Käsitelty

Rusmedel + alkohol kampanj

Denna kampanj skulle inte betyda att man skulle vilja visa till unga att man ska förbruka rusmedel eller alkohol utan tvärtemot.

Många unga använder rusmedel/ alkohol, jag har inte själv hamnat i denna situation men jag har sätt att unga har använt detta och det här är ett stort problem. Med denna kampanj skulle man försöka visa till unga att rusmedel och alkohol är dåligt till dig i goda tid, det här betyder att man skulle ha en kampanj som skulle fast visas i skolan men också i sociala median.

Om en ungdom börjat använda rusmedel som är t.ex. Tobak, snus, droger och alkohol… så har den gjort ganska mycket redan till ungdomens liv detta betyder att du kan ha en chans att få hälso skador som är negativa en av följderna kan vara canser.

Jag vill här med göra initiativ om detta för jag tycker att man ska berätta samt visa material till unga i god tid så denna unga personen vet att det är dåligt att förbruka rusmedel samt alkohol.

Niko Partanen
från Helsingfors ungdomsråd

28.4.2020

Ditt initiativ om kampanj mot rusmedel och alkohol

Hej
Jag bad ungdomsservicen om en utredning med anledning av ditt initiativ. Också där har det rusmedelsförebyggande arbetet ansetts vara synnerligen viktigt, och arbetet pågår i olika former. Storyn är en av de stora satsningarna. Syftet med den är att ge de unga tillfälle att fundera över sina känslor, sina gränser och sin rusmedelsanvändning. De bekantar sig med temana genom att spela ett digitalt spel tillsammans med läraren. Skarppi är i sin tur en kanal där unga talar med andra unga. I Skarppi är de unga med om att planera, genomföra och utvärdera verksamheten. Klaari Helsingfors koordinerar både Storyn och Skarppi. Storyn och Skarppi beskrivs mer i detalj i utredningen från ungdomsservicen. Jag lägger med utredningen som bilaga.

Ungdomsservicen framhåller också i sin utredning att det finns behov av en kampanj mot rusmedel. Den skulle kunna kopplas ihop med kampanjen mot rökning, som planeras för närvarande. Jag anser det vara väl motiverat att gå vidare så här.

Jag tackar dig för ditt initiativ, som har varit upptakten till kampanjenmot rusmedel. Samtidigt önskar jag dig en trevlig vår och sommar.

Upplysningar Leena Mickwitz, stadssekreterare, telefon: 310 36054, leena.mickwitz(a)hel.fi

Nasima Razmyar
biträdande borgmästare

Bilagor

Det pågår olika former av rusmedelsförebyggande för unga i Helsingfors stad. En stor satsning är Storyn om att välja som är en metod inom rusmedels- känslo- och trygghetsfostran. I Storyn diskuteras alkohol, snus, val, känslor och trygghetskunskap angående egna gränser. Syftet är att väcka elevens egna tänkande och utmana till nya insikter, samt att nå ungdomarna innan de första mötena med rusmedel. Eleverna bekantar sig med temat genom att spela ett digitalt spel tillsammans med läraren, efter det deltar eleverna i ett Story tillfälle. Diskussionen fortsätter efteråt i klassen under lärarens ledning.

Metoden förverkligas som ett samarbete och Story tillfället leds av professionella som arbetar med barn och unga på fältet (bl.a. kuratorer och ungdomsledare tillsammans med studerande och vänelever). Elevernahar upplevt att de genom Storyn får en möjlighet att tala omkänslor, egna gränser och rusmedel tillsammans med vuxna och andra ungdomar.

Även Skarppi är rusmedelsfostran enligt ung till ung metod. I Skarppi är de unga delaktiga i verksamhetens planering, genomförande, utvärdering samt utveckling av metoden. Skarppi har utvecklats utgående från ungdomarnas eget initiativ 2003. Skarppi förverkligas för tillfället påsvenska i Helsingfors främst i högklasserna.Utbildar professionella som arbetar med barn och unga till utbildare, som sedan kan utbilda utbildare eller ung till ung ledare.

Klaari Helsingfors som koordinerar rusmedelsförebyggande för unga i Helsingfors koordinerar både Skarppi och Storyn om att välja.

Utgående från forskning vet vi att alkoholanvändning har minskat bland unga, men att den sjunkande trenden verkar har stannat upp. Enligt Hälsa i skolan enkäten har attityder, användning och testande av cannabis ökat och en oroväckande stor andel unga anger att det är enkelt att skaffa droger. Det behövs fortsättningvis nya åtgärder för att förebygga och minska användning av alkohol och andra rusmedel. Det är önskvärt att nå unga direkt och sträva till en kritisk attityd till olika rusmedel.

Det är ett aktuellt initiativ att starta en kampanj till unga om rusmedel. För tillfället planeras en kampanj mot rökning av unga till unga som kommit in som ett initiativ i samarbete med unga, Klaari Helsingfors och sote. Kampanjerna kunde med fördel kopplas ihop, eller ses som komplement till varandra. Kampanjen kunde förslagsvis kunna vara aktuell under rusmedelsförebyggande veckan som ordnas v.45.

Upplysningar Denice Lönnroth, suunnittelija, telefon: 310 44599, denice.lonnroth(a)hel.fi

Mikko Vatka
nuorisoasiainjohtaja

Heli Kinnula
suunnittelija
Kulttuurin ja vapaa-ajantoimiala, nuorisopalvelut
PL 5000, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI
p. 09- 310 89 144, 041 -5121 707