Käsitelty

Filosofia peruskouluihin valinnaiseksi oppiaineeksi

Lukiolaiset pääsevät opiskelemaan filosofiaa vähintään kahden pakollisen kurssin muodossa, mutta muut eivät pääse kokemaan filosofian opiskelun tuomia kokemuksia. Filosofia edistää nuorten itsenäistä, kriittistä ajattelua ja loogista päättelykykyä, jotka ovat tulevaisuudessa entistä tärkeämpiä työelämässä. Filosofian opiskelun on todettu parantavan oppimistuloksia erityisesti kaikista heikoimmassa sosioekonomisessa asemassa olevilla nuorilla. Filosofian kehittämät ajattelutaidot nimittäin helpottavat muidenkin aineiden oppimista.

Koska filosofian opiskelu on selkeästi hyödyllistä, Helsingin kaupungin on tarjottava sen opetusta peruskouluissa valinnaisena oppiaineena. Kustannukset tässä eivät olisi suuria, minkä takia filosofian tarjoaminen voisi pitkällä aikavälillä olla jopa taloudellisesti kannattavaa.

Antti Avoranta
Helsingin nuorisoneuvoston jäsen

24.4.2019

FILOSOFIA PERUSKOULUJEN VALINNAISEKSI OPPIAINEEKSI

Hei Antti,

Valinnaisena aineena filosofia voidaan lisätä valinnaisaineiden tarjontaan peruskouluissamme. Kaupungin peruskoulut arvioivat ja päättävät käytännössä koulujen omista valinnaisten aineiden sisällöistä ja sijoittelusta eri vuosiluokille opetussuunnitelman perusteiden mukaisesti.

Valinnaisaineet määritellään koulun omassa opetussuunnitelmassa ja tarkennetaan tarvittaessa toimintasuunnitelmassa lukuvuosittain. Valinnaisena aineena voidaan tarjota perusopetukseen soveltuvia, syventäviä ja soveltavia perusopetukselle asetettuja tavoitteita tukevia aineita tai useasta aineesta muodostettuja oppiainekokonaisuuksia. Mikäli kaupungin
koulu haluaa lisätä omaan valinnaisaineiden tarjontaansa filosofiaan liittyvän valinnaisaineen, niin opetussuunnitelman muutos hyväksytetään koulun johtokunnassa ja perusopetusjohtajalla.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala toteaa, että perusopetuksen opetussuunnitelmaan kuuluu vuosiluokilla 1-9 laaja-alaisen osaamisen taidot, joissa yhteisenä tavoitteena on tukea ihmisenä kasvamista sekä edistää demokraattisen yhteiskunnan jäsenyyden ja kestävän elämäntavan edellyttämää osaamista oppilaiden ikäkausi huomioiden. Näihin taitoihin Iukeutuvan Ajattelun ja
oppimaan oppimisen -taidon tavoitteena on luoda perusta oppimaan oppimisen taitojen kehittymiselle sekä tavoitteelliselle ja elinikäiselle oppimiselle.

Ajattelutaidot ovat laaja-alaista osaamista, jota oppilas tarvitsee tiedon hallintaan, käyttämiseen, soveltamiseen sekä uuden tiedon luomiseen, ongelmanratkaisuun, päättelyyn ja päätöksentekoon. Näiden taitojen mallintaminen ja ohjaaminen on keskeistä kaikkien oppiaineiden opiskelussa koko perusopetuksen ajan. Oppilaita kannustetaan rohkeaan innovatiiviseen ja uutta luovaan ajatteluun, jolloin oppilaat voivat käyttää kuvittelukykyään ja oppivat näkemään vaihtoehtoja ja yhdistelemään näkökulmia ennakkoluulottomasti.

Mielestäni on hyvä, että peruskoulumme voivat ottaa filosofian ja muut valinnaisaineet omiin opetussuunnitelmiinsa omien painotustensa mukaisesti ja oppilaita osallistavalla tavalla.

Kiitos aloitteestasi

Lisätiedot Anja Vallittu, kaupunginsihteeri, puhelin 09 310 36046, anja.vallittu(a) he|.fi
Tuulia Tikkanen, opetuskonsultti, puhelin 09 31088047, tuulia.tikkanen(a)hel.fi

Ystävällisin terveisin,

Pia Pakarinen
Apulaispormestari