Käsitelty

TET-harjoittelu kaikille kahdeksas- ja yhdeksäsluokkalaisille

Helsingissä peruskouluja on moneen otteeseen ja niin on myös niiden erilaisia käytäntöjä Työelämään tutustumisjaksoissa (TET). TET on nuorelle oiva keino saada arvokasta työkokemusta erilaisilta aloilta ja joillakin onnekkailla se johtaa vielä kesätyöpaikkaan tai osa-aikatöihin. Samalla nuori pääsee kokeilemaan erilaisia aloja ja sitä kautta hän ymmärtää paremmin, mitä hän itse haluaa tehdä aikuisena.

TET:in suhteen käytännöt vaihtelevat Helsingin eri peruskouluissa. Joissain peruskouluissa kahdeksasluokkalaisilla ei ole lainkaan TET-jaksoa, mikä on suorastaan valitettavaa. Oman kokemukseni mukaan TET avasi silmiä, sillä itse suoritin ne hyvinkin erilaisissa paikoissa. Jos osa helsinkiläisistä pääsee kahteen TET-jaksoon, mutta toiset vain yhteen, ei eri kouluissa olevien nuorten yhdenvertaisuus toteudu. Ehdotankin, että kaikissa Helsingin kaupungin kouluissa varmistettaisiin, että jokaisessa sen peruskoulussa on TET-jakso sekä kahdeksas- että yhdeksäsluokkalaisille.

Antti Avoranta
Helsingin nuorisoneuvoston jäsen

3.4.2019

TET- HARJOITTELU KAIKILLE 8. JA 9.LUOKKALAISILLE

Hei,

Ehdotat aloitteessasi, että kaikissa Helsingin eri peruskouluissa varmistettaisiin TET- jakson järjestyminen sekä 8. että 9. luokkalaisille. Kiitos aloitteesta!

TET-harjoittelu kuuluu kaikille oppilaille koulunkäyntiin ja on osa opetusta. Se, miten jaksojen ajankohdat ja kesto kussakin järjestetään, on kunkin kaupungin oman tai yksityisen koulun harkinnassa. On tärkeää, että kouluilla on mahdollisuus itsenäisesti
suunnitella toimintaa tältä osin.
Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala antoi asiassa liitteenä olevan lausunnon, josta käy tarkemmin ilmi kaupungin toimintaperiaatteet TET-harjoittelussa. Huomionarvoista on mielestäni, että TET-toimintaa kehitetään myös sisällöllisestä näkökulmasta. Toivon nuorten omaa aloitteellisuutta mukaan kehittämistyöhön!

Anja Vallittu, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36046, anja.vallittu(a) hel.fi

Ystävällisin terveisin
Pia Pakarinen
Apulaispormestari

Liite:
Kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja 20.3.2019

Toimialan lausunto nuorten aloitteesta koskien TET-harjoittelusta kaikille 8. ja 9.luokkalaisille

HEL 2019-002008 T 12 01 01

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala antaa seuraavan lausunnon Helsingin nuorisoneuvoston jäsenen Antti Avorannan aloitteesta koskien TET-harjoittelua kaikille kahdeksas- ja yhdeksäsluokkalaisille.

TET -harjoittelu on osa opetussuunnitelman perusteiden mukaista kouIunkäyntiä ja opetustyötä. Oppilaiden työelämään tutustuminen alkaa jo vuosiluokkien 1 - 6 aikana. Oppilaille järjestetään perusopetuksen 7-9 vuosiluokkien aikana työelämään tutustumisjaksoja (TET) koulutus- ja ammatinvalintojensa perustaksi ja työn arvostuksen lisäämiseksi. Suurimmassa osassa kaupungin kouluja TET -jaksotjärjestetään 8. ja 9. vuosiluokalla. Pääosin kaupungin koulujen työjaksot ovat kaksi viikkoa 9. vuosiluokalla ja useimmiten viikko tai muutamia päiviä 8. vuosiluokalla. Lisäksi oppilailla on pääosin mahdollisuus tutustua työelämään tutustumispäivissä 7. vuosiluokalla. Kouluissa, joissa ei ole esimerkiksi viikon TET -jaksoa 8. vuosiluokalla, järjestetään esimerkiksi työnhakutapahtumia yhteistyössä alueen yrittäjien kanssa, joissa nuoret harjoittelevat toiminnallisesti työn hakua ja CV:n kirjoittamista.

