Käsitelty

Ilmastonmuutos

Hei!

Minä olen 13-vuotias tyttö (kohta 14) ja olen erittäin huolissani ilmastonmuutoksesta. Haluaisin, että Helsinki yrittäisi vielä enemmän estää ilmastonmuutosta & tehdä oman osansa. Vaadin enemmän aurinkopaneeleja, enemmän tuulivoimaa, enemmän kasveja ja puita, enemmän lakeja, jotka vähentävät muovin käyttöä, enemmän ekologisia ja eettisiä valintoja jne. Me kaikki hyötyisimme tästä suunnattoman paljon. Kaupungistamme tulisi näyttävämpi ja vähemmän ”ankea”. Asukkaat pystyisivät vaeltaa puistoissa keskellä luontoa rauhallisesti. Ihmiset voisivat oppia ja omaksua uudet ja ekologiset elämäntavat paljon nopeammin ja paremmin! He kävelisivät töihin/ kouluun. Ostaisivat käytettyjä vaatteita vielä enemmän. Meidän pitäisi myöskin hankkia ja korvata tavalliset autot sähköautoilla. Ja mieluiten olisi tietenkin hyvä, että ihmiset käyttäisivät julkisia kulkuneuvoja, kävelisivät ja/tai pyöräilesivät. Haluaisin, että Suomi tekee mahdollisemman paljon ekologisia ja eettisiä valintoja. Minä pyydän. Kiitos jo etukäteen!

Nuorten aloite ilmastonmuutoksen torjumista koskevan työn lisäämisestä
HEL 2019-002561 T 11 00 02

Hei,

Kiitos tärkeästä aloitteesta. Kaupunkimme on vahvasti sitoutunut ilmastonmuutoksen
torjuntaan ja kestävän kehityksen periaatteisiin ja se näkyy
kaupungin arjessa ja päätöksenteossa. Olemme ylpeitä siitä, että
maailmassa ei ole montaa Helsingin kokoista kaupunkia, jotka olisivat
tarttuneet ilmastohaasteeseen yhtä kunnianhimoisesti kuin Helsinki on.
Jatkuvalla ilmastotyöllä on saavutettu jo paljon. Helsingin päästöt
vuonna 2018 olivat 27 % prosenttia pienemmät kuin vuonna 1990,
vaikka asukasluku on kasvanut 150 000:llä. Helsinkiläistä kohti laskettuna
päästöt olivat keskimäärin noin 45 % pienemmät. Jotta Helsingistä
tulee hiilineutraali, päästöjä on kuitenkin vähennettävä entistä enemmän
ja nopeammin. Hiilineutraali Helsinki syntyy helsinkiläisten, kaupungin,
yritysten ja organisaatioiden yhteistyöllä.

Kaikki aloitteessasi mainitsemasi asiat ovat tärkeitä maailman toimivimman
kaupungin ja erityisesti viihtyisän arjen rakentamisessa. Kaikkien
niiden osalta olemme jo ryhtyneet toimenpiteisiin. Toimenpiteet sisältyvät
pääosin Hiilineutraali Helsinki 2035 toimenpideohjelmaan.

Helsingin kaupunkistrategiassa on linjattu, että Helsinki ottaa vastuunsa
ilmastonmuutoksen torjunnassa vakavasti ja torjuu ilmastonmuutosta
kunnianhimoisesti. Olemme asettaneet tavoitteeksi 60 prosentin
päästövähennystavoitteen vuodelle 2030 ja hiilineutraalisuustavoitteen
aikaistamisen vuodesta 2050 vuoteen 2035. Tavoitteiden saavuttamiseksi
tehtiin Hiilineutraali Helsinki 2035 –toimenpideohjelma, jonka
kaupunginhallitus hyväksyi 10.12.2018.

On aina paljon helpompi puhua hienoja asioita ilmastonmuutoksen torjunnasta
ja kestävän kehityksen edistämisestä kuin oikeasti tehdä niitä
edistäviä tekoja. Olenkin ylpeä Helsingin toimintatavasta rakentaa hyvin konkreettinen, 147 tarkkaan määritellyn toimenpiteen ohjelma, jolla
yhteisesti sitoutuen tavoitteeseen etenemme.

Esimerkiksi aloitteessasi esiin nostamiasi asioita aiotaan Hiilineutraali
Helsinki –ohjelmalla edistää seuraavasti:

- Kaupungin omassa rakentamisessa lisätään aurinkopaneeleja uudisrakentamisen
ja korjausrakentamisen yhteydessä (tmp 37)
- Kaupungin omistama energiayhtiö Helen

Enemmän tuulivoimaa

- Kaupungin omistama energiayhtiö Helen Oy lisännyt tuulivoiman
osuutta energiantuotannossa (tmp 71)

Enemmän kasveja ja puita

- Helsingin metsä- ja puustoverkostoa ylläpidetään ja kehitetään kaupunkisuunnittelussa.
Kaupunkipuita istutetaan paikkoihin, joissa niillä
on hyvät kasvun edellytykset (tmp 131)
- Kaupungin omistamat metsäiset ja puustoiset alueet (ml. kaupungin
omistamat alueet kaupungin rajojen ulkopuolella) pidetään elinvoimaisina,
ja puustoltaan monilajisina kestävän metsänhoidon toimin.
(tmp 132)

