Käsitelty

Mera bioelektricitet till Helsingfors.

Jag har hört att det finns och används bioelektricitet i Helsingfors men jag skulle vilja att det skulle användas och produceras mer.

Bioelektricitet kan vara matavfall eller andra förnybara energier som är bra till naturen. Detta skulle vara bra till vår planet och främst skulle Helsingfors visa att vi vill göra mycket för klimatuppvärmningens hindring samt skulle den främja Helsingfors strategi om modernt klimatansvar.

Bioelektricitet används i andra städer till exempel i Stockholm där använder många husbolag elektricitet och det vill jag att Helsingfors också kunde använda mera.

Bioelektricitet brukar producera metan som man kan spara och omvandla till elektricitet det kan till och med omvandla energin till 1000 volt som betyder att man kan lysa 8 lampor och det är ganska mycket.

Helsingfors har en lång stund funderat att vad för förnybar energi vi skulle kunna använda och många har inte kommit ihåg bioelektricitet. Bioelektricitet är inte den enstaka saken man kan använda bio produkter av (främst matavfall) t.ex. kan man använda det till biogas och till och med värme. Jag tycker att bioelektricitet är en bra förnybar energi man kan använda och Helsingfors skulle kanske också kunna använda mera bioelektricitet.

Niko Partanen
Från Helsingfors ungdomsråd.

13.8.2020

Initiativ från ungdomar om bioenergi
HEL 2020-005154 T 11 01 04

Bästa Niko, tack för ditt initiativ! I Helsingfors stadsstrategi har man satt upp ett mål om att staden ska vara klimatneutral senast år 2035. Stadsstyrelsen har godkänt åtgärdsprogrammet Ett kolneutralt Helsingfors 2035 med hjälp av vilket denna målsättning kan nås. Det viktigaste syftet med åtgärdsprogrammet är att minska utsläppen. Målsättningen är att växthusgaserna ska minskas med 80 procent från nivån år 1990. Läs mer om åtgärdsprogrammet här:
Åtgärdsprogrammet Ett kolneutralt Helsingfors 2035 (https://www.hel.fi/static/liitteet/kaupunkiymparisto/julkaisut/esitteet/HNH2035_sve_sammanfattning_14022019.pdf)

För att minska utsläppen måste man avstå från kol. Helen Ab, energibolaget som staden äger, har också som mål att vara klimatneutralt senast 2035, precis som Helsingfors och hela Finland. Man avstår från stenkol senast år 2029 på så sätt att Hanaholmens kraftverk stängs i slutet av 2024 och Sundholmen senast 2029. Ersättande energikällor har redan tagits i bruk och nya planeras hela tiden. Esplanadens värmepumpverk startade 2018 och härnäst utvidgas värmepumpverket i Katri Valas park. Värmegrottan på Blåbärslandet håller på att byggas, och den är unik även globalt sett. Helen anser i sina planer att biomassa endast är en snabb lösning för övergångsfasen. I Nordsjö byggs ett biovärmeverk vars huvudsakliga bränsle är flis från skogsindustrin, en
biprodukt som inte kan utnyttjas på annat sätt. Verket kommer att ersätta cirka en fjärdedel av det stenkol som Hanaholmens kraftverk använder. Helen tror dock att det i framtiden uppstår energiformer som grundar sig på annat än förbränning.

Genom tävlingen Energy Challenge strävar Helsingfors efter nya sätt att värma upp staden utan förbränning av kol och med så lite biomassa som möjligt. Priset är en miljon euro till det förslag enligt vilket Helsingfors kan värmas upp helt utan kol och med så lite biomassa som möjligt. Information om tävlingen och dess målsättningar finns här:
Helsinki Energy Challenge (https://energychallenge.hel.fi/)

Biogas används tillsvidare begränsat, i viss utsträckning i bussarna som trafikerar i Helsingfors.

Helsingfors ställer sig kritiskt till biomassa och staden anser att den inte är ett hållbart sätt för energiproduktion. Skogarna binder kol och är betydande koldioxidsänkor som centralt bidrar till att bromsa klimatförändringen. I åtgärdsprogrammet har biomassans öde lämnats öppet tills man får klarhet i dess miljökonsekvenser med stöd av utredningar under de kommande åren.

Upplysningar
Anna Villeneuve, stadssekreterare, telefon: 310 36045
anna.villeneuve(a)hel.fi

Anni Sinnemäki
biträdande borgmästare

Heli Kinnula
suunnittelija
Kulttuurin ja vapaa-ajantoimiala, nuorisopalvelut
PL 5000, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI
p. 09- 310 89 144, 041 -5121 707