Käsitelty

Nuorisoneuvostolle aloiteoikeus kaupunginvaltuustolle

Helsingin nuorisoneuvostolla ei ole oikeutta tehdä aloitteita kaupunginvaltuustolle, mikä on todella suuri sääli. Valtuustoaloitteen tekeminen olisi todella mahtava edistysaskel nuorten vaikuttamismahdollisuuksien parantamisen saralla. Näin nuorisoneuvosto voisi saada konkreettisen keinon kaupungissa olevan epäkohdan korjaamiseksi, koska tällöin nuorisoneuvosto ei olisi yksittäisten hyväntahtoisten kaupunginvaltuutettujen varassa.

Asian suhteen Helsinki on jälkijunassa: 13.9.2018 julkaistussa tiedotteessaan Nuorisovaltuusto jo lähes jokaisessa kunnassa Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto ry kertoo, että Aluehallintovirastojen tekemässä kyselyssä “aloiteoikeuden valtuustolle tarjoaa tavalla tai toisella 60% vastanneista kunnista”. Suomen suurimpana kaupunkina Helsingin pitäisi huolehtia paremmin nuorten vaikuttamismahdollisuuksista.

Näistä perusteluista johtuen ehdotan, että Helsingin kaupunki ryhtyisi toimenpiteisiin, joiden seurauksena Helsingin nuorisoneuvosto saisi aloiteoikeuden kaupunginvaltuustolle.

Antti Avoranta
Helsingin nuorisoneuvoston jäsen

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto ry:n tiedote:
http://www.nuva.fi/tiedotteet/2018/9/13/tiedote-nuorisovaltuusto-jo-lhes-jokaisessa-suomen-kunnassa?rq=lautakunta

26.3.2019

Hyvä Antti

Olet tehnyt joukon aloitteita, joista merkittävä osa koskee nuorten vaikuttamisjärjestelmä Ruudin kehittämistä. Ilokseni kuulin, että olet käynyt niiden tiimoilta keskusteluja nuorisopalvelun väen kanssa. Pidän tällaisia keskusteluja erinomaisen hyvänä asiana. Oman vastaukseni olen koonnut tähän yhteen kirjeeseen siltä osin kuin aloitteesi liittyvät Ruutiin.

Apulaispormestarin kirje, jossa on koottu vastaukset kaikkiin noihin aloitteisiin, löytyy aloitteen "Nuorille kaupunginosailtoja päättäjien kanssa" kohdalta. Seuraavassa tätä aloitetta koskeva osa vastauksesta:

Aloitteesi kaupunginvaltuuston päätäntävallasta nuorten aloitteista ja nuorisoneuvoston aloiteoikeudesta kaupunginvaltuustolle

Ehdotat, että kaupunginvaltuusto voisi nuorten aloitteita käsitellessään tehdä sitovia päätöksiä yksittäisten aloitteiden suhteen. Ongelmaksi olet nähnyt sen, että aloitekäsittelyn aikana tehdyt toivomusponnet eivät ole sitovia.

Aloitteesi osuu suoraan kunnallisen demokratian ja päätöksentekojärjestelmän keskiöön. Kaupunginvaltuuston päätettäväksi kuuluvista asioista on säädetty kuntalaissa. Kuntalain mukaan valtuusto vastaa kunnan toiminnasta ja taloudesta sekä käyttää kunnan päätösvaltaa. Valtuusto päättää näin ollen esimerkiksi kuntastrategiasta, hallintosäännöstä ja talousarviosta. Yleisesti voidaan todeta, että valtuusto päättää tärkeistä kuntaa koskevista asioista ja kannanotoista, ellei asiaa ole säädetty tai hallintosäännöllä määrätty alemman viranomaisen ratkaistavaksi. Kunnallista päätöksentekoa ohjaa myös periaate, että kukin viranomainen on oikeutettu ja velvollinen käyttämään sille kuuluvaa toimivaltaa. Valtuusto ei siis voi ottaa päätettäväkseen asiaa, joka kuuluisi kaupunginhallituksen tai yksittäisen viranhaltijan päätettäväksi. Aloitteessasi ehdotettu menettely ei näin ollen vastaa meidän kunnallishallinnon keskeisiä periaatteita. Sen lisäksi on hyvä huomata sekin, että kaupungin toiminnassa on pitkälti kyse palvelujen tuottamisesta, arjen toiminnasta, jossa pidetään huolta päivittäisestä kasvatuksesta ja koulutuksesta, kulttuuri- ja liikuntaharrastuksista ja muista kaupungin palveluista. Eri toimielinten tekemät päätökset antavat tälle toiminnalle reunaehdot ja ohjaavat menettelyjä tietyissä asiaryhmissä, esimerkiksi hankintoja tehtäessä. Arkinen toiminta pyörii kuitenkin työntekijöiden ammattitaidon ja osaamisen ja jatkuvasti kehitettävän johtamiskulttuurin varassa niin, että arkityössä joudutaan harvoin turvautumaan kirjallisiin päätöksiin.

Olet myös ehdottanut, että Helsingin nuorisovaltuustolle annettaisiin oikeus aloitteiden tekoon valtuustolle. Tämän osalta viittaan edellä olevaan, ja myös kommentteihin, joita esitin kaupunginosailtoja koskevan aloitteesi yhteydessä. Nuorten vaikuttamisjärjestelmää on muutenkin kehitetty niin, että nuorille on avautunut monia uusia paikkoja, joissa osallistua ja vaikuttaa. Vuodesta 2018 nuorisoneuvosto on mm. jakautunut neljään toimialatiimiin, jotka tapaavat toimialojen johtoa ja käyvät
keskustelua ajankohtaisista asioista. Parhaillaan on menossa kokeilu, jossa nuorisoneuvoston edustajille on annettu läsnäolo- ja puheoikeus toimialalautakunnissa. Itse painotan nuorten ja kaupungin työntekijöiden kohtaamisia ja keskusteluja, vuorovaikutusta ja sitä kautta kertyvää tietoa ja kehittämistä. Kuten jo tuossa edellä totesin, valtaosa kaupungin toiminnasta koostuu arkisesta työstä, jonka kehittämiseen on laajasti kutsuttu kaupunkilaisia mukaan, nuoria heidän joukossaan.

Kiitän sinua aktiivisuudestasi ja toivotan hyvää jatkoa nuorisoneuvoston jäsenen työssäsi.

Lisätiedot Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054, Ieena.mickwitz(a)hel.fi

Nasima Razmyar

apulaispormestari