Käsitelty

Mahdollisuus henkilökohtaiseen nimettömään keskusteluun kouluissa

Tämä aloite sai 13,2 prosentin kannatuksen viime vuoden RuutiBudjetti-äänestyksissä alueellamme.

Joskus nuorilla on todella paha olla ja heidän elämässään voi olla niin pieniä kuin suuria huolia. Jokaisessa koulussa ei ole mahdollista puhua esimerkiksi koulupsykologin kanssa juuri silloin, kun sitä keskustelua eniten tarvitsisi. Siksi olisi erittäin tärkeää, että jokaisella koululla olisi nuorille hyvin tuttu aikuinen, jolle voisi puhua luottamuksella ja nimettömästi. Aikuisen pitäisi olla juuri hyvin tuttu nuorille, jotta luottamussuhde tähän aikuiseen olisi vahva. Nimettömyys olisi hyvä asia siksi, koska nuoresta voi tuntua paljon helpommalta mennä juttelemaan elämästään sellaiselle aikuiselle, jos hän tietää, että se aikuinen ei tiedä hänen nimeään ja missä hän asuu ja niin edelleen. Tällä hetkellä moni nuori varmasti jättää kertomatta huoliaan koulun henkilökunnalle, koska he pelkäävät, että siitä seuraa aina jotain (esimerkiksi ilmoitetaan kotiin).

Henkilökohtainen nimettömänä käyty keskustelu helpottaisi varmasti monen nuoren elämää ja siksi koemme tämän aloitteen äärettömän tärkeäksi kaikille nuorille!

Hyvä aloitteen tekijä

Kiitos aloitteesta, joka koskee mahdollisuutta henkilökohtaiseen nimettömään keskusteluun kouluissa. Nuorten aloitteessa esitetään, että jokaisessa koulussa olisi tuttu ja turvallinen aikuinen, jonka kanssa voisi keskustella nimettömänä asioistaan ilman pelkoa siitä, että aikuinen kertoo nuoren asioista esimerkiksi huoltajille. Aloitteessa toivotaan, että keskustelua voi käydä nimettömänä ja että siitä ei synny nuorelle seuraamuksia.

Olen selvittänyt asiaa kasvatuksen ja koulutuksen toimialan ja kaupunginkanslian kanssa.

Kasvatustyö ja hyvinvoinnin edistäminen kuuluvat koulun kaikille aikuisille tehtävästä riippumatta. Opetussuunnitelman mukainen opetus, ohjaus, oppilashuolto ja tuki kaikkina koulupäivinä sekä turvallinen oppimisympäristö ovat jokaisen oppilaan oikeus. Nimettömänä keskustele­minen voi olla vaikeaa oman koulun opettajien kanssa, koska oppilaat ja opettajat tuntevat useimmiten toisensa kasvoilta ja nimeltä. Nimettömänä keskustelu onnistuisi tällöin parhaiten joko puhelimitse tai netissä chat-palveluna.
Kouluissa ja oppilaitoksissa oppilaiden hyvinvointia tukevat lisäksi psy­kologit ja kuraattorit, joilla on koulutusta ja osaamista nuorten isojen ja pienten ongelmien selvittelyyn ja ratkaisemiseen ja niistä keskusteluun. He eivät myöskään yleensä tunne kuin osan koulun oppilaista. Keskus­telut ovat aina luottamuksellisia. Oppilashuolto on vapaaehtoista ja opiskeluhuoltoa toteutetaan yhteistyössä opiskelijan ja hänen huoltajiensa kanssa. Opiskelijan omat toivomukset ja mielipiteet on otettava huomioon häntä koskevissa toimenpiteissä ja ratkaisuissa hänen ikänsä, kehitystasonsa ja muiden henkilökohtaisten edellytystensä mukaisesti.

Psykologin tai kuraattorin luona on mahdollista käydä siten, että oppilas/ opiskelija ei paljasta nimeään. Tällöin toteutuu nimetön keskustelu mistä asiasta tahansa. Oppilaat voivat myös soittaa psykologille tai kuraattorille nimettöminä. Psykologilla ja kuraattorillakin on velvollisuus olla yhteydessä lastensuojeluun tai poliisiin, mikäli nuoren esille tuoma asia sitä vaatii. Heidän velvollisuutensa on kertoa, että vain tällöin lasta voidaan auttaa tarkoituksenmukaisimmalla tavalla. Oppilaan ei ole kuitenkaan ole pakko suostua nimensä kertomiseen.

Tarjolla on myös koulun ulkopuolisia palveluja, jotka mahdollistavat keskustelun nimettömänä. Näitä järjestävät mm. Suomen mielenterveysseura, Mannerheimin lastensuojeluliitto ja Nuorten kriisipiste.

Aloitteessa esitetty matalan kynnyksen keskustelumahdollisuus on kannatettava asia ja kouluissa ja oppilaitoksissa tulisi edistää matalan kynnyksen keskustelukulttuuria. Monet nuorten pohtimat asiat ovat sellaisia, joita olisi hedelmällistä pohtia yhdessä aikuisen ja muiden nuorten kanssa esimerkiksi pienissä ryhmissä. Opiskeluhuollon henkilökunta on koulutettu erilaisten ryhmätyöskentelymenetelmien käyttöön. Koulussa on tärkeää luoda myös kiireettömiä hetkiä ja luottamuksellisia suhteita, jotka matalalla kynnyksellä mahdollistavat keskustelun mielessä pyörivistä asioista. Keskustelut koululla toimivan nuorisotyöntekijän tai oppilaitoksessa työskentelevän opiskelijatoiminnan koordinaattorin kanssa voivat myös antaa tarvittavaa tukea nuorelle.

Kiitän aloitteesta ja hyvää kevään jatkoa.

Lisätiedot: Katja Rimpilä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36256, katja. rimpila(a)hel.fi

Pia Pakarinen
apulaispormestari