Käsitelty

Sukupuolineutraali vaihtoehto lomakkeissa

Helsingin kaupungin lomakkeissa on edelleen vain kaksi vaihtoehtoa sukupuolen merkitsemiseen. Esimerkiksi jos hakee kesätyötä ja siinä kysytään sukupuolta, vaihtoehtoja on vain kaksi, mies ja nainen. Sukupuolenmoninaisuutta ei oteta kantaan!

VASTAUS

8.3.2021

Hei Aloitteentekijä,

Kiitos aloitteestasi koskien kaupungin käyttämien lomakkeiden sukupuolineutraaliutta.

Kaupungin eri palveluissa on käytössä valtava määrä painettuja tai sähköisiä lomakkeita, joissa kysytään vastaajista taustatietoja. Tarkoituksena on, että ohjeistamme vielä tämän kevään aikana toimialat ja liikelaitokset laatimaan jatkossa kaupungin lomakkeet sellaisiksi, joissa sukupuolen kirjaamiseen on käytössä vähintään vaihtoehdot “mies”, “nainen” ja “muu/en halua vastata”.

Esimerkiksi nuorisopalveluiden lomakkeissa on huomioitu sukupuolen moninaisuutta huomioiva tapa ilmoittaa oma sukupuoli. NuorisopalveIuiden toimintaan osallistumisessa käytettävän jäsenkortin hakemuksessa nuoren sukupuolta on jo usean vuoden ajan kysytty neljällä eri vaihtoehdolla: tyttö, poika, muu, en halua määritellä. Näin nuori voi määritellä sukupuolensa itselleen sopivalla tavalla tai jättää sen määrittelemättä.

Kansallisessa väestörekisterissä ei ole nykyisin mahdollisuutta kirjata sukupuoleksi muuta kuin mies tai nainen. Tästä johtuen joudumme toistaiseksi käyttämään perinteistä mies/nainen -luokittelua kaikissa sellaisissa tutkimuksissa, joissa kerätään väestöä koskevaa virallista tilastotietoa. Tilanteen muuttaminen edellyttäisi väestörekisteriä koskevan lainsäädännön muuttamista sekä tähän liittyen väestörekisteritietojen kirjaamiskäytäntöjen muuttamista. Tässä asiassa tarvittaisiin siis Suomen lainsäädännön muuttamista, joka on valtion vastuulla.

Kaupungin toteuttamissa asukaskyselyissä, jotka eivät liity yllä mainittuihin virallisiin tilastoihin, on jo nykyään vakiintuneesti mukana sukupuolitiedolle neutraali vaihtoehto. Kolmen vastauskohdan vaihtoehdossa vastaajalle annetaan vaihtoehdot “mies”, “nainen” ja “muu/en halua vastata”. Neljän vastauskohdan kysymyksessä annetaan vaihtoehdot “mies” “nainen” 1 “muu” sekä “en halua vastata”.

Kaupungilla on käytössä tutkimusten ja asukaskyselyiden lisäksi verkkopalveluita, joissa voidaan kysyä taustatietoja. Tällaisia palveluita ovat esimerkiksi karttapohjaiset kyselyt sekä eräät yhteiskehittämiseen ja ideointiin käytetyt valmiit alustat.  Valmistelemme kaupunkitasoisen ohjeen siitä, kuinka kysymykset sukupuolesta tulee jatkossa kyseisillä alustoilla toteuttaa, mikäli vastaajan sukupuolta ylipäätään kysytään.

Kiitokset aktiivisuudestasi asiaan liittyen. Hyvää talven jatkoa ja jaksamista.

Lisätiedot: Henri Kähönen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36027 henri.kahonen(a)heI.fi

 

Jan Vapaavuori

pormestari