Käsitelty

Sijoittamisesta opettaminen taattava kouluissa

Tällä hetkellä kaikissa peruskouluissa nuoret eivät saa minkäänlaista tietoa, mistä sijoittamisessa on kyse. Osa opettajista opettaa siitä ja osa ei. Sijoittaminen on kuitenkin jokaisen mahdollisuus vaurastua, minkä ansiosta tavallisella ihmisellä olisi paremmat eväät elää elämäänsä. Rahahuolet eivät nimittäin ole erityisen toivottuja.

Nykyiseen käytäntöön haluan muutosta. Mielestäni ei ole oikein, että vain osa nuorista oppii ymmärtämään sijoitustoimintaa ja osa menettää tämän mahdollisuuden vaurastua. Ehdotankin, että jokainen nuori saisi peruskoulussa riittävät tiedot ja taidot, että he voivat aloittaa sijoittamistoiminnan. Tämän varmistamisella Helsingin kaupunki olisi edelläkävijä.

Antti Avoranta
Helsingin nuorisoneuvoston jäsen

8.3.2019

Hei,

Sijoitustoiminnan ymmärtäminen on osa oman talouden hallintaa sekä yhteiskunnan rakenteiden ymmärtämistä. Olen samaa mieltä kanssasi, että tällaisia tulevaisuuden taitoja tulee peruskoululaisille opettaa myös. Kiitos, että kiinnität tähän huomiota aloitteessasi ja toivot kaupungilta edelläkävijyyttä!

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan mukaan talousosaaminen kuuluu perusopetuksen opetussuunnitelman tavoitteisiin. Sijoittaminen on nimettynä sisältönä osa yhteiskuntaoppi - oppiaineen tavoitteiden sisältöjä. Lisäksi taloustaidot ovat osa perusopetuksen laaja-alaisen osaamisen tavoitteita Työelämätaidotja yrittäjyys (L6). Vuosiluokkien 1-9 aikana Helsingin kaupungin
opetussuunnitelmissa ohjataan kouluja hyödyntämään Työelämätaidot ja yrittäjyys (L6) -taitojen opetuksessa monipuolisia ikäkaudelle sovitettuja yrittäjyys- ja talouskasvatuksen digitaalisia sovelluksia ja muita materiaaleja.

Yhteiskuntaopin ja kotitalouden opetukseen on saatavilla monipuolisesti oppimateriaalia. Sijoittamisen opetuksen tukena on erittäin laadukkaita digitaalisia ja muita materiaaleja, joista on kuvattuna esimerkein muutama alla. Talous ja nuoret (TAT) sekä Nuori Yrittäjyys ry (NY) tarjoaa opettajille koulutusta ja ohjausta taloustaitojen opettamiseen peruskoululaisille helposti Iähestyttävällä tavalla. Peruskouluissa opettaja arvioi, miten ja missä vaiheessa asiaa opetetaan pedagogisesti perustellulla tavalla.

Talousosaamisessa yksi tärkeä ennaltaehkäisevä tavoite on tukea nuorten oman talouden hallintaa nopeasti muuttuvassa maailmassa. Suomessa on nuoria talousongelmaisia enemmän kuin koskaan aikaisemmin. Näin toteaa Talous ja
nuoret (TAT) tekemä tuore tutkimus: Mun elämä, mun rahat. Nuorten kasvava pikavippikierre ja rahan huolimaton käyttö ovat haaste koko Euroopassa.

Perusopetuksessa nuorille annetaan perustaidot:

'Kotitalouden vuosiluokkien 7- 9 kotitalouden opetuksen tehtävänä on kehittää oppilaiden kodin arjen hallinnan sekä kestävän ja hyvinvointia edistävän elämäntavan edellyttämiä tietoja, taitoja, asenteita ja toimintavalmiuksia. Kaikille yhteisessä kotitalouden oppimäärässä 7. vuosiluokalla keskitytään arjen hallinnan perustaitoihin. Ne ohjaavat oppilaita asioimaan sekä tuntemaan vastuitaan ja oikeuksiaan valintojaja sopimuksia tekevinä kuluttajina.

