Käsitelty

Rauhoittumistiloja koululle

Aloite saapunut 12.5.2022

 

Toivoisimme kouluille rauhoittumistiloja. Rauhoittumistila olisi turvallinen, rauhallinen ja äänieristetty tila, jonne nuori voisi mennä kokiessaan esimerkiksi ahdistusta tai jopa paniikkikohtauksen koulupäivän aikana. Rauhoittumistila olisi nuoren itsekäytettävä keino ahdistavassa tilanteessa, jossa hän voi olla yksin. Rauhoittumistilassa voisi olla kuraattorin, koulupsykologin jne. yhteystiedot sekä muuta informaatiota avusta ja tavoista käsitellä ahdistavia tunteita.

Rauhoittumistilat olisivat yläaste-ikäisille ja toisen asteen opiskelijoille.

 

VASTAUS

29.6.2022

 

RAUHOITTUMISTILOJA KOULULLE

Hei,

Kiitokset tärkeästä aloitteestasi!

Kysyin asiaa kasvatuksen ja koulutuksen toimialalta, jossa pidettiin ehdotustasi hyvänä ja kannatettavana ajatuksena. Pidän tärkeänä, että koulusta tulisi löytyä rauhoittumistila, jonne oppija voi koulupäivän aikana vetäytyä omaan rauhaansa kokiessaan ahdistusta tai muussa vastaavassa tilanteessa.

Uusissa ja olemassa olevissa koulurakennuksissa on erilaiset mahdollisuudet ja haasteet toteuttaa rauhoittumistiloja. Kaupunkiympäristön ja kasvatuksen ja koulutuksen toimialat suunnittelevat ja toteuttavat yhteistyössä uudet koulurakennukset niin, että niissä on erilaisia tiloja erilaiselle toiminnalle, kuten koko ryhmän työskentelylle, pienempien ryhmien työskentelylle sekä rauhalliselle yksintyöskentelylle. Suunnitteluvaiheessa voidaan pintamateriaaleilla ja irtokalustevalinnoilla lisätä tilan soveltuvuutta myös rauhoittumiseen. Koulun suunnitellessa omaa toimintaansa, voidaan varata esimerkiksi pienryhmätila rauhoittumistilakäyttöön. Tämä voidaan ottaa huomioon jo uuden koulun toiminnan suunnitteluvaiheessa. Jo olemassa olevassa koulussa koulu voi varata ja osoittaa rauhoittumistilaksi jonkun tilan, joka tähän tarkoitukseen soveltuu. Tilan tulee olla oppijalle helposti saavutettavissa. Tila ei voi esimerkiksi toimia aktiivisena opetustilana, sillä tällöin akuutin tarpeen ilmaantuessa tila ei ole helposti saatavilla ja tämä nostaa kynnystä tilan käyttöön. Tilan tulee olla turvallinen, sillä oppija vetäytyy tilaan yksin. Rauhoittumistilaan voidaan koota helposti saataville koulun oppilashuoltohenkilöstön yhteystiedot sekä erilaista informaatiota ahdistavien tunteiden käsittelystä ja tarjolla olevasta avusta. Olemassa olevan tilan soveltuvuutta rauhoittumiskäyttöön voidaan lisätä mahdollisuuksien mukaan myös irtokalustetoteutuksilla. Rauhoittumistilasta ja sen käyttötarkoituksesta tulee viestiä oppijoille.

Koulujen tilojen käyttöasteet ovat nykyisellään kuitenkin sangen korkeita, joten pysyvästi vapaan tilan löytäminen rauhoittumiskäyttöön voi osoittautua haastavaksi. Jos tällaisen tilan pilotointia lähdetään jonkun koulun kanssa toteuttamaan, koulun täytyy ottaa tämä huomioon suunnitellessaan koko koulun toimintaa ja tilojensa käyttöä. Pilotoinnille nimetään vastuuhenkilöt ja seurannan avulla koululta ja oppijoilta kerätään kokemuksia ja palautetta suunnitelmallisesti. Tällainen pilotointi tulee viemään resurssia muulta kehittämistoiminnalta ja tämä tulee huomioida. Erilaisia ja erikokoisia siirrettäviä neuvottelutiloja, eräänlaisia “kapseleita” on mahdollista tuoda ja asentaa jo olemassa oleviin koulun tiloihin. Tällaisten siirrettävien tilojen hyvä akustiikka edistää rauhoittumista. Rauhoittumista voidaan myös tukea sopivilla irtokalustevalinnoilla. Tällaisia tiloja on jo pienryhmätiloina käytössä muutamissa helsinkiläisissä kouluissa ja kokemukset näistä tiloista rauhallisen työskentelyn paikkoina ovat hyviä. Tällainen tila soveltuisi varmasti myös rauhoittumistilaksi. Kouluissa jo olemassa olevat siirrettävät tilat ovat kuitenkin aktiivisessa opetuskäytössä.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla arvioidaan, että neuvottelutiloja voidaan hankkia niin osto- kuin vuokramenettelynkin kautta, mutta on hyvä tiedostaa niihin liittyvät kustannukset. Hintoihin vaikuttaa luonnollisesti hankittavan tilan koko. Ostohinnat lähtevät 6000-7000 eurosta ja vuokrahinnat 200- 300 eurosta/kk ylöspäin. Siirrettävillä ratkaisuilla toteutettaviin uusiin rauhoittumistiloihin ei ole budjetissa olemassa olevaa rahoitusta, joten toteutus edellyttää lisäresursseja. Jos lisäresursseja saadaan, voidaan lähteä suunnittelemaan pilotointeja erikseen sovittavissa yksiköissä, joissa kiinteät tilat eivät mahdollista rauhoittumistilan toteuttamista.

Tätä aloitevastatusta valmisteltaessa toimialalta on oltu yhteydessä aloitteen tekijään, jonka kanssa aloitetta on käyty läpi ja tarkennettu puhelimitse.

 

Lisätiedot

Anja Vallittu, kaupunginsihteeri, puhelin 09 310 36046, anja.vallittu(a) hel.fi

Tommi Tiittala, pedagoginen asiantuntija, puhelin 310 22900, tommi.tiittala(a)hel.fi

 

Ystävällisin terveisin,

Nasima Razmyar

Apulaispormestari