Käsitelty

Nuorille tarjottava maksuton alkusammutuskurssi

Kaikille helsinkiläisille nuorille tulisi tarjota maksuton kurssi, jossa nuoret oppisivat käyttämään alkusammutusvälineitä.

Tällä hetkellä nuoret eivät saa läheskään tarpeeksi osaamista alkusammutuksen tekemiseen huolimatta siitä, onko välineitä käytössä. Kurssin avulla nuoret osaisivat toimia tulipalon ollessa vielä pieni, jolloin tulipalo on vielä mahdollista sammuttaa alkusammutusvälineillä.

Mikäli nuoret saisivat koulutusta alkusammutukseen, myöskin tulipalojen aiheuttama materiaalinen tuho pienenisi. Tämä perustuu siihen, että pieni tulipalo ehdittäisiin sammuttaa ennen sen leviämistä suureksi tai ainakin hidastaa tulen leviämistä ennen palokunnan saapumista paikalle.

Antti Avoranta
Ruudin ydinryhmän jäsen 2017

Kiitos aloitteesta! Nuorten turvallisuustaitojen lisääminen on erittäin tärkeä ja kannatettava asia. Pelastuslaitos ja kasvatuksen ja koulutuksen toimiala ovat yhdessä oppilaitosten ja esiopetuksen henkilökunnan sekä esikoululaisten, oppilaiden ja opiskelijoiden kanssa tehneet yhteistyötä, jonka tavoitteena on lisätä helsinkiläisten lasten ja nuorten turvallisuusosaamista. Vastaavanlaisella yhteistyöllä on pyritty kehittämään entistä turvallisempia palveluita myös kaupungin sosiaali- ja terveystoimen, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin sekä kaupungin kulttuuri- ja vapaa-ajan toimialan kanssa. Vuonna 2017 pelastuslaitoksen kouluttajat järjestivät turvallisuuskoulutusta yhteensä 676 koulutustapahtumassa, joihin osallistui yhteensä 25 414 helsinkiläistä ja joista 3 403 sai myös alkusammutusopetusta. Peruskouluikäisiä koulutettiin 5 668.

Alkusammutusopetuksen tulisi kuulua kaupungin perusopetuksen opetussuunnitelmien sisältöön yhdessä teoriamuotoisen turvallisuusopetuksen kanssa. Opetuksen tulisi painottua alkusammutustaitojen opetuksen lisäksi onnettomuuksien ehkäisyyn sekä lasten ja nuorten riskitietouden lisäämiseen. Tähän pyritään jo nyt muun muassa pelastuslaitoksen tarjoamalla vuosittaisella kaikille kaupungin kouluille suunnatulla kahdeksasluokkalaisten Nouhätä-koulutuksella. Opetussuunnitelmaan näkyviin kirjattu turvallisuusopetus ja alkusammutuskoulutus velvoittaisivat oppilaitokset varaamaan tarvittavat resurssit ja järjestämään puitteet opetuksen toteutukseen käytännössä. Tätä toimintaa pelastuslaitos pystyy osaltaan tukemaan muun muassa järjestämällä opetukseen osallistuville opettajille tarvittavan AS 1- kouluttajakoulutuksen.

Tuloksellinen toiminta tulipalon alkuhetkillä on tehokkain tapa estää tulipalon leviäminen, ja alkusammutustaitojen kehittämisellä onkin merkittävä henkilö- ja taloudellisia vahinkoja vähentävä vaikutus. Alkusammutuskurssin lisäksi on myös tärkeää lisätä ja ylläpitää lasten ja nuorten laajempaa turvallisuustietoisuutta, mikä auttaa ennaltaehkäisemään onnettomuuksia ja parantaa yksilön selviytymiskykyä poikkeustilanteissa. Helsingin kaupunki kartoittaa mahdollisuutta järjestää kaikille helsinkiläisille nuorille maksuton alkusammutuskurssi osana opetussuunnitelmaa.

Lisätiedot Anna Villeneuve, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36045, anna.villeneuve(a)hel.fi

Apulaispormestari Anni Sinnemäki