'Yhteiskuntaopin opetuksen tehtävänä on ohjata oppilasta kasvamaan yhteiskunnan aktiiviseksi ja vastuulliseksi toimijaksi. Vuosiluokilla 4-6 oppilaat tutustuvat oman taloudenhoidon ja vastuullisen kuluttamisen perusasioihin. Helsingin kaupungin koulujen oppilaat osallistuvat 6. vuosiluokalla Yrityskylä Helsinki -Vantaa -oppimiskokonaisuuteen, jossa harjoitellaan myös näitä taitoja käytännössä.

'Yhteiskuntaopin vuosiluokkien 7-9 opetuksen tavoitteena on antaa perustiedot ja -taidot yhteiskunnan rakenteesta ja toiminnasta sekä kansalaisen vaikutusmahdollisuuksista. Taloustieto sekä Työelämä ja yrittäjyys ovat osa oppiaineen opetussuunnitelman mukaisia kokonaisuuksia. Opetuksessa perehdytään talouden peruskäsitteisiin, ilmiöihin ja keskeisiin toimijoihin, tarkastellaan taloutta myös kestävän kehityksen ja erilaisten taloudellisten toimijoiden näkökulmastahuomioiden paikalliset ja globaalit
näkökulmat.

'Yhteiskuntaopin päättöarvioinnin kriteereissä arvioinnin kohteena on talouden perusteiden hahmottaminen, joka sisältää oppilaan osaamisen perustella säästämisen, sijoittamisen ja kuluttamisen merkitystä omassa elämässään sekä kansantaloudessa.

Esimerkkejä sijoittamiseen liittyvistä pedagogista materiaaleista ja mahdollisuuksista:

'Nuori yrittäjyys ry:n tuottama Zaldo on osoitteessa zaldo.fi toimiva, nuorille suunnattu, kaikille avoin ja innostava oppimisympäristö oman talouden hallinnasta. Tehtävien avulla on mahdollista muun muassa hahmottaa, miten voi kartuttaa omaisuutta sijoittamalla.

'Suomen pankin laatima talouslukutaidon linkkikokoelma sisältää kattavasti opetusmateriaaleja ja pelejä sekä esimerkiksi neuvoja ja työkaluja oman talouden hallintaan.

'Erityisesti sijoittamiseen liittyviä sisältöjä sekä monipuolisia työkaluja tarjoaa Pörssisäätiö.

'Helsingin kaupungin koulut kaikki 6. luokkalaiset osallistuvat Yrityskylä Helsinki-Vantaan oppimiskokonaisuuteen. Yrityskylä Helsinki -Vantaa on Taloudellisen tiedotustoimisto ry:n sekä Helsingin ja Vantaan kaupunkien yhteinen oppimisympäristö.

'Helsingin kaupungin koulujen 9. luokkalaisilla on mahdollisuus osallistua Taloudellinen tiedotustoimisto TATin koordinoimaan Yrityskylä Yläkoulu - pelilliseen oppimiskokonaisuuteen, joka vahvistaa oppilaiden talousosaamista.

Pidän tärkeänä ja kannustan siihen, että Helsingin kouluissa vahvistetaan eri opettajien välistä yhteistyötä talousosaamisen ja sijoittamisen opettamisessa sekä hyödynnetään kattavaa opetusmateriaalia ja yhteistyömahdollisuuksia koulun ulkopuolisten toimijoiden kanssa. Talousosaamista ja sijoittamista on mielekästä opettaa osana eri oppiaineiden opetusta ilmiöpohjaisina oppimiskokonaisuuksina.

Lisätiedot Anja Vallittu, kaupunginsihteeri, puhelin 09 310 36046, anja.vallittu(a)hel.fi
Tuulia Tikkanen, opetuskonsultti, puhelin: 310 88047, tuulia.tikkanen(a)hel.fi

Ystävällisin terveisin,
Pia Pakarinen
Apulaispormestari