Käsitelty

Konalan jäähallin kunnostaminen

Konalan jäähalliin tarvitaan kunnostamista,sinne olisi hyvä saada suihkut uusiksi,lämmintä vettä,parempaa lämmitystä koppeihin, uudet pleksit sekä paremman jään luistelua varten.

Auttakaa Konalan jäähallia saamaan se kuntoon.

Aloite Konalan jäähallin kunnostamisesta (HEL 2018-010135 T 12 03 01)

Hyvät aloitteentekijät,

Kerroitte aloitteessa, että Konalan jäähalli tarvitsee kunnostamista. Ky­syin asiasta kaupungin liikuntatoimelta. Sieltä minulle kerrottiin, että Konalan jäähalli kuuluu Jääkenttäsäätiölle, ja että se alkaa olla käyttöi­känsä loppupäässä. Jääkenttäsäätiölle onkin valmistunut Kaarelaan uusi halli ja Jääkenttäsäätiön tarkoituksena on ollut irtisanoa Konalan jäähallin vuokrasopimus. Tilanne muuttui, kun Pirkkolan jäähallit joudut­tiin sisäilmaongelmien vuoksi sulkemaan. Jääkenttäsäätiö päätti tuol­loin jatkaa Konalan jäähallin vuokraamista, ja helpottaa näin Pirkkolan jäähallien sulkemisen aiheuttamaa pula jääurheilupaikoista. Konalan jäähallin vuokrasopimus jatkuu ensi kevääseen asti, ja sen jälkeen mahdollisesti vielä yhden kauden.

Konalan jäähallista ollaan siis luopumassa suhteellisen lyhyen ajan ku­luttua. Sen tiloja on jonkin verran kunnostettu, mutta merkittävät kun­nostustoimet eivät ole enää tarkoituksenmukaisia. Kiitän teitä kuiten­kin aloitteesta ja toivotan oikein mukavaa loppusyksyä.

Lisätiedot: Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054
leena.mickwitz(a)hel.f

Nasima Razmyar
apulaispormestari