Käsitelty

Koulupäivien alkamisajat myöhemmäksi

Yläkouluissa koulua käyvien koulupäivien pitäisi alkaa myöhemmin, koska teini-iässä unirytmi siirtyy myöhemmäksi. Teinien on vaikeampi herätä aamuisin ja keskittyä väsyneenä koulussa varsinkin aamutunneilla. Vaikka koulupäivät kestäisivät näin myöhempään, oppilaitten koulumenestys paranisi, jos ei tarvitsisi olla koulussa väsyneenä. Hyvä alkamisaika olisi yhdeksän ja kymmenen välissä.

KOULUPÄIVIEN ALKAMISAJAT MYÖHEMMÄKSI

Hei Amanda,

Ehdotat aloitteessasi koulujen alkamisajan myöhentämistä yläkouluissa.

Vastaavanlainen aloite oli valtuutetun tekemänä aloitteena tänä vuonna helmikuussa kaupunginvaltuuston käsittelyssä ja siinä yhteydessä selostetut periaatteet käyvät ilmi nyt myös ohessa liitteenä olevassa sinun aloitteestasi kasvatuksen ja koulutuksen toimialan antamasta lausunnosta.

Kiitos aloitteestasi ja hyvää kesää!

Lisätiedot
Anja Vallittu, kaupunginsihteeri,
puhelin: 09310 36046, anja.vallittu(a)hel.fi

Ystävällisin terveisin,
Pia Pakarinen
Apulaispormestari

Lausuntopyyntö toimialalle koskien koulujen alkamisajan myöhentämistä

HEL 2019-004541 T 12 01 01

Nuorten aloitteessa toivotaan, että yläkoululaisten koulupäivät alkaisivat myöhemmin, koska teini-iässä unirytmi siirtyy myöhemmäksi. Aloitteessa todetaan, että vaikka koulupäivät kestäisivät myöhempään, niin oppilaiden koulumenestys paranisi. Nuorten aloitteessa hyväksi alkamisajaksi toivotaan kello yhdeksän ja kymmenen välistä aikaa.

Kasvatuksen ja koulutuksen lautakunnassa on 18.1.2018 käsitelty vastaavaa Emma Karin valtuustoaloitetta, missä lautakunta on päättänyt suositella syksystä 2019 alkaen peruskoulujen yläkoululaisten koulupäivien aloitusajankohtaa klo 8:30-9.00 välille.

Kasvatuksen ja koulutuksen lautakunta totesi lausunnossaan, että huomiot nuorten unentarpeesta ja koulukäynnin myöhentämisestä ovat tarpeellisia ja tarkoituksenmukaisia. Kansallisissa ja kansainvälisissä tutkimuksissa on tuotu esiin teinien ja nuorten aikuisten kroonistunut univaje. Nuorten uni-valverytmi ja nukahtaminen kääntyy myöhäisemmäksi varhaisteini-iässä ja sen vuoksi illalla nukahtaminen myöhentyy. Erityisesti tämä tulee esiin perusopetuksen 7-9luokilla. Nuorille kohdennetussa vuoden 2017 kouluterveyskyselyssä tuli esiin, että valtaosa helsinkiläisistä lapsista ja nuorista voi hyvin, he pitävät koulunkäynnistä ja harrastavat erilaisia asioita. Huolen aiheena on muun muassa se, että monet nuoret nukkuvat liian vähän. Perusopetuksen koulupäivien alkaminen myöhemmin 7-10-luokilla vastaisi tutkimuksissa esiin tulleisiin varhaisteini-iän muuttuneen uni-valverytmin haasteisiin nuorten koulunkäynnissä.

Syksyllä 2019 peruskoulujen tulee huolehtia, että rehtorit, opettajat ja oppilaat osallistuvat valmisteluun koskien koulupäivien alkamista. Kasvatuksen ja koulutuksen lautakunnan mukaan koulut saavat päättää vapaasti itse koulupäivän alkamisajankohdasta oppilaskuntaa sekä huoltajia kuultuaan. Peruskoulujen koulupäivien kokonaissuunnittelussa on kuitenkin huomioitava perusopetusasetuksessa säädetty koulupäivien pituus. Lainsäädännössä on määritelty, montako tuntia oppilaalla on vähintään oikeus saada opetusta viikossa ja se on 7. ja 8. luokalla 29 tuntia viikossa, sekä 9. luokalla 30 tuntia viikossa. Tämä määrittelee oppilaiden koulupäivien pituuden minimissään. Päivän pituus voi olla pidempi, mikäli oppilaalla on enemmän valinnaisia oppiaineita. Täten koulupäivän aloitus myöhemmin merkitsee koulupäivän pidentymistä iltapäivällä. Suunnittelussa on huomioitava myös koulutilojen käyttömahdollisuudet koulupäivän aikana. Luokkatilat ovat jo nyt tehokkaassa käytössä. Koulupäivän aloituksen myöhentäminen voi joissain kouluissa olla luokkatilojen järjestämisen kannalta haasteellista. Koulupäivän aloituksen myöhentämisessä on huomioitava koulukohtainen joustomahdollisuus suunnittelussa.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala kannustaa nuoria olemaan aktiivisia omilla kouluillaan koulupäivien alkamisajankohtia suunniteltaessa, sillä koulujen velvollisuus on osallistaa oppilaita koulupäivien alkamisen päätöksenteon suunnittelussa.

Ilona Taimela, opetuskonsultti, puhelin: 310 21878 ilona.taimela(a)hel.fi