Käsitelty

Liikuntatunnit ja uskonnontunnit yhteiseksi

Tasa-arvo toimintaryhmä kokee, että kouluissa jaotellaan ihmisiä liikaa ryhmiin sukupuolen ja uskonnon perusteella. Liikuntatunnit pidetään erikseen tytöille ja pojille ja uskonnontunnit pidetään jokaiselle uskontoryhmälle erikseen.

Liikuntatunneilla takerrutaan usein stereotyyppisiin liikuntalajeihin. Tytöille opetetaan tanssia ja voimistelua, pojat pelaavat jalkapallo ja koripalloa. Luistelussa tytöt opettelevat kaunoluistelua ja pelaavat ringetteä. Pojat puolestaan pelaavat jääkiekkoa. Minkä takia tytöt eivät voi pelata jääkiekkoa ja pojat opetella tanssia?

Tytöt ja pojat eroavat ruumiinrakenteeltaan, mutta meidän mielestämme tämä ei ole peruste pitää liikuntatunteja erikseen. Liikuntatuntien yhdessä pitäminen myös voisi hyvinkin edistää yhteishenkeä luokalla tai koulussa ja se osoittaisi nuorille ja lapsille, että ihmiset voivat toimia hyvin yhdessä sukupuolesta riippumatta.

Uskonnontunnit pidetään kaikille uskontoryhmille erikseen. Lisäksi opetetaan myös elämänkatsomustietoa. Meidän mielestämme kaikki nämä tunnit pitäisi yhdistää yhdeksi oppiaineeksi, jossa opetettaisiin eri uskonnoista ilman uskontojen katsomuksellista oppia. Oppiaine olisi yleissivistävä, eikä yrittäisi käännyttää ihmisiä mihinkään uskoon.

Uskonnontuntien yhdistäminen voisi edistää myös suvaitsevaisuutta. Syrjinnän pohjalla on yleensä tietämättömyys ja yhteiset uskonnontunnit voisivat osoittaa kaikkien meidän olevan samanarvoisia ihmisiä uskonnosta huolimatta. Esimerkiksi muslimeihin kohdistuva viha pohjautuu usein ennakkoluuloihin ja tietämättömyyteen. Yhteiset uskonnontunnit voisivat avartaa ihmisten mieliä ja vähentää ennakkoluuloja.

Yhteiset uskonnontunnit voisivat myös helpotta rehtorien ja opettajien töitä, sillä oppilaiden ei tarvitsisi enää mennä toisiin kouluihin opiskelemaan omaa uskontoaan, mikäli sitä ei oppilaan omassa koulussa opeteta. (esim. miten Kulosaaren yhteiskoulussa toimitaan uskonnon oppimisen kanssa)

Yhteenvetona tasa-arvo pienryhmä toivoo liikuntatuntien ja uskonnontuntien yhdistämistä. Meidän mielestämme nämä kaksi asiaa voisivat tuoda lisää suvaitsevaisuutta Helsinkiin ja pienentää rajoja ja muureja sukupuolten ja uskontokuntien välillä.

Nuorten aloite liikuntatuntien ja uskontotuntien saamiseksi yhteisiksi
HEL 2017-004740

