Käsitelty

Nuorten aloite, nuorten mielenterveys

Aloite saapunut 23.1.2023

Aloitteen ideana on, että yläkoululaisille ja 6.luokkalaisille tulee mielenterveydenasiantuntija kertomaan eri mielenterveyteen liittyvistä ongelmista, koska nuorten pitäisi tietää enemmän tästä kyseisestä aiheesta. Jokaiseen luokkaan tulee asiantuntijoita eri aikaan, joko jonkun tunnin päälle tai luokanvalvojan tunnilla. Jos keskustelu käydään auditoriossa tai salissa, hirveän monet oppilaat eivät välttämättä kuuntelisi. Tunnilla keskusteltaisiin mielenterveydestä ja miten siihen liittyviä ongelmia voi ehkäistä tai mistä voisi saada apua. Oppitunti voisi olla noin 45min, jonka jälkeen voisi olla työpajoja, esitelmiä tai kyselyitä.

 

Vastaus pvm: 20.3.2023

 

Kiitos aloitteestanne, jossa esitätte, että mielenterveyden asiantuntija tulisi kertomaan yläkoululaisille ja kuudesluokkalaisille mielenterveyteen liittyvistä ongelmista. Alla olevassa vastauksessani on joitakin esimerkkejä asioista, joita olemme Helsingissä tehneet ja teemme lasten ja nuorten mielenterveyden edistämiseksi, mutta työtä on edelleen jatkettava.

 

Lasten ja nuorten mielenterveyden tukeminen peruskoulussa

Mielenterveys ja sen tukeminen ovat tärkeitä ja aina ajankohtaisia aiheita. Mielenterveys muodostuu psyykkisten voimavarojen lisäksi käytännön asioista kuten riittävästä levosta, terveellisestä ravinnosta, liikunnasta, turvallisista ihmissuhteista ja mielekkäästä vapaa-ajasta.

Koulujen tehtävänä on oppimisen ohella tukea lasten ja nuorten tervettä kasvua ja kehitystä. Koulujen turvallinen ilmapiiri ja helposti saavutettavat ennaltaehkäisevät terveydenhuollon palvelut luovat osaltaan pohjaa lasten ja nuorten mielenterveyden tukemiselle.

Kouluissa työskentelevät aikuiset, kuten opettajat, psykologi, kuraattori, terveydenhoitaja, lääkäri sekä muu henkilöstö ja yhteisön jäsenet ovat yhdessä vastuussa siitä, että koulu on turvallinen ympäristö, joka tukee lasten ja nuorten hyvää mielenterveyttä. Jokaisessa peruskoulussa on moniammatillinen yhteisöllinen oppilashuoltoryhmä, jonka tehtävänä on koordinoida ja kehittää oppilashuoltotyötä koulussa, osallistua koko kouluyhteisön hyvinvointia ylläpitävään ja edistävään työhön sekä etsiä ratkaisuja tukea tarvitsevien oppilaiden auttamiseksi.

Yksittäisten luokassa pidettävien mielenterveyttä käsittelevien tilaisuuksien sijaan lasten ja nuorten riittävän hyvän mielenterveyden ylläpidon tulee olla päivittäinen osa kouluissa työskentelevien am-mattilaisten työtä. Lisäksi vuosittain jokaiselle luokalle erikseen pidettävät nuorten mielenterveyteen keskittyvät tilaisuudet veisivät resursseja kasvokkain tehtävästä työstä.

Oppilashuollon työntekijät edistävät koko kouluyhteisön hyvinvointia ja terveyttä sekä toimivat moniammatillisesti ja perhekeskeisesti varhaisen puuttumisen periaatteella. Oppilashuollon perustehtävänä on tukea jokaisen lapsen ja nuoren mahdollisimman tervettä kasvua ja kehitystä, vahvistaa oppimisen ja terveen aikuisuuden edellytyksiä sekä ehkäistä syrjäytymistä ja kiusaamista.

 

Psykologi- ja kuraattoritoiminta sekä kouluterveydenhuolto

Psykologi ja kuraattori tapaavat oppilaita matalalla kynnyksellä mielenterveyteen liittyvissä asioissa. He myös kiertävät luokissa esittäytymässä ja kertomassa mielenterveyteen liittyvistä asioista. Psykologiin ja kuraattoriin saa yhteyden joko hakautumalla palveluun itse tai opettajan tai huoltajan kautta. Iltapäivisin toimii oppilashuollon chat, josta saa nopeaa apua askarruttaviin asioihin. Psykologi, kuraattori ja kouluterveydenhoitaja tapaavat kaikki 7. luokkalaiset pienryhmissä. Tarkoitus on mahdollisuuksien mukaan tavata pienryhmissä myös 8. ja 9. luokan oppilaat.

Kouluterveydenhuollossa seurataan lapsen ja nuoren kasvua ja kehitystä. Kouluterveydenhoitaja tapaa jokaisen oppilaan vuosittain terveystarkastuksen yhteydessä. Terveystarkastuksissa arvioidaan oppilaan kokonaisvaltaista hyvinvointia, eli fyysistä, psykososiaalista sekä psyykkistä terveydentilaa ja tuetaan lapsen ja nuoren mielenterveyttä yksilöllisesti. Terveystarkastusten olennaisina osina ovat terveysneuvonta ja huoliin puuttuminen.

Lapsilla ja nuorilla on mahdollisuus hakeutua koulupäivän aikana terveydenhoitajan vastaanotolle myös ilman ajanvarausta ja saada tukea muun muassa mielenterveyden haasteisiin. Terveydenhoitaja arvioi tuen tarvetta ja antaa yksilöllistä tukea oppilailleen. Oppilaat saavat tietoa siitä, mitä on riittävän hyvä mielenterveys ja miten sitä voidaan ylläpitää ja tukea.

Kouluissa perusopetuksen opetussuunnitelman yleisissä osissa painotetaan terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä. Opettajan tulee seurata ja tukea jokaisen oppilaan hyvinvointia. Perusopetuksen opetussuunnitelman mukaan terveystietoa opetetaan 1.–6. vuosiluokilla osana ympäristöoppia ja 7.–9. vuosiluokilla terveystieto on omana oppiaineenaan.

Opetuksessa syvennetään ja laajennetaan alempien vuosiluokkien aikana käsiteltyjä teemoja ikäkauden mukaisesti. Terveystiedon tunneilla käsitellään muun muassa mielenterveyttä ja sairauksien ennaltaehkäisyä. Kouluissa tehdään kouluterveyskysely joka toinen vuosi ja koulun hyvinvointiprofiili joka vuosi. Kyselyjen avulla kerätään tietoa muun muassa hyvinvoinnista, yksinäisyyden kokemuksesta ja ahdistuneisuudesta. Kyselyjen tuloksia hyödynnetään esimerkiksi terveystiedon opetuksessa ja vanhempainilloissa.

 

Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen perusopetuksessa

Ennaltaehkäisevät ja riittävän hyvää mielenterveyttä tukevat toimet ja kohtaamiset vahvistavat ja tukevat lasten ja nuorten mielenterveyttä sekä voimavaroja. Kun mielenterveyttä tuetaan varhain ja matalalla kynnyksellä, voidaan vähentää korjaavien palvelujen tarvetta.

 

Daniel Sazonov,

sosiaali- ja terveystoimen apulaispormestari