Käsitelty

Hiekat siivottava kaduilta aikaisemmi ja/tai paremmin

Teiden vieressä ja teillä oleva hiekoitus on haitaksi kevyt-ajoneuvoille. Lumien sulamisen jälkeen hiekoitus haittaa monia harrastuksia ja kulkutapoja keväisin ja kesäisin (Polkupyöräily, rullalautailu ja kävely). Haluaisimme kaupungin ottavan teiden siivouksen yhdeksi ensi-prioriteeteikseen kevään valmistelussa. Myös siivouksen huolellisuus on otettava huomioon sillä teiden reunoille jäänyt hiekka voi olla aivan yhtä vaarallista kuin tiellä oleva hiekka. Teiden reunoilla oleva hiekka voi myös olla haitaksi maisemalle. Pyydämme myös ettei pikkuteitä unohdettaisi varsinkin työmaa-alueiden läheisyydessä sekä kuljetusreiteillä ja agressiivisesti talvisin hiekoitetuilla reiteillä.

Kaupunkiympäristön toimialan lausunto nuorten aloitteesta hiekoituksen siivoamisesta kaduilta

HEL 2019-004566 T 10 05 03

Joka kevät Helsingissä muutamien tuhansien kilometrien verran katuja sekä jalankulun ja pyöräilyn reittejä puhdistetaan talvella levitetystä hiekoitussepelistä Helsingin yleisillä alueilla (kadut ja puistot). Lisäksi hiekoitussepelit siivotaan kaupungin hallinnoimilta piha-alueilta kuten päiväkodeista ja kouluista sekä kulttuuri ja vapaa-ajan toimialan hallinnoimista alueista kuten liikuntapuistoista.

Laissa (laki kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta 31.8.1978) on asetettu kadun kunnossapidon kuuluvan kunnalle. Tontinomistajille on asetettu velvollisuuksia kadun kunnossapitoon, kuten pitää tontin kohdalla oleva jalkakäytävä käyttökelpoisena, jolloin käytävältä poistetaan haittaava lumi sekä jää ja huolehditaan sen liukkauden torjumisesta ja torjumiseen käytetyn kiviaineksen poistamisesta.

Helsingissä kaupunki on ottanut huolehtiakseen tontinomistajien velvollisuuksista pois lukien kantakaupunki sekä Östersundom, missä tontinomistajat vastaavat vielä heille kuuluvista velvollisuuksistaan. Kiinteistöjen hiekanpoistosta vastaa aina kiinteistö itse. Kiinteistöt vastaavat myös kiinteistöjensä tonttiliittymistä ja kiinteistöiltä yleiselle alueelle kulkeutuneista hiekoitussepeleistä.

https://www.hel.fi/static/hkr/katu/kokonaisvastuuhoitokartta.pdf - Vastuujakokartta Helsingissä

Hiekoitus on ensisijainen liukkauden torjunta tapa jalankulun ja pyöräilyn väylillä. Ajoradoilla käytetään hiekoitussepeliä risteysalueilla, suojateiden läheisyydessä, bussipysäkeillä sekä asuntokatujen mäkisissä paikoissa ja jalankulkua varten sekä sellaisessa sääolosuhteessa muillakin ajoradoilla, kun suolan teho on heikentynyt ja sillä ei enää saada pidettyä katua liikenteen edellyttämässä tyydyttävässä kunnossa. Liukkauden torjuntaa toteutetaan Helsingissä myös suolaamalla sekä sulanapitojärjestelmien avulla. Syntyneen polanteen pinnan kitkaa voidaan parantaa karhentamalla sitä mekaanisesti, mutta tässäkin tapauksessa liukkauden torjuntaa on tehostettava hiekoituksella.