Kiitos aloitteesta, joka koskee liikuntatuntien ja uskontotuntien yhdistämistä. Koulu­jen liikunnanopetus tulisi toteuttaa poikien ja tyttöjen yhteisenä liikunnanopetuksena ja uskontojen ja elämänkatsomustiedon opetus tulisi toteuttaa yhteisenä yhtenä op­piaineena. Aloitteen mukaan yhteiset ryhmät toisivat lisää suvaitsevaisuutta.
Olen selvittänyt asiaa kasvatuksen ja koulutuksen toimialan sekä kaupunginkansli­an kanssa.
Aloitteen sisältämät näkökohdat koskien tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta ovat kai­ken koulun opetuksen lähtökohtana. Kaiken koulun opetuksen tulee olla oppilaita uskonnollisesti, katsomuksellisesti ja puoluepoliittisesti sitouttamatonta. Opetukses­sa tulee kannustaa yhdenvertaisesti tyttöjä ja poikia eri oppiaineiden opinnoissa se­kä lisätä tietoa ja ymmärrystä sukupuolen moninaisuudesta. Jokaista oppilasta tu­lee auttaa tunnistamaan omat mahdollisuutensa ja rakentamaan oppimispolkunsa ilman sukupuoleen sidottuja roolimalleja.
Koulujen tulee toteuttaa opetusta siten, että koulun oppilaat voivat osallistua koulun opetuksen toiminnan suunnitteluun, kehittämiseen ja arviointiin. Oppilaskuntatoi­minta tarjoaa yhden tärkeän väylän oppilaiden osallistumiselle ja sen edistämiseen, että kouluyhteisön opetus toteuttaa edellä mainittuja tavoitteita. On erittäin tärkeää, että liikunnan ja uskonnon opetukseen liittyvät epäkohdat kouluissa tuodaan esille, ja opetussuunnitelman vastaiseen opetukseen puututaan. Tasa-arvoon ja yhden­vertaisuuteen liittyviä kysymyksiä ei voi sitoa vain yhteen oppiaineeseen tai opetus­ryhmän rakenteeseen, vaan tasa-arvo ja yhdenvertaisuus on kaiken koulun opetuk­sen sekä kasvatuksen lähtökohta.
Aloitteessa toivotaan liikunnan opetukselta stereotyyppisistä sukupuolirooleista riip­pumatonta opetusta. Helsingin kouluille kohdennettiin helmikuussa 2017 kysely, jossa selvitettiin koulujen nykytilaa liikuntatuntien ryhmäjärjestelyistä ja tiedusteltiin kiinnostusta lähteä kaupunginhallituksen esityksen mukaan kokeilemaan sukupuo­lineutraalia liikunnan opetusta, jossa opetus toteutuisi sekaryhmissä. Kyselyyn vas­tasi 52 koulua. Kyselyn mukaan kaikissa kouluissa on liikunnan opetusta sekaryh­missä. Liikunnan opettaminen sekaryhmissä on yleisempää 1-6 luokilla. Yleinen ky­selyyn liitetty kommentti oli, että koulussa on ollut liikunnan opetusta sekaryhmissä jo pitkään. Oppilaat, opettajat ja huoltajat ovat pitäneet ratkaisua hyvänä. Vuosi­luokilla 7-9 liikunnan opetusta on toteutettu vähemmän sekaryhmissä. Näilläkin vuosiluokilla on kuitenkin liikunnan opetusta sekaryhmissä.

