Käsitelty

Oppilas/opiskelijakuntien hallitusten puheenjohtajille koulutus.

Oppilaskuntien hallitusten puheenjohtajille tulisi järjestää kattava koulutus, jossa kerrotaan mitä työhön kuuluu ja mitä kaikkea tulisi osata. Puheenjohtajalla on iso rooli hallituksen toiminnassa ja hänen pitäisi tietää mitä tekee. Työhön lähdettäessä motiivina ei saisi olla erilaiset edut ja suosion osoittaminen, vaan koko koulun hyväksi työskenteleminen. Koulutuksen avulla näistä ongelmista voitaisiin päästä eroon.Yksi viikonlopun leiri auttaisi tilannetta jo paljon. Koulujen osallisuudesta ollaan puhuttu nuorten keskuudessa paljon ja tämä olisi suuri edistysaskel. Joissakin kouluissa tätä tehdään jo, mutta ei läheskään kaikissa. Olen keskustellut asiasta mm. Opetustoimenjohtajan kanssa, ja hänkin on osoittanut kiinnostuksensa.

Puheenjohtajan lisäksi koko muukin hallitus tarvitsisi perehdytystä työhönsä. Kauden alussa koululle voisi tulla henkilö, joka pitäisi parin tunnin toiminnallisen työpajan koko porukalle, missä katsottaisiin työskentely monista näkökulmista.Näiden ahden asian johdosta oppilaiden kiinnostus, tietoisuus ja etenkin vaikuttamismahdollisuudet parnisivat selvästi ja oppilaiden ääni saataisiin paremmin kuuluviin.

Eetu Vienonen, Ruudin Ydinryhmä

Opetusviraston lausunto oppilas/opiskelijakuntien hallitusten pu- heenjohtajien koulutuksesta

(HEL 2015-013493 T 12 01 07)

Opetusvirasto antaa seuraavan lausunnon:

Helsingin suomenkielisen perusopetuksen oppilaskunnan hallitusten kouluttamisesta ja perehdyttämisestä päävastuussa ovat oppilaskunnan ohjaavat opettajat. Perusopetuslinja järjestää heille vuosittain keskimäärin kaksi koulutuspäivää, joissa käsitellään oppilaskunnan toiminnan kannalta oleellisia asioita sekä keskustellaan hyvistä käytänteistä ja toimintamalleista. Koulutuksiin osallistuminen on kuitenkin vapaaehtoista ja kouluissa ohjaamiseen käytettävä resurssi vaihdella, joten oppilaskunnan hallitusten ohjaamisen taso saattaa vaihdella eri kouluissa. Opetusvirasto järjestää syksyisin Ruuti- oppilaskuntapäivät, jotka tukevat oppilaskunnan hallitusten ja koulun muiden osallisuusryhmien toimintaa. Oppilaskuntapäivillä työskennellään toiminnallisesti ja niissä on ollut mahdollista ottaa kantaa mm. meneillään olevaan opetussuunnitelmatyöhön. Oppilaskuntapäivillä jaetaan myös ideoita ja osaamista koulujen hyvistä käytänteistä ja projekteista. Perusopetuksen eri osallisuusryhmiä kouluttavat mm. Kierrätyskeskus, luontokoulut, Mannerheimin Lastensuojeluliitto ja Verso.

Helsingin kaupungin lukioissa opiskelijakunnan hallitusten kouluttamisesta ovat päävastuussa ohjaavat opettajat. Opiskelijakunnan hallitusten kokoonpanossa huomioidaan eri vuosikurssien opiskelijat, jolloin toisen ja kolmannen vuosikurssin opiskelijat perehdyttävät aloittavat opiskelijat hallitustyöskentelyyn. Stadin ammattiopistossa opiskelijakunnan hallitusten toiminnan tukena ovat opiskelijatoiminnan koordinaattorit. STAO ry on Stadin ammattiopiston yhteinen opiskelijayhdistys, joka koostuu toimipaikkakohtaisten hallitusten edustajista. STAO ry:n jäsenille järjestetään vuosittain kahden päivän koulutus yhdistystoiminnan perusteista. Kouluttajina ovat toimineet Suomen Nuorisoyhteistyö ALLIANSSI ry:n työntekijät.

Etsimme uudenlaisia yhteistyökumppaneita ja toimintamalleja, jotta myös oppilaskunnan hallituksen puheenjohtajien ja jäsenten osaaminen edelleen saisi vahvistusta. Opetusvirasto keskustelee mielellään Ruudin ydinryhmän kanssa siitä, millaista koulutusta toivotaan ja miten se kannattaisi järjestää. Yhteyshenkilöinä ovat suomenkielisellä perusopetuslinjalla opetuskonsultti Kirsi Verkka, nuoriso- ja aikuiskoulutuslinjalla koulutussuunnittelija Ulla Juhanko, ruotsinkielisellä päivähoito- ja koulutuslinjalla opetuskonsultti Carina Kaksonen.

Lisätiedot:
Kirsi Verkka, opetuskonsultti, puhelin: 310 84026 kirsi.verkka(a)hel.fi

Liisa Pohjolainen
Opetustoimenjohtaja