Käsitelty

Nuorille kaupunginosailtoja päättäjien kanssa

Monella nuorella on paljon sanottavaa omasta lähiympäristöstään ja miten sitä pitäisi uudistaa ja kehittää. Samanaikaisesti he eivät kuitenkaan tiedä, miten he saisivat äänensä päättäjien korvien kuultavaksi. On kestämätöntä, jos Helsingin kaupungin tulevaisuus eli nuoret eivät saa vaikutettua omaan elinympäristöönsä.

Ehdotankin, että kaikissa Helsingin kaupunginosissa järjestetään nuorille iltoja, joissa he pääsevät keskustelemaan alueen asioista päättävien henkilöiden kanssa. Näin nuoret saisivat äänensä kuuluviin todella matalalla kynnyksellä ja aikuiset saisivat selville, mitä nuorten mielessä liikkuu.

Antti Avoranta
Helsingin nuorisoneuvoston jäsen

Aloitteesi koskien nuorten vaikuttamisjärjestelmän kehittämistä

HEL 2019-000287,
HEL 2019 - 000293, -000310, -000333, -000366, -000368, -001647 ja -001727

Hyvä Antti

Olet tehnyt joukon aloitteita, joista merkittävä osa koskee nuorten vaikuttamisjärjestelmä Ruudin kehittämistä. Ilokseni kuulin, että olet käynyt niiden tiimoilta keskusteluja nuorisopalvelun väen kanssa. Pidän tällaisia keskusteluja erinomaisen hyvänä asiana. Oman vastaukseni olen koonnut tähän yhteen kirjeeseen siltä osin kuin aloitteesi liittyvät Ruutiin.

Aloitteesi kaupunginosailloista nuorille päättäjien kanssa

Toteat aloitteessasi, että monella nuorella on paljon sanottavaa lähiympäristöstään, ja sen kehittämisestä. Nuoret eivät kuitenkaan aina tiedä, miten he saisivat sanomansa päättäjille. Sen vuoksi ehdotat, että nuorille järjestetään kaikissa kaupunginosissa iltoja, joissa nuoret pääsevät keskustelemaan päättäjien kanssa.

Tämä aloitteesi liittyy nuorten vaikuttamisjärjestelmän keskeiseen tavoitteeseen, siihen, että nuoret tulisivat kuulluiksi. Jo tällä hetkellä nuorten kuulemiseen on useita erityisiä tapoja. Nuorten alueellisessa kuulemisessa on aloitejärjestelmän rinnalla panostettu vahvasti osallistuvaan budjetointiin. RuutiBudjetti on nuorisopalveluiden merkittävin ja laajin osallisuuden ja kuulemisen muoto, jonka yhteydessä syntyy runsaasti kaupungin palveluja koskevia aloitteita. Ruutibudjettiin osallistuvat kullakin alueella 7. - 9. -luokkalaiset. Viime vuonna RuutiBudjetissa toteutettiin yhteensä sata nuorten ideoimaa ja jalostamaa toimenpide-ehdotusta eri puolilla Helsinkiä. Vuonna 2018 käynnistyi myös kaupungin osallistuva budjetointi Omastadi, jonka kautta nuoret voivat tehdä
ehdotuksia, ja jossa kaikki äänestysvuonna vähintään 12 vuotta täyttäneet pääsevät myös äänestämään. Vielä totean, että nuoret ovat tervetulleita myös pormestarin asukasiltoihin.

Aloitteesi nuorten aloitteiden tekemisoikeudesta 18-vuotiaille ja aloitteesi nuorisoneuvoston ikärajojen uudistamisesta

Ehdotat nuorten aloiteoikeuden laajentamista 18-vuotiaille. Itse en olisi valmis näin tekemään, koska 18 vuotta täyttäneille aukeaa jo monenlaisia muita kuntalaisvaikuttamisen ja osallistumisen kanavia. Erityinen nuorille suunnattu aloiteoikeus on ollut perusteltua nimenomaan siitä Iähtökohdasta, että kyse on nuorista, joilla ei vielä ole äänioikeutta. Ikärajan nostaminen niin, että aloiteoikeus olisi myös täysikäisten käytettävissä, ei olisi perusteltua kaupunkilaisten yhdenvertaisuuden kannalta.

Vastaavasti nuorisoneuvostoon ehdolle asettumisen rajaksi on asetettu, että ehdokas ei saa olla täyttänyt 18 vuotta. Kyse on nimenomaan ehdokkaaksi asettumisen ikärajasta. Esimerkiksi Helsingin nuorisoneuvostoon 2020-21 valittavien ehdokkaiden osalta ikäraja tarkoittaa sitä, että ehdokas ei saa olla täyttänyt 18 ennen 1.1.2020. Nuorisoneuvoston kauden muuttuessa kaksivuotiseksi, voi nuorisoneuvostossa olla myös jäseniä, jotka ehtivät täyttää 19 vuotta ennen kauden päättymistä.

Aloitteesi aloitteiden käsittelyajan lyhentämisestä

Olen samaa mieltä kanssasi siitä, että aloitteiden käsittelyyn kuluvaa aikaa on pyrittävä lyhentämään. Valmisteluprosessia ja asian ohjausta on nopeutettava. Nuorisopalveluista kerrotaan, että aloiteprosessia pyritään kehittämään myös niin, että aloitteen tekijän olisi helpompi seurata käsittelyn etenemistä ja aloitteen mahdollisesti aiheuttamien toimenpiteiden toteutumista. Pidän itse erittäin tärkeänä, että aloitteen tekijään ollaan yhteydessä vastausta valmisteltaessa, ja keskustellaan hänen kanssaan aloitteeseen liittyvistä asioista.