Työelämään tutustumisen tärkeä tavoite on tukea nuoren vahvuuksia, unelmia ja urasuunnittelua. Työelämään tutustumisesta nuori hyötyy eniten, kun toiminta harjoittelujaksolla tai muutoin kiinnitetään tavoitteellisesti osaksi nuoren oppimisprosessia sekä ura- ja elämänsuunnitelmaa. TET -jaksojen yhteydessä voidaan järjestää myös tutustumista ammatilliseen koulutukseen, ja näin vahvistaa nuoren ura- ja elämänsuunnittelua oppilaanohjauksen tavoitteiden mukaisesti.

Helsingin kaupungin koulut määrittelevät itsenäisesti koulun toimintasuunnitelmaan Iukuvuosittain TET -jaksojen ajankohdat ja keston. Koulut käyttävät omaa harkintaa jaksojen osoittamisessa koulun oppilaanohjauksen tavoitteiden mukaisesti. Jaksojen ajankohdista päätettäessä koulut huomioivat myös Iähikoulujen jaksojen ajankohdat, ja näin hyödynnetään alueen työpaikkojen saatavuutta parhaalla tavalla. Helsingissä on myös 25 yksityistä koulutuksen järjestäjää, joiden opetussuunnitelmat ja työelämään tutustumisen linjaukset voivat poiketa kaupungin järjestelyistä.

Omakohtaiset kokemukset ja työelämätuntemus auttavat oppilaita tekemään tulevaan koulutukseen ja ammattiin liittyviä päätöksiä. TET - jaksojen lisäksi voimassa olevan opetussuunnitelman mukaisesti työelämäyhteistyö on keskeinen osa eri oppiaineiden opetusta ja laaja-alaista osaamista siten, että se liittää opiskeltavan aineen antamat tiedot ja taidot työelämän vaatimuksiin ja mahdollisuuksiin. Tämä tukee oppilaan tietoa ja oivalluksia erilaisista ammatillisista vaihtoehdoista osana kouluvuoden aikaista opetusta eikä työelämään ja ammatillisiin vaihtoehtoihin tutustuminen rajoitu vain TET -jaksoihin.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla on käynnissä TET –toiminnan kehittämiseen liittyviä kehittämishankkeita, joiden tavoitteena on kehittää työelämään tutustumisen toiminnan sisältöjä ja muotoja sellaiseksi, että ne tukevat oppilaiden urasuunnittelua mielekkäällä tavalla. Kehittämisen painopiste on TET -jaksojen määrän sijaan sisällöllisessä kehittämisessä. Kehittämisen tavoitteena on monipuolistaa ja uusin innostavin tavoin liittää työelämään tutustumisen toiminta osaksi perusopetuksen arkea siten, että se on osa oppilaan oppimisprosessia eikä erillinen saareke. Oleellisena osana tähän kuuluu myös 1-6 ja 7-9 luokkien opettajien osaamisen kehittäminen työelämään tutustumisen toiminnan toteuttamisessa kouluissa.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialalta on pyydetty lausuntoa 8.2.2019 mennessä liitteenä olevasta Helsingin nuorisoneuvoston jäsenen Antti Avorannan aloitteesta koskien TET-harjoittelua kaikille kahdeksas- ja yhdeksäsluokkalaisille.

Lisätiedot: Tuulia Tikkanen, opetuskonsultti, puhelin: 310 88047, tuulia.tikkanen(a)hel.fi

Liisa Pohjolainen
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja