Käsitelty

Nuorten aloite yläosattomuuden sallimisesta Helsingin rannoilla

Aloite saapunut 12.10.2022
Kulttuuri ja vapaa-aika toimialan tulisi tehdä yläosattomuudesta sallittu asia rannoilla ja vedessä. Hetkellä rannoilla ei ole kieltoa yläosattomuuteen, mutta toisen yläosattomuudesta voi tehdä valituksen uimavalvojille tai poliisille. Koen, että tämä asettaa rannoilla käyvät ihmiset epätasa-arvoiseen asemaan, koska toisilla yläosattomuus koetaan hyväksyttävämmäksi kuin toisilla. Helsingin kaupungin uimarantojen ulkoiluohjeissa (20.6.2019) voidaan soveltaa kohtaa “Uimarannalla ei saa käyttäytyä muita häiritsevästi eikä siveellisyyttä loukkaavasti.” Yläosattomuutta miesoletetuilla ei koeta häiritseväksi, mutta henkilöiden, joilla on rinnat, koetaan. Jos rannoilla erityisesti mainitaan, että yläosattomuus ei riko sukupuolisiveellisyyttä se meinaisi sitä, että rannat ovat aluetta, jossa paljas yläosa on sallittua ja henkilöt, jotka kokevat tämän häiritseväksi eivät voi tehdä mitään muuta kuin mennä muualle rannalla.
Olisi tärkeää, että henkilön yläosattomuudesta ei voitaisi tehdä valitusta, koska rinnat tai paljas yläosa ei tulisi olla seksualisoinnin kohteena. Tässä tarkoitan, että paljas yläosa ei riko siveellisyyttä tai ole häiritsevä. Jos joku yksilö löytäisi paljaan yläosan häiritsevänä, hän voi liikkua rannalla toiseen paikkaan tai olla katsomatta. Lasten näkökulmasta ei paljas yläosa ole mitenkään merkittävä, ellei heitä kasvateta erikseen vierastamaan täysin luonnollista kehonosaa. Yläosattomuuden salliminen ei meinaisi, että henkilöt saisivat olla ilman uimavarusteita, jos kyseessä olisi uimapuku joka peittää samalla muita osia kehosta.
Tässä emme voi myöskään vedota nudistirantoihin, joita on vain kaksi virallista Helsingissä: Pihlajasaari, joka ei ole edes ranta, vaan kivikko jossa on hutera laituri, tai Seurasaari, jossa on sukupuolijaoteltu ranta, ja vaihtelevasti rannalle tarvitsee jäsenyyden käyttääkseen sitä. Pihlajasaaressa uiminen on hankalaa ja Seurasaaressa ei oteta huomioon henkilöitä, jotka eivät koe kuuluvansa kumpaankaan jaoteltuun sukupuoleen.
Meidän täytyy mahdollistaa ihmisille vaihtoehto olla rannalla auringossa tai uimassa yläosattomana, ilman että häntä paheksuttaisiin, tai hänestä voitaisiin tehdä valitus. Haluan selkeän rajan siihen, että rannoilla saa olla vapaasti ilman yläosaa. Loppujen lopuksi sen tulisi olla yksilön oma päätös.
 
