Käsitelty

Itsenäistymiskurssi perus- ja toisen asteen koulutukseen

Esitämme itsenäistymiskurssin järjestämistä perus- ja toisen asteen koulutukseen.

Itsenäistymiskurssi olisi kurssi, joka valmentaa nuorta itsenäiseen elämiseen. Itsenäistymiskurssilla käsiteltäisiin nuorelle tarpeellisia taitoja sekä koulutettaisiin ja motivoitaisiin nuorta itsenäiseen elämään.
Tärkeimpänä tavoitteena itsenäistymiskurssilla olisi nuorten kasvun ja kehityksen tukeminen itsenäistymisen muodossa. Itsenäistymiskurssin olisi tarkoitus sijoittua koulujen tuntisuunnitelmaan. Itsenäistymiskurssi olisi tärkeä sijoittaa yläasteen loppupuolelle, koska oppilaista osa saattaa hakeutua kauemmas jatko-opiskelemaan ja muutto voi olla edessä jo 9-luokan jälkeisenä kesänä. Toisella asteella nuori alkaa toden teolla itsenäistyä, joten silloin kurssia pitäisi olla tarjolla jokaiselle vuosikurssille. Kurssi olisi vapaaehtoinen, mutta siitä pitäisi tehdä näkyvä ja opettajien tulisi suositella sitä oppilaille. Itsenäistymiskurssi ei vastaisi samaa opetusta kuin kotitalouden kurssi vaan sen keskeinen aihealue sijoittuisi kotitöiden jälkeen jääville muille arjen askareille. Jos kuitenkaan itsenäistymiselle ei saataisi omaa kurssia, tulisi se sisällyttää kotitaloustunneille tai opotunneille.

Kurssi voisi sisältää esimerkiksi:
Laskujen maksamista, tukien hakemista, CV:n kasaamista, työn hakemista, rahan käyttämistä, asunnon etsimistä, perus kotiaskareita sekä kurssilla voitaisiin käydä opintokäynneillä eri virastojen toimipisteissä (mm. kela, sossu, verovirasto ja pankki).

Eetu Vienonen ja Onni Koponen, Ruudin Ydinryhmä

Opetusviraston lausunto nuorten aloitteesta koskien itsenäistymiskurssia
HEL 2016-006566 T 12 01 01

Opetusvirasto toteaa lausuntonaan seuraavaa:

Aloite koskien Itsenäisyyskurssia perus- ja toisen asteen koulutukseen
sisältää aiheita, jotka valmentavat nuorta itsenäiseen elämään. Aloitteessa
kurssin sisältöinä esitetään muun muassa laskujen maksamista,
työn hakemista, CV:n luomista, tukien ja asunnon hakemista, rahan
käytön harjoittelua, opintokäyntejä virastojen toimipisteissä. Perusopetuksen
opetussuunnitelman mukaisesti koulun kasvatus- ja opetustehtävänä
on tukea nuoren kasvua ihmisyyteen ja yhteiskunnan jäsenyyteen,
antaa tarpeellisia tietoja ja taitoja laaja-alaisena osaamisena sekä
edistää sivistystä, tasa-arvoisuutta ja elinikäistä oppimista. Aloitteen sisältämät
tavoitteet ja aiheet vastaavat peruskoulun kasvatus- ja opetustehtävän
tavoitteita ja toteuttamista. Peruskouluilla on myös itsenäinen
mahdollisuus luoda aihesisällöistä erillinen valinnaisaine. Olennaista
on, että sisällöt ovat osa oppiaineiden ja koulun kasvatustyön arkea.

Helsingin kaupungin Ohjaamo on kehittänyt aloitteen pohjalta yhdessä
nuorten kanssa työpajoissa sisältöä syksyn ryhmätoiminnalle. Ryhmätoiminnasta
on luotu esitteet ja tapaamiskokonaisuudet, joihin etsitään
osallistujia. Tavoitteena on toteuttaa yhteistyössä aloitteen mukaisesti
Ohjaamon kanssa nuorten tarpeista lähtevää itsenäistä asumista ja
elämistä tukevaa palvelua. Jatkosuunnitelmissa on tavoitteena huomioida
edellä kuvatut aloitteen mukaisesti sisällöt.

Lisätiedot
Tuulia Tikkanen, opetuskonsultti, puhelin: 310 88047
tuulia.tikkanen(a)hel.fi

Liisa Pohjolainen
opetustoimen johtaja