Käsitelty

Vihervasemmistolainen propaganda pois kouluista

Kouluissa on propagandaa. Sen huomaa katsomalla yhteiskuntaa: nuoret äänestävät vasemmistoa ja varsinkin vihreitä. Tästä tutkimuksesta (https://journal.fi/tt/article/download/52744/16431/) huomaa, että vihreiden kannatus kasvaa koulutuksen myötä. Mitä kauemmin on koulussa, sitä todennäiköisemmin äänestät vihreitä. Kyselyyn vastanneista 31% oli korkeakoulutettuja, mutta vihreiden äänestäjistä 57.9% olivat korkeakoulutettuja. Vihreitä äänestäneiden keski-ikä oli 38.2 vuotta, joka oli alhaisin kaikista puolueista. Vihervasemmistolaisuuden huomaa heti nuorten tekemien aloitteiden otsikoista: “Helsingin kaupungin kestävä kehitys”, “Koulujen pitäisi olla enemmän ympäristöystävällisiä”, “Mera bioelektricitet till Helsingfors” ja “Matematiikan maksutonta tukiopetusta 16-19 -vuotiaille, sisältäen lukion!” Kaikissa aloitteissa halutaan kasvattaa valtiota ja vihervasemmistolaista utopiaa.

Miten propagandan voisi poistaa?
Muutetaan opetussuunnitelmaa. Jatkossa oppilaiden ei tarvitsisi päntätä vihervasemmistolaisia aatteita, kuten monikulttuurisuutta tai ilmastonmuutoksen vakavuutta. Oppilas saa ajatella mitä tahansa haluaa.

Ymmärrän kyllä, jos aloitetta ei edistetä, koska todennäköisesti ette usko, että kouluissa on propagandaa.
Kuka tahansa, joka ei itse usko vihervasemmistolaisiin valheisiin, tietää, että kouluissa on propagandaa, ja asia pitää muuttaa.

VIHERVASEMMISTOLAINEN PROPAGANDA POIS KOULUISTA

Hei,
Kiitos aloitteestasi, jossa esität muutosta opetussuunnitelmaan!

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet sekä lukio-opetuksen opetussuunnitelman perusteet ovat Opetushallituksen valtakunnallinen määräys, jonka mukaan laaditaan paikalliset opetussuunnitelmat. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet astuivat voimaan 1.8.2016 ja uudet lukion opetussuunnitelman perusteet otetaan käyttöön 1.8.2021. Opetussuunnitelmien perusteet vahvistavat koulutuksen tasa-arvoa valtakunnallisesti. Kuntien ja koulujen omat opetussuunnitelmat ottavat huomioon paikalliset näkökulmat ja ohjaavat opetusta tarkemmin.

Uusissa opetussuunnitelman perusteissa korostetaan oppiaineiden opetuksessa laaja-alaista osaamista, joista yhtenä tavoitteena on kestävän tulevaisuuden rakentaminen. Lisäksi koulujen toimintaa ohjaa Helsingin kaupungin kaupunkistrategia. Helsingin kaupunki korostaa ekologisia arvoja toiminnassaan ja ottaa ilmastonmuutoksen torjunnan vakavasti. Helsingissä on hiilineutraaliustavoite vuoteen 2035 mennessä.

Aloitteessasi kuvasit, miten nuorten tekemien aloitteiden otsikoista näkyy vihervasemmistolaisuus. Aloitteita tai niitä koskevissa vastauksia ei ole käsitelty puoluepoliittisina kysymyksinä, vaan ne ovat koskeneet nuorten halua suojella luontoa, huolehtia ympäristöstä ja edistää kestävää tulevaisuutta. Katson, että nämä ovat tärkeitä yhteiskunnallisia keskusteluaiheita kaikenikäisille.

Esitit toiveet siitä, miten tulevaisuudessa kouluissa ei tarvitsisi opiskella vihervasemmistolaisia aatteita, kuten monikulttuurisuutta tai ilmastonmuutoksen vakavuutta. Kasvatuksen ja koulutuksen toimialalta todetaan aloitteestasi, että monikulttuurisuudella tai elämän monimuotoisuudella tarkoitetaan opetussuunnitelmissa mm. moniarvoisuutta, monikatsomuksellisuutta, moniuskontoisuutta, monietnisyyttä ja monikielisyyttä. Ilmastonmuutos on tieteelliseen tutkimukseen perustuva tosiasia. Ilmasto lämpenee ihmisen toiminnan seurauksena ja ilmastonmuutoksen vakavuus näkyy jo tällä hetkellä eri puolilla maailmaa. Globaalina muutostekijänä ilmastonmuutos kuuluu selkeästi niihin tietoihin ja taitoihin, joita yleissivistävän koulutuksen tulee sisältää. Yhdyn kasvatuksen ja koulutuksen kantaan, ettei aloitteesi opetussuunnitelman muutoksesta ole kannatettava.

Opetussuunnitelmissa painotetaan oppijan oman äänen löytämistä ja osallisuutta omaan oppimisprosessiinsa. Nykyisissä opetussuunnitelmissa korostetaan tiedon hankkimisen taitoja, tutkivaa ja kriittistä otetta tiedon hankkimiseen ja oman ajattelun merkitystä. Opetus ei saa olla tuomitsevaa tai yksipuolista, vaan sen pitää mahdollistaa opiskelijoille monipuolisten taitojen kartuttaminen. Opetuksessa kannustetaan oppijoita omakohtaiseen, itsenäiseen ajatteluun. Katson, että jokaisella on oikeus mielipiteisiinsä ja niistä keskusteluun kunnioittavasti. Tärkeää on, että kaikilla oppijoilla on mahdollisuus etsiä omaa ajatteluaan ja
maailmankuvaansa.

Hyvää kesälomaa!

Lisätiedot

Anja Vailittu, kaupunginsihteeri, puhelin 09 310 36046, anja.vallittu(a)heI.fi

Heidi Halkilahti, pedagoginen asiantuntija, puhelin 09 310 22889, heidi.halkilahti(a)he|.fi

Ystävällisin terveisin
Pia Pakarinen
Apulaispormestari

Heli Kinnula
suunnittelija
Kulttuurin ja vapaa-ajantoimiala, nuorisopalvelut
PL 5000, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI
p. 09- 310 89 144, 041 -5121 707