Aloitteesi Ruuti.munstadi.fi -sivuston kääntämisestä ruotsiksi ja englanniksi

Tämän osalta viittaan nuorisopalveluista saamaani tietoon, jonka mukaan koko nuorisopalveluiden Mun stadi -sivustoa, jolla myös ruuti.munstadi.fi sijaitsee, ollaan uudistamassa tulevan kahden vuoden aikana. Uudistus on osa koko kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan verkkosivustojen uudistussuunnitelmaa. Tulevan suuren uudistuksen vuoksi Ruudin verkkosivuja ei voida nyt lähteä uudistamaan Iaajamittaisesti. Verkkosivut on kuitenkin pidettävä jatkuvasti ajan tasalla. NuorisopalveIuissa ollaankin parhaillaan työstämässä Ruudin toimintojen ja navigoinnin uudistamista. Kun suomenkielinen sisältö on saatettu ajan tasalle, käännetään sivusto kokonaisuudessaan ruotsiksi, ja mahdollisuuksien mukaan myös englanniksi.

Aloitteesi aloite-termin kattavasta käytöstä

Aloitteessasi kiinnitit huomiota siihen, että nuorten aloitteista on käytetty myös palaute-termiä. Aloitteen tekijä voi tosiaan saada automaattisesti lähetetyn sähköisen viestin, esimerkiksi "Kiitos palautteestasi". Tämä johtuu siitä, että nuorten aloitteet ohjautuvat valmisteluun kaupungin sähköisen palautejärjestelmän kautta. Kaikkialla muualla kuin sähköisessä järjestelmässä käytetään aloite-sanaa. Sähköistä järjestelmää pyritään nyt korjaamaan niin, että sielläkin käytettäisiin palautteen sijasta aloite-sanaa.

Aloitteesi kaupunginvaltuuston päätäntävallasta nuorten aloitteista ja nuorisoneuvoston aloiteoikeudesta kaupunginvaltuustolle

Ehdotat, että kaupunginvaltuusto voisi nuorten aloitteita käsitellessään tehdä sitovia päätöksiä yksittäisten aloitteiden suhteen. Ongelmaksi olet nähnyt sen, että aloitekäsittelyn aikana tehdyt toivomusponnet eivät ole sitovia.

Aloitteesi osuu suoraan kunnallisen demokratian ja päätöksentekojärjestelmän keskiöön. Kaupunginvaltuuston päätettäväksi kuuluvista asioista on säädetty kuntalaissa. Kuntalain mukaan valtuusto vastaa kunnan toiminnasta ja taloudesta sekä käyttää kunnan päätösvaltaa. Valtuusto päättää näin ollen esimerkiksi kuntastrategiasta, hallintosäännöstä ja talousarviosta. Yleisesti voidaan todeta, että valtuusto päättää tärkeistä kuntaa koskevista asioista ja kannanotoista, ellei asiaa ole säädetty tai hallintosäännöllä määrätty alemman viranomaisen ratkaistavaksi. Kunnallista päätöksentekoa ohjaa myös periaate, että kukin viranomainen on oikeutettu ja velvollinen käyttämään sille kuuluvaa toimivaltaa. Valtuusto ei siis voi ottaa päätettäväkseen asiaa, joka kuuluisi kaupunginhallituksen tai yksittäisen viranhaltijan päätettäväksi. Aloitteessasi ehdotettu menettely ei näin ollen vastaa meidän kunnallishallinnon keskeisiä periaatteita. Sen lisäksi on hyvä huomata sekin, että kaupungin toiminnassa on pitkälti kyse palvelujen tuottamisesta, arjen toiminnasta, jossa pidetään huolta päivittäisestä kasvatuksesta ja koulutuksesta, kulttuuri- ja liikuntaharrastuksista ja muista kaupungin palveluista. Eri toimielinten tekemät päätökset antavat tälle toiminnalle reunaehdot ja ohjaavat menettelyjä tietyissä asiaryhmissä, esimerkiksi hankintoja tehtäessä. Arkinen toiminta pyörii kuitenkin työntekijöiden ammattitaidon ja osaamisen ja jatkuvasti kehitettävän johtamiskulttuurin varassa niin, että arkityössä joudutaan harvoin turvautumaan kirjallisiin päätöksiin.

Olet myös ehdottanut, että Helsingin nuorisovaltuustolle annettaisiin oikeus aloitteiden tekoon valtuustolle. Tämän osalta viittaan edellä olevaan, ja myös kommentteihin, joita esitin kaupunginosailtoja koskevan aloitteesi yhteydessä. Nuorten vaikuttamisjärjestelmää on muutenkin kehitetty niin, että nuorille on avautunut monia uusia paikkoja, joissa osallistua ja vaikuttaa. Vuodesta 2018 nuorisoneuvosto on mm. jakautunut neljään toimialatiimiin, jotka tapaavat toimialojen johtoa ja käyvät
keskustelua ajankohtaisista asioista. Parhaillaan on menossa kokeilu, jossa nuorisoneuvoston edustajille on annettu läsnäolo- ja puheoikeus toimialalautakunnissa. Itse painotan nuorten ja kaupungin työntekijöiden kohtaamisia ja keskusteluja, vuorovaikutusta ja sitä kautta kertyvää tietoa ja kehittämistä. Kuten jo tuossa edellä totesin, valtaosa kaupungin toiminnasta koostuu arkisesta työstä, jonka kehittämiseen on laajasti kutsuttu kaupunkilaisia mukaan, nuoria heidän joukossaan.

Kiitän sinua aktiivisuudestasi ja toivotan hyvää jatkoa nuorisoneuvoston jäsenen työssäsi.

Lisätiedot Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054, Ieena.mickwitz(a)hel.fi

Nasima Razmyar

apulaispormestari