Liukkauden torjumiseen käytetyn kiviaineksen poistaminen aloitetaan Helsingissä sääolosuhteiden salliessa. Kun päivä. ja yölämpötilat antavat siihen mahdollisuuden sekä liukkauden torjunta tarvetta ei enää ole, voidaan hiekannostot aloittaa kaupungin yleisillä alueilla. Hiekannostot suoritetaan Helsingin katu- ja viheralueilla 3-7 viikossa. Joissakin tapauksissa hiekannosto voi viivästyä ja usein se johtuu sääolosuhteissa tapahtuvista muutoksista kuten yöllisistä pakkasista. Tämän vuoden kevät (2019) oli alun lämmöistä huolimatta viileä ja luntakin tuli muutaman kerran, joiden seurauksena hiekannosto viivästyi asetetuista tavoiteaikatauluista. Viime vuoteen nähden hiekannostot aloitettiin kaupungissa kuitenkin tänä vuonna aikaisemmin.

Hiekannosto pyritään toteuttamaan tehokkaasti, yhtäjaksoisesti ja kerralla, sillä pölyn vähentäminen on yksi keskeisistä tavoitteista. Hiekanpoisto toteutetaan ensiksi siellä, missä liikennettä on eniten pölyn takia, sillä ajoneuvot ja muut kulkuvälineet aiheuttavat kiviaineksen murskaantumista ja siten pölyn lisääntymistä, sekä ajoneuvojen virtaukset nostattavat kadun pinnalta hienojakoisen kiviaineksen ja siten lisäävät pölyä ilmaan. Hiekan poiston yhteydessä liikenneväylän pinta kosteutetaan pölyn vähentämiseksi. Liikenneväylän kostuttamisen seurauksena, pakkasjaksoina hiekannostoa ei toteuteta, sillä liukkautta ei haluta muodostaa oman toiminnan seurauksena. Hiekanpoisto on kaksivaiheinen ja se sisältää niin karkean sepelin poiston kuin kadun pesun. Hiekannostoon sisältyy myös talven aikana viheralueille kulkeutuneiden hiekoitussepelien poistamisen. Joissakin tapauksissa viheralueille voidaan jättää tämä kiviaines, jos niiden poistamisesta on haittaa kasvillisuudelle, tai sepelistä on hyötyä kyseiselle viheralueelle esimerkiksi rakennekerroksena.

Helsingin yleisillä alueilla joka kevät hiekannoston ripeä toteuttaminen, on yksi kaupunkiympäristön toimialan ylläpidon prioriteeteista, jonka toteuttamisesta yhdessä Helsingin kaupungin kanssa vastaavat kaupungissa toimivat palveluntuottajat sekä urakoitsijat. Kun hiekannostojen on sovittu päättyvän, käydään alueet niin urakoitsijan, tai palveluntuottajan, sekä Helsingin kaupungin yleisten alueiden valvojien ja tilaajien kanssa läpi. Kaikkia puutteita ei tietenkään aina huomata, mutta näitä korjataan sitä mukaan, kun niitä ilmenee. Tavoite on, että liikennöitävillä väylillä ei ole enää kaupungin levittämää kiviaineista ja yleisilme kaduilla on siisti.

Työmailta, katu- ja puistoalueilta vuokratuilta alueilta sekä kiinteistöiltä kulkeutuu myös Helsingin kaupungin vastuulla olevien yleisille alueille kiviainesta. Näitä ongelmia käsittelevät kaupungin organisaatiossa yleisten alueiden tarkastajat, jotka valvovat yleisten alueiden käyttöä kuten kaivutöitä. Kaupungissa toimii useampi tarkastaja ja heillä on omat kaupunginosat vastuualeina. Omasta valonnasta tulleiden syötteiden lisäksi, syötteitä näistä ongelmista antavat niin asukkaat, kuin yleisten alueiden kunnossapidosta vastaavat tahot.

Lisätiedot
Juha Paahtio, ylläpitoinsinööri, puhelin: 310 39650 juha.paahtio(a)hel.fi

Mikko Aho
kaupunkiympäristön toimialajohtaja