Käsitelty

Koulujen pitäisi olla enemmän ympäristöystävällisiä.

Minä haluaisin että olisi enemmän kouluja jotka olisi ympäristöystävällisiä tai niin sanotusti “vihreä koulu”. Monet koulut on aloittanut tämän mutta haluaisin ehdottaa että enemmän kouluja ja lukioita ynnä muuta sellaista aloittaisi niin sanotusti olla “vihreä koulu”.

Tämä asia on minulle tärkeätä ja monille muille nuorille. Tämä edistäisi myös Helsingin kaupungin strategiaa ja näyttäisi muille kaupungeille että koulut voivat myös olla ympäristöystävällisiä.

Minun mielestä on väärin että koulut ei ole ympäristöystävällisiä ja sitten koulut opettaa oppilaille että pitää tehdä jotain ilmastonmuutoksen ehkäisemiseen. Sen pitäisi mennä siten että koulut opettaa että pitää ehkäistä ilmastonmuutosta ja että koulut olisi myös silloin ympäristöystävällisiä.

Minun mielestä se on myös väärin että oppilas pitää ottaa aiheen esiin oppilaskunnan kokouksessa kun sen pitäisi mennä siten että koulut olisi “vihreä koulu”.

Tämä aihe tarvitsee helpon ratkaisun ja se olisi että koulut olisi ympäristöystävällisiä esimerkiksi että kouluilla on lajittelupisteet…

Niko Partanen
Helsingin Nuorisoneuvostosta.

26.5.2020

Hei,

Kiitän sinua aloitteestasi. Kysyin aloitteestasi kasvatuksen ja koulutuksen toimialan kantaa ja olen samaan mieltä toimialalta saadun vastauksen kanssa, että aloitteesi ympäristöystävällisemmistä kouluista on kannatettava. Aloitteen tavoitetta kestävän tulevaisuuden rakentamisesta tukee perus- ja lukio-opetuksen opetussuunnitelmat, mutta myös Helsingin oma kaupunkistrategia ja Hiilineutraali Helsinki -toimenpideohjelma.

Toimialalta kerrotaan, että ympäristökasvatus kuuluu olennaisesti niin perusopetuksen kuin lukio-opetuksenkin opetussuunnitelmiin.
Opetussuunnitelmissa korostetaan kestävän elämäntavan ja ympäristöstä huolehtimisen merkitystä ja painotetaan oppijoiden omakohtaisten valintojen ja vastuunkantamisen roolia. Lisäksi opetussuunnitelmissa todetaan, että opiskeluympäristöjen tulee edistää kestävän kehityksen mukaista toimintaa.

Helsingin kaupunkistrategiaa konkretisoi Hiilineutraali Helsinki 2035 - toimenpideohjelma, jossa on 147 konkreettista toimenpidettä ympäristön suojelemiseksi Helsingissä. Näiden joukossa on myös useita ratkaisuja oppilaitosten ympäristöystävällisyyden edistämiseksi. Tekemääsi aloitteeseen liittyviä toimenpiteitä ovat erityisesti ilmastonmuutos koulutyössä (90), yhteistyö koulujen ja oppilaitosten kanssa (91), ympäristökasvatus (92), ilmastoystävällisten ruokien lisääminen ruokalistoille (95) ja jätteiden syntypaikkalajittelu (103). Näiden toimenpiteiden edistymistä voi seurata osoitteessa llmastovahti.hel.fi -sivustolla, jossa on tarkat tiedot menneistä ja tulevista toimista. Esimerkiksi kaikissa lukioissa toteutuvaa Hiilineutraali Helsinki -opintojaksoa on suunniteltu 24.4.2020 ja syyslukukauden alkaessa yksi viikoittainen punaista lihaa sisältävä ruoka vaihdetaan kalaruoaksi kaikissa kouluissa 1.8.2020.

Aloitteesi liittyy selkeästi ohjelman ympäristökasvatustoimenpiteeseen. Toimenpiteen tavoitteena on lisätä ympäristökasvatusta varhaiskasvatuksessa, perusopetuksessa ja toisen asteen koulutuksessa sekä vapaassa sivistystyössä. Yhtenä konkreettisena toimenpiteenä on Vihreä Lippu -päiväkotien, peruskoulujen ja Iukioiden lisääminen. Tavoitteesi vihreiden koulujen lisäämisestä voisi toteutua, mikäli yhä useammat oppilaitokset liittyisivät Vihreä Lippu –ohjelmaan.

Vihreä Lippu -ohjelman tarjoamisen lisäksi toimiala järjestää opettajille ympäristökasvatuskoulutuksia ja tukee oppilaitosten ekotukihenkilöitä ja ympäristötiimejä. Ekotukihenkilöiden kokoavaa ja koordinoivaa roolia oppilaitosten ympäristötyössä tullaan vahvistamaan täydennyskoulutuksessa. Taustalla on aloitteessasi esiin nostamasi ajatus siitä, ettei ympäristötyö jäisi oppilaitoksissa yhden tai kahden henkilön varaan vaan olisi jatkuvaa yhdessä kehittämistä.

Olet tarttunut ajankohtaiseen ja tärkeään teemaan. Strategioiden ja toimenpideohjelmien todellinen vaikuttavuus punnitaan siinä, kuinka konkreettisesti ne vaikuttavat jokapäiväisessä elämässä. Olet tehnyt aloitteellasi näkyväksi sen, että kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla on ympäristötyön näkökulmasta vielä paljon tehtävää. Siksi kannustan edelleen myös olemaan aktiivinen oppilaskunnassa ja nostamaan tärkeitä aiheita esille.

Hyvää alkavaa kesälomaa!

Lisätiedot Anja Vallittu, kaupunginsihteeri, puhelin 09 310 36046, anja.vaIlittu(a)heI.fi
Anssi Almgren, pedagoginen asiantuntija, puhelin 09 310 28784, anssi.almgren(a)he|.fi

Ystävällisin terveisin

Pia Pakarinen
Apulaispormestari

Heli Kinnula
suunnittelija
Kulttuurin ja vapaa-ajantoimiala, nuorisopalvelut
PL 5000, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI
p. 09- 310 89 144, 041 -5121 707