Käsitelty

Matematiikan maksutonta tukiopetusta 16-19 -vuotiaille, sisältäen lukion!

Haluamme, että matematiikan tukiopetusta järjestettäisiin myös 16–19 -vuotiaille nuorille, jotka opiskelevat lukiossa. Tällä hetkellä tukiopetus on kielletty lukioissa ja tässä ei ole mielestämme mitään järkeä. Matematiikka on äärimmäisen tärkeää elämässä ja nykyinen menettelytapa mahdollistaa peruskoulusta lukioon siirtyessä nivelvaiheen pudokkuuden. Uusia asioita tulee nopealla tahdilla, ja jos opiskelija ei ymmärrä edellisiä ohjeita, ei hän ymmärrä seuraaviakaan ja jää jälkeen opetuksesta. Nykyisellään systeemi ei ole reilu ja tasavertainen kaikille, vaan suosii ns. “hyviä opiskelijoita”, kun matematiikan oppimisen mahdollistaminen kaikille olisi tärkeää.

Ehdotamme, että matematiikan tukiopetusta järjestettäisiin kaikille lukiolaisille Helsingin alueella, jotka haluaisivat vahvistaa osaamistaan. Tämä voitaisiin järjestää yhteistyössä yliopiston matematiikan aineopiskelijoiden kanssa, joiden tarvitsee tehdä opetukseen liittyvää työharjoittelua eli tämä olisi niin ikään win-win situation opettajaksi opiskeleville sekä lukiolaisille, sillä usein tukiopetus, jota tarjotaan on maksullista ja tähän eivät kaikki perheet pysty.

Tämä idea nousi esille Ympäristötoiminnan RuutiBudjetti pajoissa, ja yhteinen päätös oli, että laitamme aloitteen tulemaan tätä kautta.

HEL 2019-010329

MATEMATIIKAN MAKSUTONTA TUKIOPETUSTA 16-19-VUOTIAILLE LUKIOLAISILLE

Kiitos aloitteestasil Hyvä, että RuutiBudjetin työpajoissa esiin nostettuja ideoita tuotte myös tätä kautta kaupungin hallinnossa käsiteltäväksi.

Aluksi tarkennus, että tässä voidaan vastata vain kaupungin omien lukioiden toiminnan osalta. Kysyin kasvatuksen ja koulutuksen toimialalta asiaa ja sieltä kerrottiin seuraavaa:

Lähtökohtana on oppijoiden lukiolakiin perustuva oikeus saada oppimisen tukea, mikäli heillä on vaikeuksia suorittaa lukio-opintoja ja jatko-opintoihin siirtyminen on vaarassa. Tukiopetus on aina opiskelijoille maksutonta ja sen järjestäminen hoidetaan oppilaitoksen omasta budjetista. Tukiopetuksen järjestäminen ei ole kiellettyä lukioissa.

Lukioilla on erilaisia käytäntöjä tukiopetuksessa. Tukiopetusta tarjotaan sekä säännöllisissä kaikille avoimissa matematiikkapajoissa että oppijoiden yksilöllisten tarpeiden perusteella. Oppijat voivat pyytää tukiopetusta tai opettajat tarjota sitä heille, mikäli opiskeluissa eteneminen on tuottanut haasteita. Matematiikkapajoja ohjaavat matematiikan opettajat ja toiminnassa mukana on mahdollisuuksien mukaan erityisopettaja. Lisäksi lukioissa järjestetään matematiikan tuki- ja nivelkursseja, joissa autetaan hylätyn numeron saaneita saavuttamaan asetettuja tavoitteita ja kerrataan yläkoulun matematiikkaa. Joissain oppilaitoksissa on myös
useampana päivänä viikossa käytössä vertaistukiopetusta, jossa oppijat ohjaavat toisiaan.

Matematiikan aineopettajaopiskelijoiden hyödyntäminen on hyvä ehdotus yhtenä vaihtoehtona, mutta se on hankalasti toteutettavissa johtuen harjoittelurakenteesta sekä harjoittelun tavoitteesta. Aineopettajaopiskelijat saavat itse valita
harjoittelupaikkansa eikä oppilaitos ei voi rakentaa tukiopetuksessa vuosisuunnitelmaansa sen varaan, että sinne hakeudutaan harjoitteluun.

Olen kasvatuksen ja koulutuksen toimialan kanssa samaa mieltä siitä, että aloitteessa on tartuttu tärkeään asiaan. Hyviä käytänteiden jakaminen oppilaitosten kesken edistää asiaa. Kannustan myös omalta osaltani jakamaan toimivia käytänteitä koulujen välillä ja kouluja toimimaan yhteistyössä toistensa kanssa.

Opiskelijoiden aktiivinen ote oppimisen parantamiseksi on yhtä lailla tärkeää ja kannustan sinua ja teitä kertomaan lukionne rehtorille toiveistanne ja mahdollisista parannusehdotuksista tukiopetustoiminnan suhteen.

Lisätiedot Anja Vallittu kaupunginsihteeri, puhelin 09 310 36046I anja.vallittu(a) hel.fi
Heidi Halkilahti pedagoginen asiantuntija, puhelin 310 22889, heidi.halkilahti(a)hel.fi

Ystävällisin terveisin Pia Pakarinen,
Apulaispormestari