Sukupuolineutraalia liikunnan opetusta kokeilemaan ilmoittautui 32 koulua, eli 61,54 % vastanneista. Opetus järjestetään tällöin tyttöjen ja poikien sekaryhmissä. Myös lajivalikoimassa pitäisi toteutua sukupuolineutraali näkökulma. Oppilailla tulisi olla mahdollisuus valita mieleisiä lajeja ja vaikuttaa oppituntien sisältöihin. Uuden ope­tussuunnitelman mukaan liikunnan tehtävänä on vaikuttaa oppilaiden hyvinvointiin tukemalla fyysistä, sosiaalista ja psyykkistä toimintakykyä. Liikunnan avulla ediste­tään yhdenvertaisuutta, tasa-arvoa ja yhteisöllisyyttä sekä tuetaan kulttuurista mo­ninaisuutta.
Halukkuutensa lähteä mukaan kokeiluun ovat ilmoittaneet seuraavat koulut: Hertsikan ala-aste
Herttoniemenrannan ala-aste
Heteniityn ala-aste
Hietakummun ala-aste
Jakomäen peruskoulu
Kalasataman peruskoulu
Kanalan ala-aste
Koskelan ala-aste
Latokartanon peruskoulu
Maatullin ala-aste
Malmin peruskoulu
Malminkartanon ala-aste
Maunulan ala-aste
Meilahden ala-aste
Mellunmäen ala-aste
Oulunkylän ala-aste
Pasilan peruskoulu
Pohjois-Haagan ala-aste
Ressun peruskoulu
Roihuvuoren ala-aste
Santahaminan ala-aste
Siltamäen ala-aste
Suomenlinnan ala-aste
Suutarilan ala-aste
Tahvonlahden ala-aste
Taivallahden peruskoulu
Tehtaankadun ala-aste
Toivolan koulu
Vartiokylän ala-aste
Vartiokylän yläaste
Vuosaaren peruskoulu
Aloitteessa toivotaan uskontoryhmien yhdistämistä yhteisenä uskonnon opetukse­na. Perusopetuslain 11 §:n mukaan perusopetuksessa oppiaineena on uskonto tai elämänkatsomustieto. Uskonto toteutetaan saman lain 13§:n mukaan oppilaiden uskonnollisen yhdyskunnan mukaisesti oman uskonnon opetuksena erillisten oppi­määrien mukaan. Näin ollen kouluissa ei ole mahdollista perustaa uutta oppiainetta kuten yhteinen uskonnonopetus. Uskonnon opetuksen eri oppimäärille kuten katoli­nen uskonto, islam tai evankelisluterilainen uskonto on oppiaineen yhtenäisyyden takaamiseksi laadittu kaikille yhteiset tavoitteet ja keskeiset sisällöt. Uskonnon ope­tuksen tulee antaa oppilaille laaja uskonnollinen ja katsomuksellinen yleissivistys. Opetuksen tulee olla oppilaita uskonnollisesti sitouttamatonta. Opetus antaa val­miuksia uskontojen ja katsomusten dialogiin, jota käydään sekä katsomusten sisällä että niiden välillä. Opetusta voidaan toteuttaa yksilö- tai ryhmäprojekteja myös op­piaineen eri oppimäärien kesken sekä oppiainerajat ylittäen. llmiöpohjainen oppimi­nen ja laaja-alaisen osaamisen tavoitteet mahdollistavat monipuolisesti eri katso­musryhmien yhteistä keskustelua ja työskentelyä kouluissa. Helsingin kaupungin peruskouluissa katsomusaineiden opetus on myös mahdollista toteuttaa osin yhtei­senä opetuksena siltä osin, kun opetussuunnitelman tavoitteet ja sisältöalueet ovat yhteisiä kyseisille katsomusaineille. Pitäjänmäen peruskoulussa on 1.8.2016 lähtien opetettu 1.-9. luokan oppilaiden katsomusaineita (elämänkatsomustieto, evankelis­luterilainen uskonto, islamin uskonto, katolinen uskonto ja ortodoksinen uskonto) välillä yhdessä. Tämä tarkoittaa sitä, että joka luokalla kaikki oppilaat opiskelevat osan ajasta samassa ryhmässä. Osa opetuksesta järjestetään edelleen oman kat­somuksen ryhmissä. Opetussuunnitelmatyön yhteydessä oppiaineiden sisällöt ja tavoitteet ryhmiteltiin sekä yhteisiin teemoihin että oman uskonnon tai elämänkat­somustiedon sisältöihin. Kaikilla oppitunneilla käsitellään opetussuunnitelman
(ops.edu.hel.fi) mukaisia asioita.
Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan opettajien täydennyskoulutuksessa tullaan huomioimaan, että tasa-arvoon, yhdenvertaisuuteen ja sukupuolirooleihin liittyvät näkökulmat vastaavat koulujen opetussuunnitelmien tavoitteita eri oppiaineiden opetuksessa.
Kiitän aloitteesta ja toivotan hyvää syksyn jatkoa.

Pia Pakarinen Apulaispormestari