Käsitelty

Venäjä ja ruotsi tasa-arvoisiksi peruskoulussa

Venäjä ja ruotsi tasa-arvoisiksi peruskoulussa

Tämä aloite sai viime vuoden RuutiBudjetti-prosessin kouluäänestyksissä 9,6 prosentin kannatuksen alueellamme.
Tällä aloitteella haluamme tuoda nuorten äänen pakkoruotsia vastaan kuuluviin. Koemme, että olisi paljon parempi, jos nuori saisi itse valita opiskeleeko hän ruotsia vai venäjää. Venäjää puhutaan maailmalla todella paljon, tosi paljon enemmän kuin ruotsia ja siksi venäjän opiskelusta olisi varmasti enemmän hyötyä nuorelle hänen tulevaisuuttaan ajatellen. Olisi hyvä, että nuori saisi itse miettiä kumman kielen oppimiseen hänellä on enemmän kiinnostusta ja motivaatiota. Pakkoruotsin opiskelu on monelle nuorelle hankala asia (sitä jopa ihan vihataan) ja juuri motivaation puuttuminen sellaisen kielen opiskeluun, josta ei koe hyötyvänsä, tuottaa monelle hankaluuksia (esim. koulussa voi muuten mennä hyvin, mutta huono ruotsin numero vaikuttaa negatiivisesti koko muuhun todistukseen ja näin keski-arvo laskee). Jos nuorelle annettaisiin pakkoruotsin sijasta mahdollisuus valita kahden kielen väliltä, voisi se vaikuttaa positiivisesti nuorten asenteisiin koko koulua ja koulunkäyntiä kohtaan.

VENÄJÄ JA RUOTSI TASA-ARVOISIKSI PERUSKOULUSSA

10.9.2018

Hei,

Kiitän kielivalintoja koskevasta aloitteestasi!

Olen selvittänyt aloitteessasi esille nostamaa asiaa kasvatuksen ja koulutuksen toimialan kanssa.

Aloitteessasi esiin nostama kysymys opetuksen kielivalikoimasta on ajankohtainen ja tärkeä. Tänä syksynä esimerkiksi ensimmäisen vieraan kielen opetus on alkanut 1-luokilla ja kaksikielistä opetusta on lisätty. Helsingin kaupunkistrategian mukaisena tavoitteena onkin helsinkiläisten monipuolisen kielitaidon kehittäminen.

Helsingissä venäjän kielen osaaminen on tärkeää. Venäjää on mahdollista opiskella ensimmäiseltä, neljänneltä tai kahdeksannelta luokalta alkaen sekä lukiossa. Oppilaalla on halutessaan mahdollisuus opiskella venäjää koko perusopetuksen ajan ja pidempään kuin toista kotimaista kieltä. Lisäksi oppilas voi myös hakeutua venäjän kielirikasteiseen opetukseen, jolloin kielitaito kehittyy vahvaksi perusopetuksen aikana.

Huomionarvoista on, että ruotsin kielen asema kaikille yhteisenä kielenä ei Helsingissä estä venäjän kielen opiskelua Ruotsin kielen erityinen asema Suomen toisena virallisena kielenä juontaa juurensa Suomen historiasta ja sen asema perustuu meidän lainsäädäntöömme. Helsingin tai muiden kuntien päätöksillä ei ruotsin kielen asemaan voida siten vaikuttaa.

Valtakunnallisella tasolla on selvitetty mahdollisuutta muuttaa toisen kotimaisen kielen opiskelu vapaaehtoiseksi. Tällä hallituskaudella maan hallituksen linjausten mukaisesti opetushallitus avasi vuonna 2017 opetuksenjärjestäjille mahdollisuuden osallistua kokeiluun, jossa toisen kotimaisen kielen opiskelu olisi oppilaille valinnaista. Kokeiluun ei ole kuitenkaan löytynyt koko maasta riittävästi kiinnostusta, jotta opetusryhmät olisivat toteutuneet. Tällainen kokeilu ei käynnistynyt missään kunnassa. Kokeiluun osallistumista käsiteltiin myös kaupungin hallinnossa, mutta Helsingin kaupunki ei hakeutunut kokeiluun tehdyn päätöksen perusteella.

Lisätiedot Anja Vallittu, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36046, anja.vallittu(a) hel.fi

Hyvää syksyn alkua!

Ystävällisin terveisin, Pia Pakarinen, Apulaispormestari