Käsitelty

Auttavat chatit ja palvelut

Nuorten auttavissa chateissa (esim. Sekasin-chat) joutuu nuoret usein odottamaan jopa monia tunteja päästäkseen keskustelemaan ongelmastaan. Jos lähettyvillä ei ole omia ystäviä tai perheenjäseniä, pitäisi nuoren oman turvallisuutensa vuoksi päästä juttelemaan ongelmistaan ennen kuin pahimmassa tapauksessa nuori tekee itselleen jotain. Toki on auttava kriisipuhelin, mutta jos nuorella on henkisesti paha olla, joku muu huoli tms, eikä välttämättä puhelua uskalla soittaa tai ei tiedä onko asiasta syytä puhua kriisipuhelimessa, pitäisi nuoren päästä nopeasti chattiin. Toivoisin siis nimenomaan lisää päivystäjiä chatteihin tai sitten uusia chatteja.

Aloitteesi nuorten auttavien chat-palveluiden lisäämisestä
Hyvä Elina

Lähetin aloitteesi kaupungin nuorisopalveluille selvitettäväksi. Heiltä saamani selvitys on kirjeen liitteenä. Siitä ilmenee, että kaupunki tarjo­aa perinteisempää tukea ongelmallisessa tilanteessa olevalle nuorelle; nuoriso-ohjaajat toimivat nuorten keskustelukumppaneina niin kasvok­kain kuin somessakin. Monipuolista tukea on tarjolla myös Helsingin Ohjaamossa, etsivässä nuorisotyössä ja Luotsitoiminnassa.

Minusta ajatus auttavasta chat-palvelusta kuulostaa oivalliselta. On tär­keää, että nuorelle on tarjolla keskustelukumppani tilanteessa, jossa hän kaipaa tukea ongelmista selvitäkseen. Chat-palvelun kautta nuori voisi saada apua tavalla, joka tuntuu hänestä helpolta ja luontevalta. Myös nuorisopalvelut pitää ehdotustasi tärkeänä ja kannatettavana.

Nuorisoneuvosto on valinnut ehdotuksesi yhdeksi edistettäväksi aloit­teeksi, ja sitä tullaan käsittelemään Aloiteasemalla 3.toukokuuta. Vali­tettavasti olen itse tuolloin matkalla, mutta olen pyytänyt, että tiimistäni on väkeä paikalla tuossa tilaisuudessa.

Kiitän sinua aloitteestasi ja toivotan sinulle oikein hyvää kevättä.
Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054, leena.mickwitz(a)hel.fi

Nasima Razmyar
apulaispormestari

Liite: Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan nuorisopalvelujen lausunto nuorten aloitteesta koskien auttavia chat-palveluja.

Aloitteessa ehdotetaan lisää päivystäjiä nuorten suosimiin auttaviin chat-palveluihin, kuten "Sekaisin-chat", tai uusien chat-palvelujen perustamista. Aloitetta perustellaan sillä, että nuoret joutuvat usein odottamaan liian kauan, jopa monia tunteja, päästäkseen keskustelemaan chat-palveluun ongelmistaan.

Aloitteessa nostetaan esiin tärkeä asia. Jos nuorella on huolia tai paha olla, pitäisi niistä päästä keskustelemaan riittävän nopeasti, myös nimettömänä ajasta ja paikasta riippumatta. Chat on nuorille luonteva yhteydenottokanava ja kuten aloitteessa todetaan, ei nuorella välttämättä ole läheisiä ihmisiä joille puhua tai puhuminen voi olla eri syistä vaikeaa. Myös puhelinpalveluun soittaminen ja siellä keskustelu voi tuntua eri syistä haasteelliselta.

Olemassa olevien nuorten chat-palvelujen ruuhkautuminen kertoo siitä, että tarvetta chat-palveluille on ja nuoret kokevat ne tärkeinä. Apua tulisi olla nuoren ulottuvilla aina silloin, kun tarvetta ilmenee ja nuorelle sopivalla tavalla. Chat-palvelun kautta saatu tuki voi helpottaa oloa ja tuoda apua vaikeaan tilanteeseen. Mahdollisuus nimettömänä keskusteluun madaltaa avun hakemisen kynnystä ja ehkäisee näin syrjäytymistä.

Helsingin kaupungin nuorisopalveluilla ei ole tarjolla nuorille auttavaa chat-palvelua, jossa olisi mahdollista asioida nimettömänä. Ruotsinkielisille nuorille on tarjolla Sluta panta -chat, johon nuorisopalvelut osallistuu kumppanina. Palvelua ylläpitää Ungas akademi (Luckan) ja chat on avoinna kolmena ilta viikossa. Alueellisessa nuorisotyössä nuoret voivat keskustella nuoriso-ohjaajien kanssa ja saada apua kasvotusten tai eri somakanavien kautta. Monipuolista tukea ja apua nuorille on tarjolla mm. Helsingin Ohjaamossa, etsivässä nuorisotyössä ja Luotsi-toiminnassa.

Aloitteessa esitetty ehdotus on tärkeä ja kannatettava. Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan nuorisopalveluissa tullaan keskustelemaan auttavien chat-palveluiden tarpeesta ja nuorten matalan kynnyksen tuen tarjoamisen mahdollisuuksien parantamisesta. Nuorisopalvelut organisoi 3.5.2018 pidettävän Aloiteasema­tapahtuman järjestämistä, jonne Helsingin nuorisoneuvosto on valinnut ko. aloitteen yhdeksi edelleen edistettäväksi nuorten aloitteeksi. Nuorisopalvelut järjestävät tilaisuuteen viranhaltijoita, päättäjiä ja asiantuntijoita, jotka voivat auttaa aloitteen eteenpäin viemisessä yhdessä nuorten kanssa.

Mikko Vatka
Nuorisoasiain johtaja