais-saksalainen. Yhdeksännen luokan käytyään oppilaat saavat perusopetuksen päättötodistuksen. Sen jälkeen he voivat jatkaa opintojaan koulun lukiossa tai muualla. Koulussa on runsaat 700 oppilasta, joista suunnilleen 80 % on suomalaisia. Saksalainen linja: luokat 1 - 9 Luokat 1 - 4 muodostavat niin kutsutun saksalaisen ala-asteen. Näille luokille otetaan vain sellaisia oppilaita, joilla on jo koulunkäyntiin tarvittava saksan kielen taito. Luokkien 5 - 9 opetus vastaa vaatimuksiltaan saksalaista Gymnasium-opetusta. Opetus on luokkamuotoista ja noudattaa koulun omaa opetussuunnitelmaa, joka on laadittu saksalaisen ja suomalaisen opetussuunnitelman perusteita noudattaen. Saksalaiset oppilaat voivat tietyissä tapauksissa suorittaa saksalaisen "Hauptschulen" tai "Realschulen" oppimäärän. Suomalais-saksalainen linja: luokat 1 - 9 Suomalais-saksalaiselle linjalle voivat pyrkiä kaikki peruskoulun aloittavat koulutulokkaat. Edeltäviä saksan kielen taitoja ei tarvita. Alaluokilla 1 - 4 opetus on aluksi pääosin suomenkielistä ja saksankielinen opetus lisääntyy vähitellen kielitaidon karttuessa. Ensimmäisellä luokalla aloittavien saksanopetus tapahtuu aluksi taito- ja taideaineiden tukemana. Luokilla 5 - 9 saksankielisen ja saksalaiseen opetussuunnitelmaan pohjautuvan aineenopetuksen määrä lisääntyy vuosittain. Lukio: luokat 10 - 12 Lukiossa eli luokilla 10 - 12 opetuskieli on melkein kaikissa aineissa saksa. Lukion päättötutkintona on kansainvälisesti arvostettu Deutsches Internationales Abitur, joka antaa suorittajalleen samanlaiset jatko-opintomahdollisuudet kuin ylioppilastutkinto sekä lisäksi korkeakoulukelpoisuuden Saksassa ja monissa muissa maissa.

Käyntiosoite
Malminkatu 14
00100 Helsinki
Postiosoite