Aloite vastaus 22.12.2022

Nuorten aloite yläosattomuuden sallimisesta Helsingin rannoilla

 
 Hei Aloitteentekijä,
Kiitos aloitteestasi. Meille kaupungin hallintoon tulleissa yhteydenotoissa ei ole noussut tämä kysymys erityisesti esille, joten ehkä kysymys lienee myös jossain määrin enemmän periaatteellista filosofista pohdintaa kuin erityisen akuutin ongelman ratkaisemisesta.
Helsingin kaupungin hallinnoimilla uimarannoilla ei ole kieltoa oleskella ilman yläosaa, joten aloitteessa toivotun mukaisesti yläosattomuus on jo nyt sallittua.
Samaan aikaan on syytä huomioida, että ihmiset saattavat tulkita yläosattomuutta eri tavoin. Siinä missä toisille se ei ole mikään ongelma, jotkut saattavat kokea yläosattomuuden häiritseväksi tai siveellisyyttä loukkaavaksi.
Tämä voi aiheuttaa valituksia asioista, jotka eivät kuitenkaan perustu lakiin tai Helsingin kaupungin määrittämiin sääntöihin. Rikoslain mukainen sukupuolisiveellisyyden loukkaaminen ei tietenkään ole sallittua.
Jos joku kokee sukupuolisiveellisyyttä loukattavan jossain tilanteessa, laintulkinnasta tekee arvion poliisi ja viime kädessä oikeuslaitos.
Kaupungin liikuntapalveluissa koetaan haastavaksi lähteä uimarantojen opasteissa erikseen määrittelemään sallittuna asiana yläosattomuutta, koska samalla kasvaisi tarve listata muitakin asioita, joiden häiritsevyydestä voi olla monia erilaisia mielipiteitä, vaikka rikosoikeudellinen kynnys ei niissä ylittyisikään. Näin ollen liikuntapalvelut ei nykytilanteen valossa katso mahdolliseksi eikä järkeväksi lisätä opasteisiin erikseen tekstiä, jossa yläosattomuus nimenomaan todetaan kaikissa tilanteissa sallituksi.
Aloite yläosattomuuden sallimisesta Helsingin rannoilla nostaa esille asian, joka liittyy Helsingin kaupungin tavoitteeseen edistää yhdenvertaisuutta kaikessa toiminnassaan. Tavoitteena on olla kaupunki, jossa kaikki elämäntavat ja mielipiteet voivat olla sopusoinnussa. Helsinki puolustaa jokaisen vapautta omannäköiseen elämään aina siihen asti, kun toiminta ei rajoita muiden oikeuksia samaan.
Jokaisen meistä on syytä huomioida kanssaihmiset. Jos jotain häiritsee yläosattomuus, ei sillä kannata tarkoituksella provosoida rannalla. Ja vastaavasti heidän, joita jostain syystä häiritsee yläosattomuus, kannat[1]taa rannalla hakeutua siihen osaan, jossa se ole niin häiritsevää.
Helsinki edistää julkisen tilan turvallisuutta kaikille. Tulemme ottamaan tämän asian osaksi Helsingin kaupungin rannoilla työskentelevien ihmisten koulutusta ja perehdytystä varmistaaksemme, että mahdolliset yläosattomuuteen liittyvät ristiriitatilanteet osataan hoitaa eri osapuolia kunnioittaen ja samalla tasa-arvoa edistäen.
Lähtökohta näissä tilanteissa tulee aloitteen mukaisestikin olemaan se, että yläosattomuuteen liittyvät asiat tulee käsitellä samoin kaikkien ihmisten kohdalla, eikä eroa tehdä eri ihmisten välillä. Häiriötä aiheuttaneet tilanteet joudutaan kuitenkin arvioimaan aina tapauskohtaisesti ja siksi rantapelastushenkilöstön koulutus on merkittävässä roolissa.
Vaikka ainakaan tähän mennessä tulleiden yhteenottojen perusteella kysymys ei ole isosta ristiriidasta Helsingissä, on kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan tarkoituksena selvittää, miten usein esiintyy tilanteita, joissa valituksia tehdään tai poliisia lähestytään liittyen yläosattomuuteen. Tämä tieto auttaa arvioimaan myös mahdollisten asiaan vaikuttavien toimenpiteiden tarvetta.
Liikuntapalvelut tekee kesäkauden 2023 jälkeen rantahenkilökunnalle kyselyn, jossa selvitetään koetuista epäkohdista liittyen turvalliseen rantatilaan ja tasa-arvoiseen kohteluun. Siinä yhteydessä saamme tietoa myös aloitteen aiheen mahdollisesti aiheuttamista ristiriidoista.
 
Lisätiedot:
Suvi Rämö, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 32174, suvi.ramo(a)hel.fi
Minttu Perttula, erityissuunnittelija, puhelin: 09 310 36171, minttu.perttula(a)hel.fi
 
Paavo Arhinmäki
apulaispormestari