Käsitelty

Valoa Kannelmäkeen

Kannelmäen alueella on useita isompia ja pienenmpiä teitä, jotka ovat huonosti valastuja tai täysin valaisemattomia. Nämä tiet ovat sellaisia, joita monet käyttävät usein mutta jotka tuntuvat turvattomilta pimeällä. Osa Kannelmäen nuorista valitsee jopa pidemmän kotimatkan tämän vuoksi. Pimeitä teitä ovat esimerkiksi. Pasuunakujalta lähtevä pienehkö tie Mätäjoelle päin ja Jouhitien lähellä oleva hiekkatie paikoittain. Todennäiköisesti Jouhitien lähellä olevat lamput ovat rikki. Myös Malminkartanon alueella on paikoittain valaisemmattomia alueita, esimerkiksi juna-aseman läheisyydessä. Pohdimme myös, vosiko katulamppuihin asentaa pimeäntunnistimet ja LED-lamput lisäämään kirkkautta. Olisi hienoa, jos Kannelmäkeen saataisiin lisää valoa, mikä lisäisi enemmän turvallisuutta ja viihtyvyyttä!

Terveisin:
joukko Kannelmäen peruskoulun nuoria

Kiitos aloitteestasi ja siitä, kuinka tarkkaan olet havainnoinut ympäristöäsi! On hienoa, että asukkaat pitävät huolen asuinalueestaan. Kuten kirjoitat aloitteessasi, valaistus on tärkeä tekijä ympäristön turvallisuuden ja viihtyisyyden luojana.

Kaupunkiympäristölautakunnan aloitteestasi antamassa lausunnossa kerrotaan, kuinka Kannelmäessä on alueita, joiden valaistuksessa on puutteita. Viime vuonna tehdyssä nuorten aloitteessa esitettiin myös valaistuksen parantamista Kannelmäen ja Malminkartanon alueilla. Kohteet on osin jo korjattu. Kanneltien valaistuksen parantaminen toteutetaan tänä vuonna ja reitti Jouhipolulta Urkupillintielle valaistaan ensi vuonna.

Mainitsemistasi paikoista Pasuunakujalta Mätäjoelle päin suuntaavan tien valaistus lisätään lähivuosien työohjelmaan. Jouhitien läheisen hiekkatien valaisinpylväitä on uusittu. Malminkartanon puolella parannetaan myös valaistusta ja kaupunki on pyytänyt kiinteistöjen omistajia huolehtimaan omista valaisimistaan. Helsingin ulkovalaistusta uusitaan kaupunginhallituksen päätöksen mukaisesti laajan Helsinki-LED -hankkeen puitteissa, jonka tavoitteena on, että kaikki Helsingin julkisten tilojen valaisimet korvataan LED-valaisimilla. Energiansäästön lisäksi vaIaisinten vaihtamisella pyritään aloitteessasikin mainittuun viihtyisyyden parantamiseen.

Lisätiedot: Anna Villeneuve, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36045, anna.villeneuve(a)hel.fi

Anni Sinnemäki
apulaispormestari

Liitteet:
1 Nuorten aloite 4.12.2018, valoa Kannelmäkeen
2 Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto

Liite 2: 12.3.2019 Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle nuorten aloitteesta, jossa esitetään valaistuksen parantamista Kannelmäen ja Malminkartanon alueella

Kaupunkiympäristölautakunta antaa kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Kannelmäen kohteet
Kaupunkiympäristölautakunta toteaa, että Kannelmäessä on alueita, joiden valaistuksessa on puutteita. Jo viime vuoden nuorten aloitteessa mainittiin useita kohteita, joissa oli valaistuspuutteita. Osin kyseiset kohteet on korjattu, mutta Kanneltien valaistuksen parantaminen toteutetaan tänä vuonna ja reitti Jouhipolulta Urkupillintielle valaistaan ensi vuonna. Tämän vuoden aloitteessa nostettiin esille seuraavat kohteet.
Pasuunakujalta lähtevä pienehkö tie Mätäjoelle päin on pimeä ja kyseinen kävelyreitti on valaisematon. Sen valaistus lisätään työohjelmaan toteutettavaksi lähivuosien aikana.

Jouhitien läheisen hiekkatien valaistuksessa on kunnossapidollisia puutteita. Valaisinpylväitä jouduttiin uusimaan, koska pylväiden tyvissä oli turvallisuutta vaarantavaa ruostetta. Uusimistyön aikana reitin valaistus oli puutteellinen.

Malminkartanon kohteet
Malminkartanon alueella on valaistuspuutteita, kuten juna-aseman läheisyydessä on paikoittain valaisemattomia alueita, ja jo viime vuoden aloitteessa asema-alueen läheisyydessä oli pimeäksi koettua tonttialuetta (Alepan sivusta ja taka-alue). Päiväkatselmuksen perusteella valaisimia vaikutti olevan alueella riittävästi. Rakennusvalvontaa on pyydetty olemaan yhteydessä kiinteistöihin ja varmistamaan, että nykyiset valaisimet huolletaan tarvittaessa. Kaupunki ei vastaa tonttialueiden valaistuksesta.

Juna-asemalta etelään on kaksi keskeistä kävelyreittiä etelään. Kyseisten Puustellin- ja Luutnantinpolkujen reittien puutteellisen valaistuksien uusiminen on jo työohjelmassa ja toteutetaan tämän ja ensi vuoden aikana.

Edelleen jo viime vuoden nuorten aloitteessa mainittu Puustellinpolusta lounaaseen sijaitsevan entisen nuorisotalon piha-alue on pimeä, mutta rakennus puretaan ja korvataan uudella, joten valaistusta ei tässä vaiheessa rakenneta.

Yleistä
Helsingin ulkovalaistus on jo nykyisin ohjattu pimeäntunnistimilla. Pimeäntunnistimet eivät toimi valaisinkohteisesti, vaan ne ohjaavat valaistuksen syttymistä ja sammumista alueellisesti.

Helsingin ulkovalaistusta uusitaan kaupunginhallituksen päätöksen mukaisesti laajan Helsinki-LED –projektin puitteissa. Projektin ensimmäinen vaihe saadaan tänä vuonna päätökseen. Projektin seuraavaa vaihetta valmistellaan käynnistettäväksi välittömästi ensimmäisen vaiheen jälkeen.

Esittelijä kaupunkiympäristön vs. toimialajohtaja Silja Hyvärinen

Lisätiedot: Olli Markkanen, yksikön päällikkö: 310 39559, olli.markkanen(a)hel.fi