Käsitelty

Etäkoulumahdollisuus jatkossakin

Aloite saapunut 7.10.2022
 
Toivomme, että lainsäädännön tasolla mahdollistettaisiin nuorille etäopetus myös jatkossa. Vaatimuksen taustalla on havainto siitä, että tietty osa nuorista selvästi hyötyy etäopetuksesta. Tämä havainto perustuu nuorilta itseltään tulleisiin palautteisiin. Etäopetuksessa koulumatkoihin ei mene aikaa, mikä voisi tasa-arvoistaa harvaan asutuilla alueilla asuvia oppijoita. Myös länsinaapurista tuttu niin kutsuttu “hemmasittare”-ilmiö voisi vähentyä, kun koulua välttelevät oppijat saataisiin opetuksen pariin tavalla, joka sopii heille paremmin. Oppijoilla on erilaisia syitä, joiden vuoksi koulussa oleminen ahdistaa, ja saa välttämään kouluun menoa. Mahdollistamalla etäopetus myös jatkossa voidaan vähentää koulupudokkaiden määrää ja helpottaa koulukiusaamistilanteiden ratkeamista. Joissakin tilanteissa etäopetuksesta voisivat hyötyä myös oppijat, jotka käyvät esimerkiksi urheilulukiota tai ovat töissä opiskellessaan.
Ehdotuksellamme emme pyri hakemaan tilannetta, jossa jokaisella oppijalla olisi jatkuvasti mahdollisuus etäopetukseen, vaan etäopetusta harkittaisiin yhdessä oppijan kanssa tilannekohtaisesti, eikä se koskaan olisi pysyvä ratkaisu.
Huom! Oppijoilla viittaan kaikkiin oppivelvollisiin :).
 

VASTAUS

11.11.2022
ETÄKOULUMAHDOLLISUUS JATKOSSAKIN
Hei,
Kiitos aloitteestasi!
Aloitteessasi olet nostanut ison periaatteellisen aiheen esille etäkoulumahdollisuuden jatkamisesta ja perustellut sitä tärkeillä oppijoiden erilaisia tilanteita kuvaavilla näkökohdilla. Kuten itsekin toteat, edellyttäisi ehdotuksesi toteuttaminen osin nykyisen lainsäädännön muuttamista perusopetuksen puolella. Etäkoulu oli meillä mahdollista suhteellisen lyhyen ajan verrattuna moneen muuhun maahan tilapäisen lainsäädännön sen mahdollistettua. Pidimme Helsingissä tärkeänä, että lähiopetusta voitiin järjestää ja koulutyö saattoi jatkua mahdollisimman normaalisti.
Alla on lyhyesti kerrottuna kasvatuksen ja koulutuksen toimialalta saamani tietoja mahdollisuuksista opetusjärjestelyihin nykyisen lainsäädännön mukaan ja minkälaista etäopetusta on tarjolla peruskoulun jälkeen Helsingin kaupungin lukioissa ja Stadin ammatti- ja aikuisopistossa.
Perusopetus on lähtökohtaisesti lähiopetusta, eikä etäopetus ole voimassa olevan perusopetuskin mukaan mahdollista. Oppilaalle voidaan tehdä päätös erityistä opetusjärjestelyistä, jos se on perusteltua oppilaan terveydentilaan liittyvistä syistä. Tällöin oppilaan opetus voidaan järjestää poikkeuksellisesti, esimerkiksi etäopetuksena. Pidämme perusopetuksessa lähiopetusta tärkeänä ja lainsäädäntö on toimialan mielestämme tältä osin hyvä, emmekä näe tarvetta esittää laajempaa etäkoulumahdollisuutta.
Lukio-opinnoissa voidaan hyödyntää erilaisia oppimisen muotoja. Opintoja voi suorittaa lähiopetuksen lisäksi esimerkiksi itsenäisesti sekä etä- ja verkko-opintoina. Helsingin kaupungin verkkolukiossa on tarjolla satoja kursseja/opintojaksoja etä- ja verkko-opintoina. Etäopinnoilla tarkoitetaan sitä, että opiskelija osallistuu etäoppitunneille lukujärjestyksen mukaisesti aivan kuten lähiopetuksessa. Verkko-opetuksessa taas opiskellaan joustavasti ajasta ja paikasta riippumatta, kuitenkin verkkoperiodeihin sidotusti. Itsenäistä opiskelua suunniteltaessa otetaan huomion opiskelijan edellytykset suorittaa opintoja opetukseen osallistumatta sekä hänen ohjauksen ja tuen tarpeensa.
Ammatillisessa koulutuksessa jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), jossa sovitaan, miten tarvittavaa osaamista hankitaan. Stadin ammatti- ja aikuisopistossa oppimisympäristöinä toimii työelämä, oppilaitos ja verkkoympäristö. Oppimisympäristöjä yhdistetään ketterästi ja opiskelijalähtöisesti. Verkko-opintoja on tarjolla sekä ammatillisista opinnoista että yhteisistä tutkinnon osista (yto). Ammatillisessa koulutuksessa näyttöjen järjestäminen muualla kuin työpaikoilla ei ole voimassa olevan lain mukaan mahdollista.
Pidän tärkeänä, että teemme kaikkemme, että kaikissa oppilaitoksissa varmistetaan turvallinen opiskeluympäristö ja hyvät mahdollisuudet oppia.
 
Lisätiedot
Anja Vallittu, kaupunginsihteeri, puhelin 09 310 36046, anja.vallittu(a) hel.fi
Helena Antikainen, pedagoginen asiantuntija, puhelin 310 35095, helena.antikainen(a)hel.fi
 
Ystävällisin terveisin,
Nasima Razmyar
Apulaispormestari