Käsitelty

Kesäseteli laajennettava myös toisen asteen ensimmäisen luokan opiskelijoille

Vaikuttamisjärjestelmä Ruudin sisällä toimiva Nuorten työllisyys- ja itsenäistyminen -pienryhmä näkee, että Kesäseteli tulisi antaa myös toisen asteen ensimmäisen luokan opiskelijoille Helsingissä. Laajentaminen parantaisi entisestään nuorten työllistymismahdollisuuksia ja mahdollisuutta työllistyä myös myöhemmällä iällä. Nuori pääsisi myös entistä varhaisemmin työelämään ja saisi myös arvokasta työkokemusta. Laajentaminen estäisi myös välillisesti nuorten syrjäytymistä Helsingissä. Kesätyö edistää myös nuoren itsenäistymistä ja parhaimmassa tapauksessa luo onnistumisen tunteen.

Jani Alanen
Ilona Sorri
Antti Avoranta
Nina Leppänen

Hyvät aloitteen tekijät

Esititte aloitteessanne, että kesäseteli tulisi antaa myös toisen asteen ensimmäisen luokan opiskelijoille Helsingissä.

Olen selvittänyt asiaa yhdessä nuorisopalvelujen ja kaupunginkanslian kanssa. Kuten tiedättekin, Helsingin kaupungin Kesäseteli poikkeaa muun muassa ympäryskuntien jakamista seteleistä sillä, että Helsingissä Kesäseteli jaetaan kaikille Helsingin koulujen 9. luokkalaisille, eikä seteli ole sidottu nuoren ikään tai kotikuntaan. Kesäseteli on kohdennettu peruskoulunsa päättäville oppilaille, koska juuri tässä vaiheessa nuoret tarvitsevat kipeimmin apua työllistymiseen.

Vuonna 2016 Kesäsetelin käyttöaste oli noin 25 prosenttia ja Kesäseteleitä palautui kaupungille määräaikaan mennessä 1 295 kpl. Tämä nosti Kesäsetelin kustannukset n. 390 000 euroon. Vuonna 2017 Kesäseteleitä on jaettu Helsingin koulujen 9. luokkalaisille yli viisi tuhatta. Arviona on, että Kesäsetelin käyttöaste nousee, koska Kesäseteli tunnetaan nyt aiempaa paremmin. Jos Kesäseteli toteutuisi 50 prosenttisesti, nousisivat sen kustannukset noin 770 000 euroon.

Kesäsetelin jakaminen kaikille toisen asteen ensimmäisen vuoden opiskelijoille tietäisi yli 8 000 uutta mahdollista Kesäsetelin käyttäjää, joten sen kustannusvaikutus olisi merkittävä. Vielä on huomattava, että toisen asteen opiskelijoissa on paljon muualta tulleita. Lukiossa ensimmäisen vuoden opiskelijoista n. 27 prosentilla ja ammatillisessa peruskoulutuksessa n. 25 - 30 prosentilla kotikunta on muu kuin Helsinki. Kesäsetelin kautta annettava tuki suuntautuisi näin ollen merkittävässä määrin muille kuin helsinkiläisille nuorille. Toisaalta tuntuisi hankalalta jättää suur­ta osaa helsinkiläisissä kouluissa opiskelevista nuorista tuen ulkopuolelle. Kaikki nuoret eivät myöskään aloita toisen asteen opintoja heti peruskoulun päätyttyä, joten erilaisten välivuosien tai alan vaihtojen takia saattavat toisen asteen ensimmäisen vuoden opiskelijat olla yli 18-vuotiaita. Kesäsetelin jakaminen yli 18-vuotiaille ei vastaa Helsingin ajatusta tukea Kesäsetelin avulla eniten apua tarvitsevia nuoria saamaan ensimmäisen kesätyöpaikan. Yli 18-vuotialle on tarjolla laajemmin kesätyöpaikkoja.

Omasta mielestäni on nyt tärkeintä, että saamme nykyisen Kesäsetelin vakinaistetuksi, ja hyvin tunnetuksi. Ehdotukseenne järjestelmän laajentamiseksi voitaisiin palata tämän jälkeen.

Kiitän teitä aloitteestanne ja toivotan oikein mukavaa loppukesää!

Nasima Razmyar, Apulaispormestari

Heli Kinnula
nuorisosihteeri
Kulttuurin ja vapaa-ajantoimiala, nuorisopalvelut
PL 5000, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI
p. 09- 310 89 144, 041 -5121 707