Käsitelty

Helsingin, Espoon, Kauniaisten ja Vantaan nuorisotoimien yhteisen jäsenkortin hakemisen uudistaminen

Nuorisotoimien jäsenkortin hakemista tulee uudistaa siirtymällä vanhanaikaisesta paperisesta jäsenkorttilomakkeesta sähköiseen lomakkeeseen jäsenkortin hakemisen helpottamiseksi.

Tällä hetkellä nuorisotoimien jäsenkortti haetaan paperisella jäsenkorttilomakkeella, joka pitää tulostaa jassari.munstadi.fi -sivustolta tai hakea nuorisotalolta. Tulostaminen on yksinkertaista, mutta jokaisella nuorella ei ole mahdollisuutta siihen. Näin suurin osa nuorista hakeekin lomakkeen nuorisotalolta, vie lomakkeen täytettäväksi ja palauttaa lomakkeen toisella käyntikerralla. Tämä prosessi ei välttämättä ole kovin monimutkainen tai vaikea, mutta verrattuna sähköisen lomakkeen täyttämiseen ja sen käsiteltäväksi lähettämiseen muutamassa minuutissa, nykyinen prosessi on turhan pitkä.

Nuorisotoimien jäsenkortin hakemisen uudistaminen tekisi jäsenkortin hakemisesta yksinkertaisempaa, helpompaa ja nopeampaa. Lomakkeen lähettämisen jälkeen jäsenkortti lähetetään nuorelle kirjeitse tai nuori voi noutaa jäsenkortin nuorisotalolta.

Uuteen sähköiseen lomakkeeseen siirtyminen on myös kaupunkistrategian ja kunnianhimoisen digitalisaatio-ohjelman mukaista. Kaupunkistrategiassa mainitaan, että Helsingin tavoitteena on olla maailman parhaiten digitalisaatiota hyödyntävä kaupunki. Kaupunki panostaa esteettömiin sähköisiin palveluihin sekä digitalisaation, tekoälyn ja robotisaation hyödyntämiseen. Sähköiset palvelut ovat ensisijaisia, ja ne ovat käytettävissä viikonpäivästä tai kellonajasta riippumatta. Palvelujen uudistamista jatketaan ja huolehditaan saavutettavuudesta, monialaisesta osaamisesta, yhden luukun periaatteen vahvistamisesta ja erilaisten asukasta lähellä olevien työmuotojen kehittämisestä. Helsingissä otetaan käyttöön sähköinen asiointi mahdollisimman laajasti. Nyt on aika siirtää nuorisotoimien jäsenkortin hakeminen digiaikaan.

August Kiattrakoolchai
Helsingin nuorisoneuvoston sihteeri

Hyvä August

Pyysin aloitteestasi selvitystä nuorisopalveluista ja laitan sieltä saamani seikkaperäisen vastauksen kirjeeni liitteeksi.
Nuorisopalveluiden selvityksessä todetaan, että jäsenkortin digitointihanke käynnistyi viime vuonna, ja tavoitteena on saada digikortti vähintään kokeiltavaksi vuoden 2020 aikana. Ratkaistavana on vielä se, miten ne nuoret, joilla ei ole älypuhelinta, voivat hankkia jäsenkortin. Lisäksi työn alla on nuorten tai heidän vanhempiensa tunnistautuminen järjestelmään, jonka kautta jäsenkortti hankitaan.
Nuorisopalveluissa ollaan kanssasi samaa mieltä siitä, että on aika ottaa digiloikka myös nuorisopalveluiden jäsenkortin osalta. Heidän selvityksestään ilmenee myös, että nuorisopalveluista ollaan oltu sinuun yhteydessä, ja keskusteltu asiasta. Tätä pidän hyvänä menettelynä.

Kiitän sinua aloitteestasi ja toivotan sinulle hyvää kevättä!

Lisätiedot

Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054
Ieena.mickwitz(a)hel.fi

Nasıma Razmyar, apulaispormestari

Nuorisopalvelukokonaisuuden lausunto:
Helsingin, Espoon, Kauniaisten ja Vantaan nuorisotoimien yhteisenjäsenkortin hakemisen uudistaminen

Nuorisopalvelujen jäsenkortilla on pitkät perinteet ja sen merkitys vuosien, sekä maailman muutosten myötä on muuttunut. Jäsenkortti mahdollistaa nuorelle kokemuksen yhteisöön kuulumisesta ja nuorisotyöntekijöille se antaa tärkeää tietoa nuoresta, esimerkiksi yhteystiedot huoltajiin. Nuoret liikkuvat yli kaupunkirajojen ja on ollut tarkoituksenmukaista tuottaa yhteistyössä Espoon, Kauniaisten ja Vantaan nuorisopalvelujen kanssa. Jäsenkortin digitalisoimisesta on keskustelu melko pitkään naapurikaupunkien nuorisopalvelujen edustajien kanssa. Tavoitteena oli, että pääkaupunkiseudun kaupunkien yhteinen jäsenkortti voitaisiin jatkossa
tuottaa digitaalisessa muodossa. Tämä ei ainakaan vielä ole mahdollista, sillä kaikki kaupungit eivät pysty etenemään asiassa yhtäaikaisesti. Lisäksi jäsenkortin linkittämistä ensisijaisesti kaupunkien muihin omiin palveluihin ja järjestelmiin pidetään tärkeänä. Jäsenkortin kaupunkikohtainen digitalisointi tarkoittaa sitä, että jokaisella kaupungilla on oma jäsenkortti. Jatkossa tutkitaan myös sitä, löytyykö kaupunkikohtaisen järjestelmien välille ns. rajapintaa, joka mahdollistaisi tulevaisuudessa yhteisen jäsenkorttijärjestelmän kehittämisen. Hyvää yhteistyötä kaupunkien välillä ei vähennetä ja digitalisoiminen etenee kaupunkikohtaisesti.

Helsingin nuorisopalveluissa jäsenkortin digitalisaatio-hanke käynnistyi viime vuonna. Tavoitteena on saada digikortti vähintään kokeiltavaksi vuoden 2020 aikana. Nuorisopalveluissa pidetään tärkeänä sitä, että kaikilla nuorilla on yhdenvertaiset mahdollisuudet jäsenkortin hankkimiseen. Ratkaistavana on vielä se, miten ne nuoret, joilla ei ole älypuhelinta käytössä, voivat hankkia jäsenkortin. Lisäksi työn alla on nuorten tai heidän vanhempansa tunnistautuminen järjestelmään, jonka kautta jäsenkortti hankintaa.

Kuten August Kiattrakoolchain aloitteessaan toteaa, on aika ottaa digiloikka myös nuorisopalvelujen jäsenkortin osalta. On ilahduttavaa, että voimme kertoa työn jo alkaneen ja etenevän.

Nuorisopalvelujen suunnittelija Merja Hovi on ollut yhteydessä aloitteen tekijään ja käynyt keskustelua aloitteen sisällöstä ja nuorisopalvelujen vastauksesta hänen aloitteeseen.

Lisätiedot Merja Hovi, suunnittelija, puhelin: 310 89054 merja.hovi(a)hel.fi
Tiina Hörkkö, aluepäällikkö

Heli Kinnula
suunnittelija
Kulttuurin ja vapaa-ajantoimiala, nuorisopalvelut
PL 5000, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI
p. 09- 310 89 144, 041 -5121 707