Käsitelty

Mässa för kommande yrkesval

En mässa för högstadieungdomar (årskurs 7-9) som introducerar ungdomar till olika yrken.

På plats finns representanter från olika yrken (kock, städerska, lärare, polis, advokat, läkare, journalist, veterinär och andra intresserade arbetsplatser) som berättar hur vardagen i varje yrke ser ut. Här berättas även den ungefärliga lönen, arbetstider, hurdan utbildning och erfarenhet som behövs etc. Här presenteras även utrustning som används inom yrket, t.ex. veterinärens redskap och hur de används osv. Varje yrke har sin egen bås och här får man konkret prova på att arbeta på yrket.

Universitet och yrkesinstitut har flyers och info om sina utbildningsprogram som leder till dessa yrken.

Mässan vore ett samarbete mellan högstadierna och olika företag och sponsorer. Skolorna gör exkursioner till mässan tillsammans med eleverna. Eleverna har som uppgift att besöka t.ex 5/10 båsar där de får en stämpel. I slutet har man god på tid på sig att besöka det mest intressanta båset eller något man missat.

Önskemålet av ungdomarna vore att evenemanget skulle ordnas i Helsingfors (t.ex. i Mässentrum) och att det vore gratis. Evenemanget är tvåspråkigt, en del kan även gå på engelska.

Mässan ordnas under senhösten före högstadieelevernas gymnasieval.

En yrkesmässa skulle ta bort stress från ungdomar och göra dem mera självsäkra inför deras val gällande framtiden. Genom evenemanget har eleverna lättare att bestämma vilka ämnen de vill satsa på. Eleverna får inspiration och får information om yrken som de inte vetat att existerar.

13 ungdomar i högstadieåldern har varit med och gjort initiativet och deltar gärna i fortsatta planeringen.

11.4.2019

Hej,

Du föreslàr i ditt initiativ, att man arrangerar en mässa som presenterar olika yrken för hogstadieungdomar (årskurs 7-9).

Tack för ditt initiativ!

Yrkesvalsfrågor är mycket aktuella för ungdomar och det är viktigt att få information och stöd i dessa ärenden i god tid.

Sektorn för fostran och utbildning har gett utlåtandet som finns som bilaga. Där framgår, att sektorn har för avsikt att bjuda in er ungdomar för vidare diskussion i ärendet.

Tilläggsinformation Anja Vallittu stadssekreterare, tel 09 310 36046 anja.vallittu(a) hel.fi

Med vänliga hälsningar,

Pia Pakarinen
Biträdande borgmästare

20.3.2019

Toimialan lausunto nuorten aloitteesta koskien ammatinvalintamessuja (Mässa för kommande yrkesval)

HEL 2019-001874 T 12 04 00

Då man funderar på sitt framtida yrkesval är det viktig att kartlägga sitt kunnande, sina styrkor och sina intressen. Det är också bra att fundera över vad man upplever som viktigt och meningsfullt. För att fatta beslut om framtida utbildningsval behöver man också konkret information om olika yrken och arbetsuppgifter samt vilka utbildningar som leder till dem.

Next Level är Helsingfors stads koncept för att hjälpa högstadieungdomar att fundera över sin egen studie- och yrkesväg och att kartlägga sina styrkor. Next Level ordnas som områdesvisa evenemang och syftar till att ge stadens niondeklassare inspiration och information för kommande yrkesval. Eleverna får möjlighet att fundera över vilka egenskaper och styrkor de har, och i vilket yrke dessa skulle komma väl till pass. Detta hjälper eleverna att reflektera över vad de vill jobba med framöver, och underlättar därmed valet av studieplats för det andra stadiet. Hösten 2018 genomfördes evenemanget i huvudsak på finska, och Hoplaxskolans niondeklassare deltog i en tvåspråkig pilot. Inför hösten 2019 planeras verksamheten att utvecklas till att omfatta stadens samtliga svenskspråkiga grundskolor.

Konceptet utvecklas kontinuerligt och idén om att kombinera Next Level-evenemangen med någon typ av mässa, med utställare som företräder olika utbildningar och yrkesval har kommit upp i andra sammanhang. Vi ser gärna att de ungdomar som varit med och gjort initiativet om en mässa för kommande yrkesval deltar i det fortsatta arbetet med att utveckla Next Level-eventet inför hösten 2019. Sektorn för fostran och utbildning kontaktar er för att närmare komma överens om hur vi tillsammans kunde utveckla konceptet.

Fostrans- och utbildningssektorn har betts att inkomma med ett utlåtande innan 8.2.2019 rörande det bifogade initiativet från Helsingfors ungdomsråd om en mässa för kommande yrkesval.

Lisätiedot Tuulia Tikkanen, opetuskonsultti, puhelin: 310 88047
tuulia.tikkanen(a)hel.fi

Liisa Pohjolainen
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja