Käsitelty

Koulunkäynnin kehittäminen mielekkäämmäksi

Tarkoituksena kehittää koulunkäyntiä mielekkäämmäksi nuorille mm. pidempien välituntien ja lyhyimpien tuntien avulla (esim. KSYK ja HERYK oppitunnit ovat 75 minuutin pituisia). Toivomme myös lisää tukea psykologin ja kuraattorin osalta suuremmalla läsnäololla oppilaiden arjessa. Kohderyhmäkouluina kaakkoisen alueen yläasteet.

Hei Aloitteentekijät,

Kiitos aloitteestanne koulunkäynnin kehittämiseksi ja ehdotuksistanne!
Aloitteessa toivotte pidempiä välitunteja ja lyhempiä oppitunteja, jotta koulunkäynti olisi nuorille mielekkäämpää. Perusopetusasetus 3 § määrittelee oppitunneista seuraavalla tavalla: "Opetukseen tulee käyttää tuntia kohti vähintään 45 minuuttia. Opetukseen käytettävä aika jaetaan tarkoituksenmukaisiksi opetusjaksoiksi." Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala kannustaa kaikkia nuoria olemaan aktiivisia omilla kouluilla oppituntien sijoittelua sekä välituntien sijoittelua ja pituutta suunniteltaessa. Omalla koululla näihin asioihin voi vaikuttaa esimerkiksi oppilaskunnan kautta. Koulujen velvollisuus on osallistaa ja kuulla oppilaita koulunkäyntiin ja omaan oppimiseen liittyvissä asioissa. Oppilaiden hyvinvointia edistäviä tekijöitä on tärkeää huomioida ja toteuttaa mahdollisuuksien mukaan.

Toinen ehdotuksenne koskee psykologien ja kuraattoreiden tukea ja läsnäoloa. Oppilashuollon henkilöstö tekee tärkeää työtä kouluilla. On kannatettava ajatus, että kuraattorit ja psykologit osallistuisivat nykyistä enemmän oppilaiden arkeen. Tällä hetkellä he mm. tapaavat kaikki 7. luokan aloittaneet oppilaat pienryhmissä. Tavoite on, että he osallistuisivat esimerkiksi pitkille välitunneille, mikäli suinkin mahdollista. Psykologit ja kuraattorit käyvät oppitunneilla keskustelemassa ja kertomassa työstään. He osallistuvat oppilaitten ryhmäyttämiseen ja voivat vetää oppilaille ryhmiä vaikkapa jännittämisestä. Psykologit ja kuraattorit pyrkivät tapaamaan myös oppilaskunnan edustajia. Helsingin kaupunki on viime vuosina palkannut lisää psykologeja ja kuraattoreja, joten heidän pitäisi nykyään näkyä aiempaa paremmin koulun arjessa. Psykologit auttavat mielen hyvinvointiin liittyvissä asioissa ja kuraattorit auttavat vaikkapa kaverisuhteisiin liittyvissä pulmissa. Oppilashuollon henkilöstön on tärkeää olla oppilaiden tavattavissa muutenkin kuin virallisten asiakaskäyntien kautta. Koronavirusaika on jossain määrin sotkenut näitä suunnitelmia.

Kannustan teitä nostamaan ehdotuksianne myös omalla koulullanne esille. Oppilaiden aloitteellisuus koulunkäynnin mielekkyyden lisäämiseksi edistää näitä tärkeitä asioita ja voi muuttaa arjen käytäntöjä.

Lisätiedot
Anja Vallittu, kaupunginsihteeri, puhelin 09 310 36046, anja.vallittu(a)hel.fi Minna Ala-Ketola, pedagoginen asiantuntija, puhelin 310 20428 minna.ala-ketola(a)hel.fi

Pia Pakarinen
Apulaispormestari