Käsitelty

Erilainen kiusaamisen vastainen kampanja

Aloite saapunut 7.10.2022
 
Kun nuorilta kysytään, mihin he haluaisivat koulumaailmassa muutosta, kiusaaminen nousee aina esiin. Vaikka kiusaamisen vastaisia kampanjoita on nähty ennenkin, nuoret eivät koe näiden tuoneen selkeää muutosta. Kiusaaminen näkyy edelleen päivittäin koululaisten arjessa. Haemmekin uudenlaista kiusaamisen vastaista kampanjaa, joka korostaisi jokaisen henkilökohtaista sitoutumista kiusaamattomuuteen, ja jossa nuoret saisivat itse miettiä toimivia keinoja kiusaamisen ehkäisemiseksi. Nuorilta on tullut esimerkiksi idea niin kutsutusta “minä en kiusaa”-nauhasta, joka toimisi Roosa-nauhan tavoin. Kampanjassa olisivat mukana kaikki Helsingissä sijaitsevat koulut.
 

VASTAUS

11.11.2022
ERILAINEN KIUSAAMISEN VASTAINEN KAMPANJA
Hei,
Kiitos aktiivisuudestasi ja aloitteestasi!
Aihe on erittäin tärkeä ja kuten aloitteessasi mainitset, kiusaaminen on edelleen valitettavan yleinen ilmiö, joka nousee usein esille monessa yhteydessä.
Tähän ongelmaan kouluissamme ei ole yksinkertaista ratkaisua ja kaikkien meidän sitoutumistamme ja ideoitamme tarvitaan kiusaamisen kitkemiseksi. Suuri vastuu tässä on kuitenkin kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla ja koulujen henkilökunnalla.
Helsingin kouluissa kiusaamisen vastaisessa työssä tehdään paljon. Erityisesti pyritään juuri mainitsemaasi henkilökohtaiseen sitoutumiseen, eli siihen että kaikki ymmärtävät roolinsa ja vastuunsa kiusaamisen ennaltaehkäisemisessä ja siihen puuttumisessa. Esimerkiksi jokaisessa luokassa ja ryhmässä sovitaan yhteiset pelisäännöt kiusaamiseen liittyen. Kouluissa panostetaan jatkuvaan ryhmäyttämiseen ja siihen, että jokainen tuntee kuuluvansa luokka- ja kouluyhteisöönsä. Helsingissä vahvistetaan myös tunne- ja vuorovaikutustaitojen opetusta, mikä ennaltaehkäisee kiusaamista. Edellä mainitut toimenpiteet ovat osa Helsingin kiusaamisen vastaista ohjelmaa (KVO13), joka on luotu yhteistyössä oppijoiden ja huoltajien kanssa. Perusopetuksessa nämä asiat on sisällytetty koulujen toimintasuunnitelmiin, joten ne on pakko toteuttaa. Lisäksi pilotoidaan esimerkiksi tukioppilastoimintaa kiusaamisen vastaisessa työssä.
Ehdotat viestintäkampanjaa, joka kannustaisi kaikkia kiusaamattomuuteen. Olen toimittanut aloitteesi kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle ja siellä edelleen viestintätiimille. Kiusaamisen vastaisesta työstä viestitään ja kouluilta nostetaan esimerkkejä hyvistä käytänteistä. Laajempia kampanjoita käynnistetään osana viestinnän suunnittelua ja budjetointia. Mainitsemaasi minä en kiusaa -nauhaa ja kampanjaideaa voi hyvin ehdottaa kokeiltavaksi myös omalla koululla. Helsinki on tänä vuonna lähtenyt mukaan myös Lapsiystävällinen kunta -kehittämistoimintaan, jossa yhtenä Helsingin tavoitteena on kiusaamisen ehkäiseminen ja yhteisöllisyyden edistäminen. Ideasi otetaan huomioon myös tähän työhön liittyvässä viestinnässä.
Kannustan sinua tuomaan rohkeasti kehittämisideoita ja ajatuksiasi esiin omassa koulussasi. Asioista puhuminen ja epäkohtiin tarttuminen saa aikaan keskusteluja ja sen myötä lisää muidenkin oppilaiden intoa muuttaa koulutoimintaa hyvinvointia lisääväksi.
 
Lisätiedot:
Anja Vallittu, kaupunginsihteeri, puhelin 09 310 36046, anja.vallittu(a) hel.fi
Piia Pelimanni, projektipäällikkö, puhelin 310 33241, piia.pelimanni(a)hel.fi
 
Ystävällisin terveisin,
Nasima Razmyar
Apulaispormestari