Käsitelty

Aloite koulujen välisestä #ilmastoidea -kampanjan järjestämisestä Helsingissä.

Nuorissa on kaupunkimme ja maamme tulevaisuus. Helsingissä on noin 26 000 13-17 vuotiasta nuorta, eli voi sanoa että kaupungissamme on 26 000 erilaista näkemystä, visioita ja ajatusta.
Ilmastonmuutos on meidän maapalloa uhkaava tekijä.
On sanomattakin selvää, että meidän on tehtävä päätöksiä ja konkreettisia asioita ilmastonmuutoksen estämiseksi. Jo pienetkin teot voivat olla suuria, sillä pienistä puroista kasvaa suuria jokia.

Nuoret ovat motivoituneita ilmastonmuutoksen estämiseksi, sillä me tulemme elämään tällä maapallolla vielä pitkän aikaa. Me nuoret haluamme säilyttää meille tämän arvokkaan maapallon, jossa me tulevaisuudessa voimme elää.
Hyvästä työstä palkitaan aina. Ilmastonmuutoksen pysäyttäminen on hyvää työtä ja siihen työhön tulee osallistaa lisää nuoria ja ihmisiä.

Ehdotan, että Helsingin kaupungin kasvatuksen- ja koulutuksen, kulttuuri- ja vapaa-ajan, sekä kaupunkiympäristön toimialat yhdessä käynnistävät #ilmastoidea -kampanjan, joka rohkaisee Helsingin peruskouluja ja lukioita tekemään erilaisia tekoja ympäristön puolesta.
Kampanjan tarkoituksena onkin rohkaista 26 000 helsinkiläisnuorta kehittämään erilaisia tekoja, jotka vähentävät ilmastonmuutosta.

Kampanjan aikana ne koulut jotka ovat osallistuneet kampanja kutsutaan kaupungintalolle järjestettyyn Helsingin nuorten ilmastomessuun, jossa he voivat esitellä oman koulunsa ympäristötekoja kaupunkilaisille ja muille nuorille. Parhaimmat ilmastoteot palkitaan mahdollisella stipendillä.
Ympäristöraati, joka koostuu 6-10 henkilöstä päättää lopulta parhaimmat ympäristöteot. Vähintään yksi raadin jäsenistä tulee olla Helsingin nuorisoneuvoston jäsen. Raadin jäseninä olisi hyvä olla henkilöitä, jotka tekevät työtä ilmastonmuutoksen- ja nuorisotyön parissa

Kampanjan tarkoitus ei ole pelkästään pyrkiä keksimään erilaisia tapoja estää ilmastonmuutosta tai luoda keinoja, jotka ovat ympäristöystävällisiä. Kampanjan tarkoitus on myös kasvattaa Helsingin nuorista aktiivisia kansalaisia ja osallistaa heitä tekemään asioita paremman yhteiskunnan ja maailman hyväksi.
Ruuti haluaa taata jokaiselle nuorelle vähintään yhden vaikuttamiskokemuksen vuodessa. Tässä on yksi konkreettinen vaikuttamiskokemus- ja tilaisuus tarjolla

Jim Koskinen
Nuorisovaltuutettu
Helsingin nuorisoneuvoston puheenjohtaja 2018
jim.koskinen.nuva@gmail.com

Helsingissä 8.12.2018

19.2.2019

Kiitos tärkeästä aloitteestasi. Ilmastonmuutos on aikamme suurin ja vakavin kysymys.

Kaupunkien merkitys suurten globaalien haasteiden ratkaisijoina kasvaa. Ilmastonmuutoksen torjuntaan vakavasti ja kunnianhimoisesti suhtautuvat kaupungit voivat innovaatioillaan ja esimerkillään vaikuttaa omaa osuuttaan olennaisesti merkittävämmällä tavalla ihmiskunnan tulevaisuuteen. Tässä kehityksessä Helsinki haluaa toimia ensimmäisten joukossa. Hallitustenvälisen ilmastopaneelin IPCC:n hiljattain julkaiseman raportin mukaan ilmaston Iämpenemisen rajoittaminen 1,5 astee-seen on vielä mahdollista, mutta se vaatii kauaskantoisia ja ennennäkemättömiä muutoksia.
Helsingin kaupunkistrategiassa 2017_2021 asetettiin tavoitteeksi päästöjen vähentäminen 60 prosenttia vuoteen 2030 mennessä ja hiilineutraaIi Helsinki vuoteen 2035 mennessä. Kaupunkistrategia ja siihen pohjautuva Hiilineutraali Helsinki 2035 -ohjelma toimivat myös kimmokkeena Helsingin päätökselle aloittaa YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden toteutumisen seuranta paikaIIistasoIIa ensimmäisenä kaupunkina Euroopassa ja toisena maailmassa.

Hiilineutraali Helsinki 2035 -ohjelma ja Helsingin muut sitoumukset kestävän kehityksen edistämiseksi rakentavat Helsingistä aitoa edelläkävijää kaupunkien kansainvälisessä yhteistyössä ilmastonmuutoksen ja muiden kestävän kehityksen haasteiden ratkaisemisessa.

Kuten aloitteessasi toteat, jo pienetkin teot voivat olla suuria, sillä pienistä puroista kasvaa suuria jokia. Nuoret ovat motivoituneita ilmastonmuutoksen estämiseksi, sillä on kyseessä erityisesti teidän tulevaisuutenne. Koulut ovat avainasemassa kanavoimassa vaikuttamista ja osalIisuutta. Tätä innostusta ja tekemisen halua on kaupungin tärkeää tukea.

Kaupungin opetussuunnitelmiin on sisällytetty ympäristökasvatus, jossa päiväkodit, koulut, oppilaitokset ja työväenopistot opastetaan edistämään ilmastoystävällistä elämäntapaa. Teemoja ovat muun muassa luonnon monimuotoisuuden turvaaminen, ekologinen elämäntapa, energiansäästö, jätteiden Iajittelu, uusiutuvan energian tuotantomenetelmät ja omat vaikutusmahdollisuudet ilmastonmuutoksen hillintään.

Hiilineutraali Helsinki 2035 -ohjelman viestinnässä keskitytään erityisesti 12-19-vuotiaisiin nuoriin lähivuosina. #IImastoidea-kampanja on hyvä ja kannatettava ehdotus. Kaupungin ympäristönsuojeluyksikkö selvittää kaupungin toimialojen kanssa, voisiko kampanjan ja nuorten iImastomessun toteuttaa ehdotetulla tavalla. Lisäksi ympäristönsuojeluyksikkö haluaa kehittää nuorten osallistumista ilmastonmuutoksen hillintään nuorisoneuvoston verkostojen kanssa. Toiveena on sopia tapaaminen keväälle 2019.

Tärkeä foorumi ilmastoteoille on myös Helsingissä 2.3.2019 järjestettävä Nuorten ilmastokokous. Tapahtumassa julkistetaan nuorten ilmastojulkilausuma, jonka tarkoituksena on tuoda nuorten näkemykset osaksi ilmastokeskustelua.

Lisätiedot: Victor Andersson, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36027 / victor.andersson(a)hel.fi

Jan Vapaavuori
pormestari