Lakeja estämään muovin käyttöä

- Lakien säätäminen on valtion tehtävä, mutta osana hiilineutraalia
Helsinkiä on kiertotalouden ja jakamistalouden lisääminen. Tässä
on tarkoituksena vähentää turhaa materiaalien käyttöä ja näin vähentää
myös muovien käyttöä (tmp 114)

Enemmän ekologisia ja eettisiä valintoja

- Esimerkiksi kaupungin ruokapalveluissa kehitetään reseptejä, joiden
avulla kaupungin ruokapalveluissa voidaan vähentää ilmastopäästöjä
ja suojella Itämerta. Liha- ja maitotuotteiden kulutusta hillitään.
Näin päiväkodeissa, kouluissa ja vanhusten palveluissa kaupunkilaiset
voivat tehdä ruokavalinnat ekologisesti ja eettisesti (tmp
95)

Sähköautot

- Sähköautoille kaupunki lisää latausmahdollisuuksia vuokraamalla
latauspalveluja tarjoaville yrityksille paikkoja lataamiseen (tmp 18)

- Helsingin seudun liikennekuntayhtymä on jo lisännyt ja lisää edelleen
sähköbussien määrää julkisessa liikenteessä (tmp22)

Julkiset kulkuneuvot

- Julkisen liikenteen käytön lisäämiseksi parannetaan vaihtomahdollisuuksia
(tmp 1) ja raitioliikennettä laajennetaan (tmp7)

Kävely ja pyöräily

- Pyörätieverkkoa laajennetaan ja parannetaan (tmp 2 ja 3). Pyöräteiden
talvihoitoa lisätään (tmp 4)

Kaikilla ehdottamillasi alueilla on käynnissä kaupungin parantamishankkeita,
mutta kaikissa myös aikajänne ulottuu pitkälle. Hienoa kuitenkin
on, että joka vuosi kuitenkin etenemme oikeaan suuntaan, kohti
asetettuja tavoitteita.

Ilmastonmuutoksen torjunnassa ja kestävän kehityksen edistämisessä
Helsingin kaupunki haluaa olla edelläkävijä paitsi omalla toiminnallaan,
mutta myös kannustamalla muita maailman kaupunkeja, valtioita ja yrityksiä
talkoisiin yhteisen päämäärän eteen. Tässä työssä kaupungin
muodostamat kansainväliset verkostot ovat erityisen arvokkaita yhteistyökumppaneita.

Loppuvuodesta Helsinki käynnistää kansainvälisen Helsinki Energy
Challenge –kilpailun, jossa kaupunki haastaa koko maailman pohtimaan
lämmöntuotannon ratkaisuja hiilen polton korvaamiseksi mahdollisimman
kestävällä tavalla, eli perustuen mahdollisimman vähäiseen
biomassan käyttöön. Tässä haastamme myös maamme omaa hallitusta
etsimään kestävämpiä lämmöntuotannon tapoja.

Toinen hyvä esimerkki kansainvälisestä vaikuttamistyöstä on Helsingin
sitoutuminen YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden paikalliseen raportointiin.
Tämä tarkoittaa siis sitä, että Helsinki haluaa kertoa ulospäin
muille kaupungeille ja koko kansainväliselle yhteisölle, miten kestävän
kehityksen periaatteita meidän kaupungissamme noudatetaan ja millaisia
ratkaisuja me olemme kehittäneet erilaisiin arjen haasteisiin. Voimme
samalla tarjota hyviä ratkaisuja myös muille, mutta oppia samalla
itse lisää. Helsinki on New Yorkin kaupungin jälkeen maailman toinen
kaupunki, joka sitoutui kestävän kehityksen tavoitteiden paikalliseen
raportointiin ja luovutimme ensimmäisen raporttimme YK:lle viime kesänä.

Olen vakuuttunut, että ilmastonmuutoksen torjunnassa ja kestävän kehityksen
edistämisessä kaupungeilla on todella suuri rooli ja merkitys.
Kaupungit tekevät käytännönläheistä työtä oikeastaan kaikilla sektoreilla, jotka ovat ilmastonmuutoksen torjunnan kannalta merkityksellisiä.
Kaupunkien toimien vaikuttavuus on siten heti konkreettisempi ja tuntuvampi
kuin esimerkiksi valtioilla. Yksittäisetkin teot ja valinnat voivat
nousta merkitykseltään suuriksi, kunhan kaupungit tekevät konkreettista
yhteistyötä ja jakavat aktiivisesti kokemuksiaan.

Olen itse hyvin sitoutunut tähän työhön ja koen, että sillä on merkitystä
niin helsinkiläisten hyvinvoinnin kuin laajemmin paremman huomisen
kannalta.

Lisätiedot: Victor Andersson, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36027
victor.andersson(a)hel.fi
Jan Vapaavuori
pormestari