Käsitelty

Ungas initiativ om gratis bindor i högstadiet och i andra stadiet

10.11.2022
Hej,
Mens är ett problem som nästan hälften av befolkningen måste stå ut med. Förutom blodet som smutsar ner alla ens kläder måste man stå ut med kramper, humörsvängningar, matsug, ångest, trötthet, och i fallet av vissa personer, mensfattigdom. I och med globala inflationen kan det vara att pengarna inte simpelt räcker till för att köpa mensskydd. Intitativets poäng är att det skulle ges ut gratis mensskydd i flickornas omklädningsrum eller i damernas WC:n i högstadier och andra stadier. Det skulle också vara nyttigt för eleverna som nog har råd med mensskydd, men som har för någon orsak glömt ta med sig dem, eller i situationer där mensen har börjat mitt i skoldagen. Poängen är att främja jämlikheten och välmåendet av unga.
 

GRATIS BINDOR I HÖGSTADIET OCH I ANDRA STADIET

7.12.2022
Hej,
Tack för ett viktigt initiativ om utdelning av gratis mensskydd i skolornas omklädningsrum och/eller damtoaletter. Ämnet är högaktuellt och mångfasetterat precis som du skriver – det handlar om jämlikhet, välmående och mensfattigdom.
Sektorn för fostran och utbildning har gett följande svar på ditt initiativ:
Som bäst genomför Helsingfors stad ett försök med kostnadsfria mensskydd som kallas Gratis mens. Beslutet om att starta försöket, där kostnadsfria mensskydd delas ut till barn och unga inom den grundläggande utbildningen och utbildningen på andra stadiet, fattades av fostrans- och utbildningsnämnden. Det hela har sin början i Amanda Pasanens fullmäktigemotion, i vilken hon begär att barn och unga ska erbjudas kostnadsfria mensskydd. I försöket deltar fyra läroanstalter i Helsingfors: en grundskola, två gymnasier, varav Tölö gymnasium är det ena, samt Helsingfors stads finska yrkes- och vuxeninstitut Stadin AO.
I det här försöket anmälde sig de studerande som önskade kostnadsfria mensskydd i ett frågeformulär. En gång per månad har en projektanställd person besökt skolorna för att dela ut mensskydd och även finnas som stöd för de studerande i frågor som rör menstruation, mensfattigdom och skolgång. Det framkom att mensfattigdom förekommer i försöksskolorna samt att det finns behov av en mer öppen diskussion om menstruation och mensfattigdom. Försöket väckte intresse och viktiga diskussioner fördes i alla försöksskolor.
Efter försöket har de som deltagit haft möjlighet att svara på en enkät om hur de kostnadsfria mensskydden påverkat deras vardag, skolgång och ekonomi. En slutrapport som utgår frän deltagarnas svar och arrangemangen är under arbete. Slutrapporten kommer att presenteras för fostrans- och utbildningsnämnden på deras möte i januari 2023. Efter det torde vi veta om ärendet kommer att gå vidare.
Är 2019 bodde cirka 80 000 unga kvinnor (13-29 är) i Helsingfors. Stadens kostnader för de kostnadsfria mensskydden skulle uppgå till flera miljoner euro per är. Eftersom det är en ekonomisk fråga, krävs i sista hand ett politiskt beslut.
Skolornas primära uppgift är att undervisa och lära ut det som står i läroplanen. Även om det inte är fostrans- och utbildningssektorns uppgift att lösa problemet med mensfattigdom, är det skolans uppgift att i undervisningen ta upp jämställdheten mellan kvinnor och män, likvärdighet och samhällets funktion. De studerande uppmuntras att ta tag i missförhållanden, aktivt ta initiativ och styra samhällsutvecklingen i en mer jämlik riktning.
Att dela ut kostnadsfria mensskydd till unga och mindre bemedlade skulle å ena sidan minska på mensfattigdomen, men å andra sidan kräva resurser för anskaffning av ett mångsidigt utbud av mensskydd samt för lagring och utdelning av mensskydden. Att dela ut kostnadsfria mensskydd skulle även förutsätta personresurser. I samband med utdelningen borde man ta hänsyn till ärendets privata natur och utdelningen borde kunna ordnas i ett utrymme som tryggar de studerandes integritet.
Skol- och studerandehälsovården delar redan nu ut enstaka mensskydd vid plötsliga, akuta behov, men regelbunden utdelning av mensskydd i större omfattning skulle förutsätta stora resurser och en mera omfattande koordinering än vad som nu är möjligt.
Ärendets behandling i nämnden kan följas upp på Helsingfors stads webbplats om beslutsfattande.
Jag önskar dig ett trevligt jullov!
Upplysningar
Anja Vallittu, stadssekreterare, telefon 09 310 36046, anja.vallittu(a) hel.fi
Johanna Karlsson, planerare, telefon 09 310 49496, johanna.karlsson(a)hel.fi
 
Med vänliga hälsningar
Nasima Razmyar
Biträdande borgmästare